Ska min avlidne mans kapitalförsäkringar ingå i kvarlåtenskapen efter honom?

FRÅGA
Min nyss avlidna man har två kapitalförsäkringar med mig som förmånstagare, det finns tre särkullbarn, vuxna med bra ekonomi. Kan dom begära jämkning? Jag har väldigt låg pension och är 81 år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Din man har nyligen gått bort och kvarlåtenskapen efter honom innefattar bland annat två stycken kapitalförsäkringar i vilka du är upptagen som förmånstagare. Såvitt jag förstår har ni inga gemensamma barn, men däremot finns det tre barn på din makes sida. Du undrar därför, framförallt mot bakgrund av din låga pension, om särkullbarnen kan begära jämkning. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.

Ärvdabalken (ÄB).

Försäkringsavtalslagen (FAL).

Inledningsvis kan följande anföras. Ett förmånstagarförordnande ska för att vara gällande göras genom ett egenhändigt undertecknat meddelande till försäkringsbolaget (14 kap. 3 § FAL). Det föreligger alltså ett lagstadgat formkrav för förordnandets giltighet, men under förutsättning att det är uppfyllt, vilket jag utgår ifrån att så är fallet, är utgångspunkten att din makes önskan ska respekteras. Vidare gäller att om en person är insatt som förmånstagare ska försäkringsbelopp som utfaller efter försäkringstagarens (din makes) död inte ingå i dennes kvarlåtenskap (14 kap. 7 § 1 st. FAL). Den nyss nämnda huvudregeln innebär således att de aktuella försäkringsbeloppen inte ska fördelas mellan din makes bröstarvingar (särkullbarnen).

I lagrummets andra stycke uttalas emellertid att om tillämpningen av ett förmånstagarförordnande som gäller för försäkringstagarens död skulle leda till ett oskäligt resultat mot bröstarvinge efter försäkringstagaren kan förordnandet jämkas så att försäkringen helt eller delvis tillfaller bröstarvingen. Vid den här prövningen beaktas särskilt skälen för förordnandet samt förmånstagarens eller bröstarvingens ekonomiska förhållanden (14 kap. 7 § 2 st. FAL). Den ovan nämnda principen kommer även delvis till uttryck i ärvdabalken, vilken föreskriver att en gåva eller annan därmed jämförlig handling som orsakar en väsentlig minskning av egendom utan hänsyn till den först avlidnes arvingar kan jämkas (3 kap. 3 § ÄB).

Högsta domstolen (HD) uttalade i ett ganska nutida avgörande (NJA 2013 s. 76) att den för rättsfallet aktuella minskningen med 18 % av den avlidnes kvarlåtenskap till följd av ett förmånstagarförordnande i en kapitalförsäkring inte motsvarade lagstiftningens krav på "oskäligt resultat" eller "väsentlig minskning". HD påpekade i domen att en minskning med åtminstone en fjärdedel bör betraktas som en väsentlig minskning och att det vid bedömningen av om egendomen har minskats väsentligt mer ska tas hänsyn till relativa tal än absoluta sådana. Domstolen menade således att antalet kronor inte får någon egentlig bäring på den rättsliga bedömningen utan att det snarare är värdet satt i relation till egendomen (kvarlåtenskapen) i övrigt som spelar roll.

Men om tillämpningen av förmånstagarförordnandet skulle leda till ett oskäligt resultat mot din makes bröstarvingar måste de väcka en talan mot dig som förmånstagare inom ett år från det att bouppteckningen avslutades eller dödsboanmälan gjordes. Om talan inte skulle väckas inom den här tiden går barnen miste om sin rätt till jämkning (14 kap. 7 § 4 st. FAL).

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan konstateras att din makes förmånstagarförordnande är giltigt och under förutsättning att resultatet inte framstår som oskäligt eller bedöms utgöra en väsentlig minskning av kvarlåtenskapen kan din makes bröstarvingar inte göra anspråk på försäkringsbeloppen. Men huruvida så verkligen är fallet kan jag av förklarliga skäl inte bedöma utan ingående kunskap om din makes förmögenhetsställning. Vidare ska återigen påpekas att barnens goda ekonomi, såsom du beskriver det, likaledes ska beaktas vid oskälighetsprövningen, liksom din låga pension, vilket naturligtvis är en fördel för dig.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1111)
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?
2021-09-29 Kan jag överklaga bouppteckning för att hävda dold samäganderätt?
2021-09-29 Får en dödsbodelägare agera utan de andra dödsbodelägarnas samtycke?

Alla besvarade frågor (96436)