Sjöfylleri straffskala

2017-07-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Vad är det troliga straffet för sjöfylleri 0.48 i utandningsluft vilket motsvarar ca 0.9 promille i blodet i båt över 15 knop för en person som är tidigare ostraffad?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Vad som allmänt gäller är följande:
Gränsen för sjöfylleri är en alkoholkoncentration som uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluft, se 20 kapitlet 4 § sjölagen. Straffskalan för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2012 s. 369 bestämt att normalstraffet för sjöfylleri är dagsböter.

Brottet kan även vara att anse som grovt och då istället klassas som grovt sjöfylleri som kan ge fängelse i högst 2 år, se 20 kapitlet 5 § sjölagen. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om:
1) gärningsmannen har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,
2) gärningsmannen annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel,
3) den uppgift som gärningsmannen haft att fullgöra har varit särskilt krävande med hänsyn till fartygets egenskaper eller andra omständigheter, eller
4) framförandet av fartyget har inneburit en påtaglig fara för säkerheten till sjöss.
Vid bedömningen om en gärningen ska bedömas som grovt sjöfylleri ska en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet göras.

Det är svårt att ge ett närmare svar på vilket straff som är det mest troliga i ert fall då en helhetsbedömning måste göras av de omständigheter som varit för handen, vilka alla inte framgår av er fråga. Att personen tidigare är ostraffad talar för att straffet stannar vid böter.

Hoppas svaret varit till din hjälp!
Mvh

Mimmi Orrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?