Skadestånd för personskada - ersättning både för sjukvårdskostnader och sveda/värk?

FRÅGA
Hur mycket/kan jag kräva i skadestånd av Ica efter att ha bitit sönder en tand på en sten i deras flingpaket?Kostnad för lagning av tanden blev 635 kronor men kan bli mer om lagningen inte håller. Kan jag kräva ytterligare för sveda och värk? Isåfall hur mycket?
SVAR

Hej! Tack för din fråga.

Enligt skadeståndslagen 2:1 ( här ) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan. För skadeståndsansvar måste det finnas ett orsakssamband mellan uppsåtet/oaktsamheten och den skada som vållats. I ditt fall finns god grund för att tillverkaren av flingorna (ICA eller om det är någon annan tillverkare) varit oaktsam i sin hantering och genom detta orsakat personskada för dig.

Enligt 5:1 skadeståndslagen ska ersättning för personskada omfatta sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande. Denna bestämmelse avser olika kostnader för läkning och för att neutralisera skadeföljder i daglig livsföring, t.ex. tandbehandling. Du har således rätt till ersättning för kostnaden för lagning. Skulle ytterligare lagning behöva ske bör du ha rätt till ersättning om det finns ett orsakssamband med den första skadan.

Av 5:1 framgår också att skadeståndet kan omfatta ersättning för sveda och värk. Med sveda och värk avses personligt fysiskt och/eller psykiskt lidande under akut sjuktid. Akut sjuktid pågår till dess att den skadade har tillfrisknat. Beloppet bestäms med ledning av hjälptabeller, fastställda av Trafikskadenämnden. Av tabellen för 2016 framgår att för ersättning för sveda och värk krävs i allmänhet att den skadade är sjukskriven. Är du inte det är det svårt att begära någon ersättning för sveda och värk. Det framgår dock också av tabellen att det för smärtsam tandbehandling som sker under icke akut sjuktid lämnas ersättning med 225 kronor per behandlingstillfälle. En "vanlig" tandlagning omfattas dock troligtvis inte av detta undantag.

Med andra ord har du möjlighet att bli ersatt för de sjukvårdskostnader som är direkt hänförliga till skadan, medan det är väldigt tveksamt om du kan ersättning för sveda och värk.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Carla Zachariasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (325)
2020-10-06 Ersättning vid skada orsakat av en katt
2020-10-04 Föreligger skadeståndsansvar för budgivare som dragit sig ur efter vunnen budgivning?
2020-09-30 Kan man få skadestånd för att någon har sprungit på en så man skadar sig?
2020-09-25 Förutsättningar för ersättning

Alla besvarade frågor (85316)