FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess08/08/2013

Sekretess för uppgifter i äktenskapsmål

Hej har en fråga som diskuterats bland vänner utan att vi kommit fram till svar.... om det finns sekretess kring en dom, t ex en skilsmässodom där mannen är ett hot för kvinnan.... är hela domen sekretessbelagd då eller bara delar av den. Några hävdar att det inte ens går att få svar på hos tingsrätt eller äktenskapsregister att en sådan dom är tagen medan andra hävdar att domen i sig är offentlig men att delar av den, t ex namn och adresser inte är offentliga. vilket är den korrekta tolkningen? Tacksam för svar....

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Frågor om sekretess för uppgifter regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Enligt lagens 36 kap. 1 § 2 st. 1 p. kan uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i äktenskapsmål (t.ex. äktenskapsskillnad) omfattas av sekretess om någon av parterna begär det och om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. Detta innebär att offentlighet är huvudregeln och sekretess undantaget. Det som omfattas av sekretess enligt denna bestämmelse är alltså uppgifter om den enskildes personliga eller ekonomiska förhållanden i målet, dvs. inte domen. 

De uppgifter som skulle kunna bli föremål för sekretess är uppgifter om adress eller telefonnummer till en av parterna. Uppgifter om namn eller personnummer är i princip alltid offentliga och omfattas därför inte av sekretess. Ett mål om äktenskapsskillnad rör ingen händelse, som t.ex. ett brottmål, utan upphävande av ett rättsförhållande (äktenskapet) och det måste därför vara möjligt att utläsa mellan vilka parter som domen på äktenskapsskillnad gäller.

Om en uppgift som i målet omfattas av sekretess tas in i domen gäller istället  43 kap. 8 § OSL. Huvudregeln är att sekretessregleringen upphör att vara tillämplig om uppgiften ingår i domstolens dom eftersom domar är offentliga. Det finns dock möjlighet för domstolen att förordna om att sekretessbestämmelsen ska fortsätta att gälla, trots att uppgiften har intagits i en dom. Själva domslutet omfattas inte av sekretess och är alltså alltid offentligt.

Som svar på din fråga kan alltså sägas att domen är offentlig, men att det i undantagsfall kan finnas uppgifter i domen som omfattas av sekretess. 

OSL hittar du https://lagen.nu/2009:400

Med vänlig hälsning,


Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”