Sekretess mellan myndigheter

2019-07-31 i Sekretess
FRÅGA
Jag har haft lvu tidigare och varit tvångsplacerad på hvb hem. Jag har hört att papper hos soc gallras efter 5 år och att alla papper sedan strimlas sönder/slängs. Engligt soc i min kommun så är kommunen en av typ 5 kommuner som aldrig gallrar och slänger gamla papper pga forskning. Då undrar jag om någon annan myndighet fortfarande kan begära ut pappren om mig efter 5 år eftersom de aldrig gallras och slängs?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Vägledning har också hämtats från propositionen till OSL samt uttalanden av justitieombudsmannen (JO).

Allmänt om sekretess

Som jag uppfattar saken rör din fråga uppgifter som finns hos socialtjänsten. När socialtjänsten fattar beslut blir de uppgifter som ingår i ärendet allmänna handlingar. Som utgångspunkt har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar. Detta följer av regler som finns i 2 kap 1 §, 2 kap. 3 §, 2 kap. 4 § och 2 kap. 10 § TF.

Ibland begränsas rätten att ta del av vissa typer av allmänna handlingar till följd av sekretessbestämmelser. Detta gäller bland annat för uppgifter som faller inom socialtjänstens område. Sekretessen medför att uppgifter inte på något sätt får röjas för privatpersoner eller andra myndigheter. Detta följer av regler som finns i 2 kap. 2 § TF samt 26 kap. 1 §, 3 kap. 1 § och 8 kap. 1 § OSL.

Socialtjänstsekretess

Förutsättningar för att lämna ut sekretessbelagda uppgifter på socialtjänstens område regleras i 26 kap. 1 § OSL. Inom socialtjänstens verksamhet är alla uppgifter som rör en individs personliga förhållanden sekretessbelagda. Detta innebär i praktiken att alla uppgifter som på något sätt kan hänföras till en viss person omfattas av sekretess. För att en sekretessbelagd uppgift ska kunna lämnas ut krävs att socialtjänsten kan fastställa att utlämnandet inte kommer att medföra men för den som uppgiften rör. Begreppet "men" betyder exempelvis att en spridning av uppgiften skulle innebära en kränkning av den personliga integriteten hos den som uppgiften handlar om.

I DNR 4523-1999 uttalade justitieombudsmannen (JO) att bedömningen om spridning av en viss uppgift kan leda till men ska ta sin utgångspunkt i uppfattningen hos den som uppgiften handlar om. Även uppgifter som för en utomstående kan verka harmlösa omfattas därför av sekretess. I propositionen till OSL framgår att det kan räcka med att andra får kännedom om en för den skyddade personen känslig uppgift för att men ska föreligga. (prop. 1979/80:2 s. 83). Sammantaget innebär det att socialtjänsten måste genomföra en mycket noggrann bedömning när någon begär att få ta del av sekretessbelagda uppgifter. Huvudregeln är att uppgifter inte ska lämnas ut.

Undantagsregler

Endast undantagsvis kan det komma ifråga att socialtjänsten lämnar ut uppgifter som rör enskilda personer. Vanligtvis krävs det då stöd i en undantagsbestämmelse. Nedan följer ett urval av vanliga undantagsbestämmelser som kan leda till att socialtjänsten överlämnar uppgifter till en annan myndighet.

Utlämning av uppgifter i brottsförebyggande syfte

Socialtjänsten kan, enligt 10 kap. 18 a § OSL, lämna ut uppgifter till polismyndigheten. Detta förutsätter att det föreligger uppgifter som rör en person som inte har fyllt 21 år samt att:

- det finns omständigheter som tyder på en risk att personen kommer att utöva brottslig verksamhet, och
- uppgifterna kan antas bidra till att förhindra brottsligheten, och
- utlämnandet inte är olämpligt med hänsyn till andra insatser som vidtas för personen.

Utlämning av uppgifter vid misstanke om brott

Socialtjänsten kan enligt 10 kap. 23 § OSL lämna uppgifter till exempelvis polismyndigheten eller åklagare om det finns misstanke om:

- att ett brott har begåtts, för vilket det är föreskrivet straff i form av fängelse i minst ett år, eller
- försök till brott har begåtts, för vilket det är föreskrivet straff i form av fängelse i minst två år.

Utlämning av uppgifter till hälso- och sjukvård

Socialtjänsten kan, 26 kap. 9 § OSL lämna uppgifter till hälso- och sjukvården, om det behövs för att ge en person, som inte har fyllt 18 år, sjukvård, behandling eller annat stöd. Vidare krävs det att personen:

- missbrukar narkotika, alkohol eller flytande lösningsmedel, eller
- vårdas inom psykiatrisk eller rättspsykiatrisk vård.

Avslutningsvis

Huvudregeln är att socialtjänsten inte ska lämna ut uppgifter om enskilda personer till andra myndigheter. Jag bedömer därför sannolikheten att socialtjänsten skulle kunna lämna ut fem år gamla uppgifter om dig som mycket låg.
Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (213)
2020-06-30 Sekretess inom sjukvården och framtidsfullmakt
2020-06-15 Brott mot tystnadsplikt?
2020-06-14 När är en läkaren skyldig att lämna sekretessbelagda uppgifter?
2020-05-30 En bostadsrättsförening har inte rätt att begära ut uppgifter ur belastningsregistret om en presumtiv andrahandshyresgäst

Alla besvarade frågor (81795)