Ska man skriva på en erinran från arbetsgivaren och vad innebär det?

Jag är verksamhetschef vid en liten förening inom secondhand. Anställda utgör personer med lönebidrag. Under mina 2år som anställd 2019-07-01 har jag påtalat brister exempel utebliven lönerevision då anställda fick sin innestående lön retroaktivt i 12.månader utbetalda. Vidare har det saknats en hel del polisys som är brukligt ska finnas på en arbetsplats. Det är en styrelse som driver föreningen och det är ordföranden som är problemet. Dennes kunskap om regelverk är obefintligt. Hon känner att jag är obekväm och det resulterar i samverkansproblem. Hon har sista tiden skickat viceordförande att ha kontakterna med mig. Vi hade löne och utvecklingssamtal vi hade mötet den 2021-02-03 och inga lustigheter framkom då. Utan föregående anledning 1 månad senare får jag en skriftlig erinran där jag har stora brister bland annat ska jag ha försökt styra skyddsombudet vad hen skulle ta upp på styrelsemötet. Det är helt felaktigt för frågan hade tagits upp på ett personalmöte 3 veckor tidigare och var en påminnelse. Ordföranden har svårt att förstå det här med arbetstidens förläggning då sms kan dyka lite hur som helst fredag 23:53. Jag har ännu inte skrivit på erinran då jag ser felaktigheter och osanningar i den. På anställningsavtalet står att jag har 6 månaders uppsägning vad gäller?

Med vänlig hälsning,


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till samt ge förslag på hur du kan gå vidare med ditt ärende.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör anställningsavtal, uppsägning och erinran så blir lagen (1982:80) om anställningsskydd, härefter förkortad som LAS, tillämplig.

Vad är en erinran?

En erinran är en skriftlig eller muntlig varning från arbetsgivarens sida som tar upp avsteg som arbetstagaren har gjort och som måste korrigeras. Att ha en sådan skriftlig varning kan för arbetsgivaren vara värdefullt vid en eventuellt senare uppsägning på grund av personliga skäl. Att du undertecknar en erinran innebär dock ingenting annat än att du har tagit del av handlingen, och således är det inget accepterande av varningens innehåll. Du bör dock i samband med att du undertecknar handlingen framföra dina synpunkter på innehållet och varför det är felaktigt. Med fördel kan du framföra dessa synpunkter skriftligen, eftersom det kan vara bra att ha dokumenterat vid en eventuellt senare uppsägningstvist.

Uppsägning på grund av personliga skäl?

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad (7 § första stycket LAS). Att säga upp någon på grund av personliga skäl kan hänföra sig till misskötsamhet, illojalitet, arbetsvägran, eller som i ditt (påstådda) fall, svårigheter att samarbeta. Helt enkelt hänför det sig till arbetstagaren som person. Huruvida det finns saklig grund för uppsägning eller inte beror på lämpligheten till fortsatt arbete efter vad som har hänt, och i regel kan arbetsgivaren ställa högre krav ju högre ställning en arbetstagare här.

En arbetsgivare som vill avskeda en arbetstagare måste också underrätta denne om detta minst två veckor i förväg, och om arbetstagaren är fackligt organiserad så ska även fackförbundet informeras samt ges rätt till överläggning med arbetsgivaren (30 § LAS). Orsaken, eller en av orsakerna, till uppsägningen måste ha inträffat under de senaste två månader för att det ska vara möjligt att säga upp någon på grund av personliga skäl (7 § fjärde stycket LAS).

Vid uppsägning har arbetsgivaren en så kallad omplaceringsskyldighet, vilket innebär att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att bereda arbetstagaren ett annat arbete på arbetsplatsen (7 § andra stycket LAS). Eftersom din arbetsplats verkar vara relativt liten och utan möjligheter att arbeta vid en annan avdelning eller liknande för att undvika "samarbetsproblemen" så bör bedömningen i ditt fall att det inte föreligger möjlighet till omplacering.

Vilken uppsägningstid gäller?

Det är möjligt att avtala om en uppsägningstid i anställningsavtal förutsatt att det är mer förmånligt för arbetstagaren än den som lagen föreskriver, vilket det är i ditt fall (11 § LAS). Vid uppsägning gäller alltså 6 månaders uppsägningstid. Det är först vid avskedande som arbetsgivaren får säga upp en arbetstagare utan att iaktta någon uppsägningstid eller undersöka omplaceringsmöjligheter. För att grund för avskedande ska föreligga så krävs det dock att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åtaganden gentemot arbetsgivaren (18 § LAS). Det ska då vara riktigt allvarliga företeelser så som misshandel på arbetsplatsen, förskingring eller stöld hos arbetsgivaren. Med andra ord är det inget som blir aktuellt i ditt fall.

Sammanfattning

En erinran är i sig inget annat än ett slags påpekande om avsteg som arbetstagaren har gjort och som måste förbättras. Genom att underteckna erinran så godkänner du inte innehållet utan bekräftar endast att du har tagit del av handlingen. Denna kan vara viktig för en arbetsgivare vid en eventuellt senare uppsägning på grund av personliga skäl, eftersom det är ett "bevis" på att arbetstagaren trots påminnelser inte har förbättrat sig. Om du anser att erinran är felaktigt grundad bör du framställa detta skriftligen till din arbetsgivare, för att ha det dokumenterat vid en eventuell framtida uppsägningstvist. För att få säga upp någon krävs saklig grund. Samarbetssvårigheter kan vara en grund för uppsägning på grund av personliga skäl, och då gäller den uppsägningstid som ni har avtalat om.

Mitt råd till dig är att du därför undertecknar erinran och samtidigt framför dina synpunkter skriftligen. Skulle läget inte förbättras och/eller dina synpunkter inte tas på allvar så kan du med fördel kontakta ditt skyddsombud eller din fackförening om du är fackligt organiserad. Behöver du mer hjälp så kan jag varmt rekommendera att du tar kontakt med en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Skulle du vara intresserade av detta kan du kontakta mig på julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000