Separationsrätt i konkurs

FRÅGA
Hej-Jag står i begrepp att låna ut en stor trähäst som skyltmaterial till en nyöppnad affär. Hästen är värd ca 8 - 10 000:- men den har ett stort affektionsvärde för mig. Hur skyddar jag mig/den om affären kommer på obestånd/går i konkurs, så att hästen inte tillfaller konkursboet.Tacksam för tips.Vänligen.Hans B
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

I den mån butiken skulle vara föremål för utmätning är utgångspunkten att allt som finns i näringsidkarens besittning kan bli föremål för utmätning om det ej framgår att egendomen tillhör någon annan. 4 kap. 17-18 §§ utsökningsbalken, I 3 kap. 3 § konkurslagen anges att all egendom som tillhör gäldenären ingår i konkursboet.

Sådan egendom som inte ska ingå i boet är egendom som tillhör annan. För att separationsrätt ska föreligga i en eventuell konkurs/utmätning till din trähäst krävs att specialitetsprincipen är uppfylld, således att trähästen kan identifieras just som din. I den mån ni reglerar ert förhållande genom exempelvis ett hyres/leasingavtal råder det ingen tvekan om att näringsidkaren inte äger föremålet och eftersom en trähäst torde vara enkel att identifiera bör det inte råda några tveksamheter om att trähästen ska undandras boet.

Det kan liknas vid situationen då lös egendom lämnas in för reparation hos en näringsidkare men då denne går i konkurs innan arbetet är utfört. Oklarhet råder inte om näringsidkaren äger föremålet och föremålet är vanligtvis lätt att identifiera, således föreligger separationsrätt och egendomen undandras utmätningen/konkursboet.

Mitt råd är således att ni reglerar uthyrningen i avtal och specificerar trähästen så att den är lätt att identifiera och att det tydligt framgår att det rör sig om uthyrning, således att äganderätten inte gått över till näringsidkaren.

Vänligen,

Christopher Escalante
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (385)
2020-04-29 2 § räntelagen översatt till vardagligt språk
2020-04-29 När upphör mitt borgensåtagande?
2020-04-25 Hur ska ett skuldebrev utformas?
2020-03-27 Misstagsbetalning/Condictio indebiti

Alla besvarade frågor (81688)