Separations- och upphovsrätt i fråga om saklån

Jag har ca 25 st oljemålningar som jag äger privat och ska vissa dessa i ett företags kontorslokaler. Syftet är bara att visa den med möjlighet för de som ser en tavla även ska kunna köpa den. Företaget som har lokalerna hyr dem och får inte någon ev. provision.

Värdet på målningarna är ca 300.000:-

1. Vad händer om företaget som har lokalerna går i konkurs?

2. Kan jag skriva något avtal som skyddar min egendom, målningarna, vid en ev. konkurs för företaget som har lokalerna?

3. Finns det några generella regler jag bör ta hänsyn till om jag visar mina målningar på liknande sätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!


Konkursen

Om företaget skulle gå i konkurs kommer dess tillgångar samlas ihop och säljas. Pengarna delas sedan ut till företagets borgenärer. När pengarna är slut avslutas konkursen, företaget avvecklas och sagan är därmed slut. Det ligger naturligtvis i ditt intresse att dina oljemålningar inte ska ingå i konkursen såsom tillhörande företagets utmätbara egendom. Huvudregeln är att allt som finns i företagets besittning förutsätts tillhöra detta tills motsatsen är bevisad enligt 4 kap. 18 § utsökningsbalken. Din ställning vid en eventuell konkurs vore tacksam, eftersom allt du behöver göra är att visa hyresavtalet för konkursförvaltaren. Dessutom antar jag att du har ägarbevis, äkthetsintyg och liknande som ytterligare kan styrka att du är tavlornas ägare. Du kan inte ta in bestämmelser i avtalet som åsidosätter konkursreglerna, men det spelar ju ingen roll eftersom hyresavtalet i sig kommer tjäna dina syften lika bra. Det viktigaste är alltså att ni upprättar ett skriftligt avtal i vilket det klart framgår att du äger tavlorna och att de endast hänger i företagets lokaler tillfälligt.

Det finns ytterligare en del saker att tänka på. Se till att tavlorna du hyr ut är unika eller i annat fall märkta på något sätt, och att detta tas med i avtalet. Det räcker alltså inte med att bara skriva i avtalet att 25 tavlor hyrs ut, utan det måste framgå av avtalet exakt vilka tavlor som avses. Detta gäller dock bara om det finns andra tavlor i företagets besittning, men även om så inte är fallet vill jag ändå råda dig att formulera avtalet så tydligt som möjligt. Ta alltså för all del med konstnärens namn, tavlans namn, år, serienummer etcetera i avtalet. Låt inte heller dina tavlor upptas i kollage. Kollaget kan komma att betraktas som ett helt nytt föremål, och din rätt vid konkurs kan därför gå förlorad. Jag tänker inte uppehålla mig längre än så i kollage-frågan, saken är bara prövad i ett fåtal rättsfall, i vilka det dessutom var fråga om köp med äganderättsförbehåll, till skillnad från saklån, eller hyra, som nu är fallet. Det kanske går alldeles utmärkt att låta dina tavlor upptas i kollage, men jag skulle inte chansa.

Så länge du vidtar ovanstående åtgärder kan du vara trygg vad avser en konkurs. I vart fall beträffande omständigheter du kan kontrollera. Skulle exempelvis konkursboets lokaler, i vilka dina tavlor hänger, av någon händelse brinna ner kommer ditt enda anspråk vara en oprioriterad fordran i konkursen. Det är naturligtvis inte särskilt roligt, eftersom sådana fordringar sällan kan täckas med konkursboets tillgångar. I slutändan kan du alltså bli utan både tavlor och pengar, om du har otur.

Jag rekommenderar också att ni i avtalet reglerar vem som ska ansvara för skador. Ni kan också dokumentera tavlornas skick före uthyrningen.


Upphovsrättsliga aspekter

Tavlor och andra konstverk omfattas av upphovsrätt. Den gäller under hela upphovsmannens livstid, och 70 år efter hans död enligt 43 § lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Upphovsrätten delas in i ideella- och ekonomiska rättigheter. De ideella rättigheterna stadgas i 3 § URL och innefattar namngivnings- och respekträtt. Eftersom det ankommer på företaget att iaktta dessa rättigheter kommer jag inte gå in på dem närmare. Det är de ekonomiska rättigheterna som är intressanta i ditt fall. Du riskerar nämligen att stöta på problem. 19 § andra stycket URL stadgar att man inte utan upphovsrättsinnehavarens samtycke, genom bl.a uthyrning, får tillhandahålla exemplar av verk till allmänheten. När jag läste din fråga fick jag intrycket att företaget inte ska betala för uthyrningen (det rör sig alltså om saklån). I sådana fall strider inte "uthyrningen" mot 19 §, och ditt upphovsrättsliga problem vore därmed röjt ur vägen. En annan möjlig väg ur 19 §:s klor är via begreppet "allmänheten". Begreppet är emellertid svårdefinierat. Till att börja med skulle jag behöva tillgång till mer information om företaget, vad det är för slags kontorslokaler tavlorna ska hänga i, hur många som har tillgång till dem etcetera. Mot bakgrund av att jag utgår ifrån att problemet redan är löst i och med att det rör sig om lån och inte om hyra samt att jag inte har den information jag behöver väljer jag att avstå från att gå närmare in på begreppet allmänheten.

Är min utgångspunkt felaktig får du gärna återkomma med kompletterande information. I annat fall önskar jag dig lycka till, och hoppas att du fått svar på dina frågor!

Jesper EngRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”