Skadestånd efter skada i butik

FRÅGA
Besökte ett byggvaruhus i min stad då det uppifrån ett ställage inne på varuhuset föll ner ett antal bräder i huvudet på mig. Påföljden blev att jag blev tvungen att uppsöka vårdcentral där de sydde ett sår i huvudet. Har haft en del huvudvärk och andra besvär efter olyckan och kan inte avgöra om eventuella framtida men eller annat kan uteslutas. Företaget vill betala läkararvode och en symbolisk väldigt liten summa för sveda och värk vilket jag tycker är oacceptabelt. Vad har jag för rättigheter gentemot företaget angående skadeståndskrav.R.Danielsson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Byggvaruhuset har vållat dig skada. Förmodligen har detta inte skett med mening, d.v.s. med uppsåt. Därför måste vi fråga oss om byggvaruhuset av oaktsamhet vållat skadan. Det innebär att det ska finnas någon form av skuld för att en person ska kunna bli ersättningsskyldig. Vid rena olyckshändelser brukar därför inte skadestånd utgå. Det krävs även att det finns ett orsakssamband mellan beteende och skada, så kallad adekvat kausalitet. Skadegöraren är därför inte ersättningsskyldig om skadan ändå hade inträffat eller om skadan är en alltför slumpmässig följd av det vårdslösa beteendet.

Skadeståndsskyldighet enligt svensk rätt förutsätter som regel att den som orsakar skadan har utfört en positiv handling. Oaktsam underlåtenhet att handla kan dock i vissa situationer leda till skadeståndsansvar. Det krävs då att det funnits en skyldighet att handla för att undvika skadan. Den som t.ex. själv har framkallat en fara för skada anses ha en plikt att handla så att faran undanröjs. I dessa fall talar man inte längre om underlåtenhet i egentlig mening eftersom underlåtenheten föregåtts av en positiv handling. Man kan jämföra med det fallet att man finner en grind öppen utan stänga den jämfört med att man själv öppnar grinden utan att stänga den. I det senare fallet brukar man inte tala om underlåtenhet, vilket man gör i det första fallet. I ditt fall kan man tänka att man lagt plankor på hög höjd där kunder cirkulerar utan att förankra dem väl. Detta innebär att man borde kunna tala om en underlåtenhet som föregåtts av en positiv handling. Man kan i detta förfarande ha varit oaktsam när man inte förankrade plankorna väl vilket sedan orsakade det att de föll ner på dig och skadade dig. Detta innebär att dina möjligheter för att erhålla skadestånd vid en första anblick borde finnas till hands.

Enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen omfattar skadestånd för personskada följande:
1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,
2. inkomstförlust,
3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.

Du skulle alltså kunna kräva de som du till synes redan ha fått. Vilka summor som utgår finns det inga givna garantier för, dessa bedömningar gör domstolen i varje enskilt fall. Du kan utöver sjukvårdskostnader och ersättning kräva också ersättning för eventuell inkomstförlust till följd av skadan och ersättning för stadigvarande men. Detta skulle kunna utgöras av eventuella ärr som stör.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll