Ska arv ingå i bodelning?

2021-09-29 i Bodelning
FRÅGA
Hur kan mitt arv från föräldrarna ingå i bodelningen när maken ej ärvt sina skiljer vi oss får ju jag inte del av hans arv.skev orättvisa.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över hur egendom den ena maken erhållit genom arv kan ingå i en bodelning när den andra maken ännu inte erhållit sitt arv. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB.

Arv i bodelning

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild bland annat om ena maken fått ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § första stycket punkt tre och fyra ÄktB).

Egendom som någon av makarna fått i arv räknas som huvudregel som giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen om inte maken ärvt egendom med förbehåll att egendomen ska vara enskild. Att den andra maken inte ärvt någon närstående ännu eller inte alls kommer att göra det är inget som påverkar bedömning av huruvida den första makens giftorättsgods ska ingå i en bodelning eller ej, vilket jag förstår kan upplevas som orättvist för den make som måste dela med sig av sitt arv.

Möjlighet att jämka bodelningen

Vid en bodelning ska makarna som huvudregel dela lika på giftorättsgodset enligt något som kallas likadelningsprincipen (11 kap. 3 § ÄktB). Man beräknar alltså vad vardera maken har i giftorättsgods, adderar makarnas giftorättsgods och dividerar det totala giftorättsnettot med två. På så sätt får man fram vardera makes andel i det totala giftorättsnettot.

I vissa fall kan en sådan likadelning av makarnas giftorättsgods vara oskälig och det finns därför viss möjlighet att jämka bodelningen. En jämkning kan ske om det med hänsyn framförallt till äktenskapets längd, men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning ska lämna egendom till den andra maken i den omfattningen som följer av reglerna om likadelning (12 kap. 1 § ÄktB). I så fall ska bodelningen istället göras så att den maken bodelningen anses oskälig för får behålla mer av sitt giftorättsgods.

En tillämpning av denna jämkningsregel kan aldrig medföra att en make får mer av den andra makens egendom än vid likadelning, utan innebär bara att en make får behålla mer av sin egendom än vad som skett vid likadelning. Att den ena maken fått ett arv kan vara en omständighet som i vissa fall kan medföra att en jämkning kan bli aktuell. Vid en bedömning av om en jämkning kan göras eller inte kan det ha betydelse om arvet har tillfallit maken i början av äktenskapet eller precis innan bodelningen, samt om arvet utgör en relativt stor del av den aktuella makens giftorättsgods. En faktor av avgörande betydelse för om jämkning kan bli aktuellt eller inte är äktenskapets längd. Kortvariga äktenskap, som man brukar säga är kortare än fem års tid, talar för att jämkning är möjligt. Även makarnas förmögenhetsförhållanden i övrigt spelar in.

Sammanfattning

Som huvudregel ska arv som en make erhållit ingå i en bodelning. Ett undantag från detta är dock om egendomen från arvet gjorts enskild av arvlåtaren, i så fall ska egendomen inte ingå i bodelningen. I vissa fall finns möjligt att jämka en bodelning så att man kan undanta en del av ett arv om det anses oskäligt att det ska ingå. Jag har tyvärr inte möjlighet att bedöma om det vore möjligt med en jämkning av bodelningen i ditt fall eller inte, då jag inte känner till några omständigheter kring äktenskapets längd eller era förmögenhetsförhållanden. Jag hoppas dock att du känner att du fått lite vägledning kring vilka omständigheter som kan vara av betydelse så du kan göra en egen bedömning!

Om du skulle vilja få närmare rådgivning och få hjälp av någon av våra jurister att se över vilka möjligheter som kan finnas till jämkning kan du komma i kontakt med dem här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2895)
2021-10-17 I vilka situationer har en sambo övertaganderätt till den andra sambons bostad?
2021-10-16 Räknas personlig julgåva som enskild egendom?
2021-10-14 Hur kontaktar man Lawline för hjälp?
2021-10-12 Hus som förvärvats för eget bruk är inte samboegendom

Alla besvarade frågor (96401)