Skadestånd till följd av arbetsgivares lagbrott

FRÅGA
Hej, efter 7 års fast tjänst som kontorschef har jag blivit uppsagd av min arbetsgivare pga besparingar. Jag är en av dem som varit anställd längst på företaget och den enda som sköter administrationen. De ska outsourca ekonomin, som varit min huvudsyssla, om än inte den enda sysslan. Jag har inte blivit erbjuden en annan tjänst och jag har inte fått någonting skriftligt, trots att jag bett om det. Jag har förstått att jag via LAS har rätt till 4 månaders uppsägning, men även rätt till ytterligare ersättning pga att de struntat i turordningsregeln? Företaget är inte bundet till kollektivavtal och jag är inte med i facket. Hur går jag vidare för att få vad jag har rätt till?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Om inget kollektivavtal finns, eller om det inte står något i kollektivavtal beträffande uppsägningstiden gäller en uppsägningstid om 4 månader för en arbetstagare som har varit anställd mellan 6 och 8 år (11 § lagen om anställningsskydd).

Gällande giltighet av uppsägningen, krävs att saklig grund finns. Saklig grund anses inte föreligga om arbetsgivaren inte uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Det fordras dock att det är skäligt att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig (7 §). För att omplaceringsskyldigheten ska anses ha fullgjorts krävs att arbetsgivaren gör en noggrann utredning, för att ta reda på möjligheterna att bereda annat arbete. Råder osäkerhet om omplacering kunnat ske, bör detta betyda att arbetsgivaren inte utfört sin skyldighet att omplacera. Emellertid torde omplaceringsskyldighet saknas om arbetstagaren till exempel varit grovt misskötsam. Det anses i sådant fall inte skäligt att arbetsgivaren ska utreda möjligheten till omplacering. Dock är den absoluta huvudregeln att arbetsgivaren grundligt måste undersöka om det är tänkbart med en omplacering. Har din arbetsgivare inte utforskat möjligheterna att ge dig andra lämpliga arbetsuppgifter, kan företaget ha brutit mot omplaceringsskyldigheten.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska en turordning som huvudregel iakttas. Turordningen fastställs för varje driftsenhet för sig. Arbetsgivare med högst tio anställda får även undanta två personer från turordningen (22 §). Enligt förarbetena anses en driftsenhet vara varje sådan del av ett företag som är belägen i samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område, till exempel fabrik, butik och restaurang. Hur din arbetsplats varit organiserad och om arbetsgivaren brutit mot turordningen går inte, baserat på dina uppgifter, att klart svara på.

Om arbetsgivaren, trots dina uppmaningar, inte lämnat en skriftlig uppsägning, har denne inte handlat i enlighet med anställningsskyddslagen (8 §). Dock medför inte en muntlig uppsägning att den blir ogiltig (men arbetsgivaren kan få betala skadestånd om denne inte lämnar ett skriftligt besked).

Skulle arbetsgivaren ha överträtt någon regel i anställningsskyddslagen, har du rätt att kräva skadestånd. Skadeståndet täcker inte bara lön och andra förmåner, utan även de ekonomiska skadorna samt den kränkning som skett till följd av lagbrottet (38 §). Om du vill yrka ogiltighet av uppsägning, måste du underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter uppsägningen (40 §). Vill du rikta ett annat fordringsanspråk, måste du meddela arbetsgivaren om detta inom fyra månader från det att den skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning (41 §). Om du är tveksam till hur arbetsgivaren hanterat din uppsägning, kan du vända dig till en jurist som kan titta närmare på det eller så kan du stämma i domstol.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1799)
2021-06-24 Fråga om att avbryta provanställning i förtid
2021-06-24 Kan arbetsgivare som inte har kollektiv avtal hota med uppsägning?
2021-06-20 Räknas semester in i uppsägningstiden?
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning

Alla besvarade frågor (93333)