Sekretess gentemot självmordsbenägen person avseende dennes vård

FRÅGA
Vad gäller om en sucidal person åberopar rätt till att ta del av uppgifter gällande hennes vård? Journal och liknande?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.

Situationen regleras av olika lagstiftning beroende på om vården ges av en privat vårdgivare eller en offentlig sådan (ex. landstinget). Jag kommer därför redogöra för båda alternativen nedan.

Vid vård som ombesörjs av det offentliga (som ovan nämnt, ex. landstinget) tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) enligt 2 kap 1 § OSL. Sekretess gäller enligt 25 kap 1 § OSL inom hälso- och sjukvård gällande hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden ”om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men”. Huvudregeln är att sekretessen inte gäller gentemot den enskilde/patienten (nedan: patienten) själv såtillvida inte annat anges i OSL. Patienten har alltså rätt att ta del av de uppgifter som finns i ex. en journal, 12 kap 1 § OSL. I 25 kap 6 § OSL stadgas dock ett undantag. Enligt bestämmelsen gäller sekretess för uppgift om den patientens hälsotillstånd om det med hänsyn till vårdens ändamål är av synnerlig vikt att den patienten inte får ta del av uppgiften. Det måste alltså med hänsyn till ändamålet med vården vara av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas ut. Bestämmelsen innebär att vårdpersonalen underkastas tystnadsplikt och inte för röja uppgiften för den patienten.

Kravet på synnerlig vikt är ett relativt högt krav. Uppgiften måste röra patientens hälsotillstånd och det måste alltså vara av synnerlig vikt med hänsyn till vårdens ändamål. Är patienten suicidal och är det av synnerlig vikt att uppgift ej lämnas ut ex. om det anses föreligga en stor risk att patienten försöker ta sitt liv om han eller hon får del av uppgiften så finns således en möjlighet att sekretess kan komma och gälla gentemot den honom eller henne. Vad som utgör ”synnerlig vikt” avgörs genom en bedömning i det enskilda fallet. Det finns således ingen ”lista” på omständigheter som måste vara uppfyllda för att sekretessen ska gälla gentemot den enskilde själv.

Ombesörjs istället vården av privat vårdgivare tillämpas patientsäkerhetslagen (2010:659). Enligt 6 kap 12 § patientsäkerhetslagen gäller tystnadsplikt för vårdpersonal gällande patientens hälsotillstånd eller uppgifter gällande andra personliga förhållanden. Tystnadsplikten gäller även gentemot patienten själv om det är av synnerlig vikt med hänsyn till vårdens ändamål att patienten inte får del av uppgiften.

Slutligen, för kort sammanfatta kan alltså följande sägas: Sekretessen gäller som huvudregel inte mot patienten själv men kan göra det om det med hänsyn till ändamålet med vården är av synnerlig vikt att patienten inte får ta del av uppgiften.

Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (236)
2020-10-21 Provtagning för ADHD-medicin
2020-10-02 ​Hur får jag skadestånd pga. fel utförd operation?
2020-09-30 Vanprydande ärr - kan jag få ersättning?
2020-09-29 Samtycke vid vård av barn

Alla besvarade frågor (85213)