SEXUELLA TRAKASSERIER I SKOLAN

Hej!

När en elev på en gymnasieskola utsatts för sexuellt övergrepp av en annan elev som går på skolan, vilka åtgärder kan krävas av en rektor?

Övergreppet skedde inte på skolan men eleverna ser varandra dagligen.

I detta fall blev eleven och vårdnadshavare rekommenderade att polisanmäla, vilket de gjorde men personen blev inte dömd.

Vad för åtgärder kan krävas av skolan efter detta?

Elev som blev utsatt känner sig mycket otrygg.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det eleven utsatts för är sexuella trakasserier vilket är en form av diskriminering (Diskrimineringslagen (DL) 1 kap. 4 § p5). Diskrimineringslagen förutsätter att förövaren har gjorts uppmärksam på att ett visst agerande är ovälkommet.

Utbildningsanordnaren har en skyldighet att utreda omständigheterna kring de påstådda trakasserierna. För att utredningsansvaret ska kunna aktualiseras måste utbildningsanordnaren ha fått kännedom om händelserna. När utredningen avslutats måste det övervägas om några åtgärder behöver vidtas.Åtgärderna handlar om att förhindra sexuella trakasserier i framtiden (DL 2 kap. 7 §). Om utbildningsanordnaren struntar i sina skyldigheter finns förutsättningar att stämma huvudmannen för verksamheten (DL 5 kap. 2 §) och begära diskrimineringsersättning.

Syftet med diskrimineringsersättningen är dels att ge upprättelse i form av ekonomisk kompensation till den som utsatts för diskriminering, dels att beloppet ska ha en avskräckande och därmed allmänpreventiv effekt (preventionspåslag).

Den personen som utsatt eleven för sexuella trakasserier kan inte göras ansvarig enligt diskrimineringslagen, utan ansvaret ligger hos utbildningsanordnaren som ska se till att trakasserierna upphör. Om skolans ledning vill vidta åtgärder mot eleven som trakasserat den andra eleven aktualiseras 5 kapitlet i skollagen (2010:800). Skolan kan agera i form av tillsägelser och ytterst avstängning från undervisningen. Om det misstänkts att ett brott har begåtts bör det göras en polisanmälan.

Det är helt riktigt det du säger, den utsatta eleven kan dessutom göra en polisanmälan. Händelserna som pågått under en längre period motsvarar troligtvis ofredande, Brottsbalken, BrB 4 kap. 7 §

Det skolan kan göra: Socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap. 1 § anger att yrkesverksamma inom skolan är skyldiga att genast göra en anmälan till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Ett avgörande från Högsta domstolen visar att en missad anmälan om att ett barn far illa kan leda till att personal som har anmälningsplikt kan dömas till tjänstefel enligt Brottsbalken 20 kap. 1 §. I det aktuella fallet hade barnet utsatts för sexuella övergrepp.

Sammanfattningsvis kan vara svårt som lärare eller skolpersonal att veta hur man kan stödja en elev som berättar att hen blivit utsatt för sexuella trakasserier i skolan. Däremot har de yrkesverksamma i skolan en skyldighet anmäla händelsen till socialnämnden, annars riskerar de att hållas ansvariga för anmälningsplikt. I ditt fall har vårdnadshavarna upprättat en polisanmälan gentemot personen, men personen har inte blivit dömd. Skolan kan i detta fall kan skolan säga till om det sker igen, skolan kan också ge extra stöd för den utsatta eleven. Eventuellt kan vårdnadshavarna prata med skolan för att få eleverna att gå i olika klasser.


Vänligen,

Maryam NaqqarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo