Sekundärt efterbehandlingsansvar för fastighetsägare!

2016-11-03 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Om jag och mina syskon ärver en industritomt (gammalt stenhuggeri), är det vi som då får bekosta sanering av tomten, även om det inte är vår avsikt på något vis att driva företaget vidare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Din fråga handlar om fastighetsägarens sekundära efterbehandlingsansvar. Regler som är tillämpliga i mitt svar är: Miljöbalken 10 kap 2-3§§ och Jordabalken 4:1§ och 19§.

Din fråga är om ni som arvtagare till en industritomt kan åläggas ett ansvar att avhjälpa de olägenheter som verksamheten, som bedrivits på marken, har orsakat? Svaret är i enkel mening Ja, men beroende på vad det är för förvärv, när förvärvet gjordes och när föroreningen har uppstått samt om det finns möjlighet att ålägga ett ansvar på en utövaren av den verksamhet som orsakat föroreningen på tomten. Det innebär att en person som är ägare till en förvärvad fastighet där det bedrivits förorenande verksamhet, bara har ett sekundärt efterbehandlingsansvar i förhållande till verksamhetsutövarens primära efterbehandlingsansvar.

Genom att ni förvärvar fastigheten så blir ni ägare till denna.

Det sekundära efterbehandlingsansvaret:

Om det inte finns en verksamhetsutövare som kan åläggas ett ansvar, kan senare fastighetsägare som förvärvat den förorenade marken ha ett ansvar för föroreningen OM denne vid tiden för förvärvet insåg eller borde ha insett att fastigheten var förorenad. När lagen säger att sekundärt ansvar föreligger bara om den som förvärvade fastigheten insett eller borde ha insett, så menas att denna har en undersökningsplikt av marken innan förvärvet och därmed kan anses bör ha insett att marken var förorenad (detta gäller alltså bara om det kan visas att en eventuell undersökning skulle innebära att man faktiskt kom fram till att marken var förorenad). Grunden till undersökningsplikten är Jordabalkens regler om förvärv av fastighet. När man talar om begreppet förvärv i Miljöbalkens mening så pekar man bland annat på Köp, Byte och Gåva, detsamma gäller vid förvärv av fastighet enligt jordabalken.

Arvtagare omfattas således inte av dessa bestämmelser, varken i Miljöbalken om sekundärt efterbehandlingsansvar eller Jordabalkens regler om förvärv av fastighet. Detta innebär att du som arvtagare till en mark som är förorenad inte har en undersökningsskyldighet när du ärver marken och därmed inte heller kan anses ha bort insett att marken var förorenad, vilket i sin tur innebär att du som arvtagare till en fastighet inte kan åläggas ett sekundärt efterbehandlingsansvar med stöd av miljöbalkens regler. Denna reglering som återfinns idag i Miljöbalken 10 kap 3§ 4st tillkom år 2007 och trädde ikraft den 1 augusti samma år. Detta har således betydelse i frågan om en arvtagares sekundära efterbehandlingsansvar vid tidigare förvärv.

Innan lagändringen trädde i kraft 1 augusti år 2007 så omfattades även arvtagare av "förvärvsbegreppet" och hade därmed ett sekundärt ansvar för den förorenade marken. Detta ville lagstiftaren i propositionen till lagändringen precisera, så att den äldre lydelsen av bestämmelsen i 10 kap 3§ ska fortsätta gälla mot de som innan den 1 augusti förvärvat en fastighet där verksamhet bedrivits och som orsakat utsläpp och föroreningar i mark innan den 1 augusti. Detta innebär att ni som arvtagaren bara kan åläggas ett sekundärt efterbehandlingsansvar under två förutsättningar och båda måste vara kumulativt uppfyllda. Nämligen att:

1. Industrifastigheten där verksamhet bedrivits, som ni ärver, har orsakats föroreningar i marken innan lagändringen trädde i kraft den 1 augusti 2007 OCH,
2. Förvärvet av samma fastighet genom arv gjordes innan lagändringens ikraftträdande

Som jag förstår det har ni inte ärvt fastigheten ännu, eftersom du undrar vad som skulle hända "om ni ärver". Inte heller tänker ni fortsätta med den faktiska verksamheten på industritomten och kan därmed inte som verksamhetsutövare åläggas ett primärt ansvar för föroreningar som uppstår efter förvärvet. Av dessa anledningar har ni troligtvis inget att vara oroliga över.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Vänligen,

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1197)
2020-10-31 Kan en privatfest omfattas av ordningslagen?
2020-10-31 Kan socialtjänsten tvångsomhänderta någon som är 20 år?
2020-10-30 Vad ska jag tänka på vid en tenta i immaterialrätt?
2020-10-30 Vem kontaktar jag om jag mår dåligt?

Alla besvarade frågor (85631)