FrågaFASTIGHETSRÄTT12/03/2018

Skadedjur i bostadslägenhet

Hej, har haft påhälsning av möss i min hyreslägenhet som ätit på soffa och säng. Är hyresvärden skyldig att ersätta mig för skadorna som blivit på soffan och sängen?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresvärdens skyldigheter

I jordabalkens 12 kap finns det regler om hyresvärdens skyldigheter gentemot hyresgästen. Under hyrestiden ska hyresvärden hålla lägenheten i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. (12 kap. 9 § och 12 kap. 15 § jordabalken) Som hyresgäst kan man alltså räkna med att lägenheten håller en viss standard.

Ohyra i lägenheten

Nås inte den standard som jag beskrivit ovan på grund av skada i lägenheten kan man som hyresgäst tillgripa vissa åtgärder. Det avses utgöra en skada eller brist i lägenheten om det förekommer ohyra som är till men för hyresgästen. (12 kap. 17 § jordabalken) Det förutsätts alltså att ohyran medför men. Sådan ohyra som inte omfattas av denna bestämmelse är löss som parasiterar på människan, mal eller loppor. Vid bedömningen om ohyran medför men för hyresgästen är det av betydelse i vilken mängd ohyran förekommit. Återkommande problem med ett flertal möss i lägenheten torde omfattas av denna bestämmelse.

Som hyresgäst har man rätt till att hyresvärden avhjälper felet genom att vidta lämpliga och nödvändiga åtgärder för att utrota ohyran. Vidare har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid som lägenheten är i bristfälligt skick. Om felet kvarstår och blir mer allvarligt kan hyresgästen även ha rätt att häva avtalet. (12 kap. 11 § p. 1-3 jordabalken) Dessa åtgärder är endast tillämpliga när hyresgästen själv inte är ansvarig för skadan.

Om hyresvärden inte lyckas visa att skadorna till följd av ohyran inte beror på hans/hennes vårdslöshet så har hyresgästen även rätt att kräva skadestånd. (12 kap. 11 § p. 4 jordabalken) Att möbler har förstörts till följd av ohyra är ett exempel på sådana skador som kan ersättas. För att hyresvärden ska bli skadeståndsskyldig och därmed skyldig att utbetala ersättning för de skadade möblerna krävs alltså att ohyran inte orsakats av hyresgästen själv samt att hyresvärden misslyckas med att visa att bristen inte beror på hans försummelse.

Om lägenheten är bristfällig och hyresvärden känner till detta, eller genom tillräcklig tillsyn borde ha känt till detta, ska han/hon vidta åtgärder för att avhjälpa bristen. Underlåter hyresvärden att göra detta och det inte berodde på att det förelåg hinder för avhjälpande, anses hyresvärden normalt ha varit vårdslös.

En hyresvärd kan även anses ha varit vårdslös om han/hon upptäckt eller borde ha upptäckt en brist i byggnaden som kan medföra att det uppstår skador i en lägenhet eller en lokal och underlåtit att vidta någon åtgärd. I rättsfallet RH 1982:113 hade vatten trängt in i en källarlokal genom byggnadens grund och orsakat skada. Domstolen ansåg att hyresvärden borde ha upptäckt det hål i takrännan som tillsammans med andra orsaker lett till skadan.

Sammanfattningsvis

Det framgår inte i din fråga om det varit aktuellt med skadebekämpning och om hyresvärden i så fall har stått för denna. Om det varit nödvändigt och hyresvärden inte har gjort det, anses vårdslöshet normalt föreligga och då kan ett skadeståndsanspråk, vanligtvis med framgång, riktas mot hyresvärden. Om hyresvärden har vidtagit nödvändiga åtgärder för att avhjälpa bristen blir det svårare att vinna framgång med ett skadeståndsanspråk.

Mitt råd är sammanfattningsvis att försöka undersöka var mössen kommer ifrån och undersöka om hyresvärden vetat om, eller borde ha vetat om, att det fanns en risk för att möss kunde ta sig in i lägenheten. Det kan vara fördelaktigt att anlita en jurist för att få hjälp med detta.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image