Sekretess för en make gentemot den andra

2020-03-26 i Sekretess
FRÅGA
HejJag har egentligen två frågor, men de rör samma sak. En orosanmälan gällande ett barn från regionen till socialtjänsten. I en orosanmälan till socialtjänsten rörande ett barn, har en läkaren lämnat detaljerade uppgifter om saker som modern varit med om flera år tillbaka i tiden. Tex våld i en tidigare relation. Barnet som anmälan gäller var inte född när modern utsattes och i nuvarande relation förekommer inget våld. Har läkaren verkligen rätt att lämna så detaljerade och privata uppgifter om moderns bakgrund i en anmälan som ska gälla det aktuella barnet? Läkaren har fått denna information av modern i förtroende och borde väll omges av sekretess? Vidare, denna anmälan kommer att delges till barnets pappa, moderns nuvarande man, vid förhandsbedömning. Mamman vill inte att hennes nuvarande partner ska få så detaljerade uppgifter om hennes förflutna. Kan socialtjänsten sekretessbelägga den delen av anmälan som rör uppgifter om moderns bakgrund med hänvisning till att uppgifterna inte har med barnet i anmälan att göra?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. När det kommer till frågor som rör orosanmälningar och sekretess är det socialtjänstlagen (SoL) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som tillämpas. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

När ska en orosanmälan göras, och vad ska ingå i denna?

Huvudregeln är att läkare är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa (14 kap. 1 § första stycket 2–3 SoL). Läkaren är skyldig att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd (14 kap. 1 § tredje stycket SoL). Av denna bestämmelse kan man alltså anta att läkaren har bedömt att uppgifterna som modern har lämnat sedan tidigare, är av betydelse för utredningen kring huruvida barnet är i behov av stöd och skydd. Denna skyldighet för läkaren "släcker ut" det faktum att modern har lämnat dessa uppgifter till läkaren i förtroende. Detta eftersom man i svensk rätt anser att barnets bästa väger tyngre än vårdnadshavarens känsliga/sekretessbelagda uppgifter. Det är alltså inte fel av läkaren att ha delat med sig dessa uppgifter till socialnämnden.

Huruvida moderns nuvarande man kommer kunna ta del av de sekretessbelagda uppgifterna

Problemet i detta fall verkar vara att modern inte vill att hennes nuvarande man ska få ta del av de omständigheter som förelåg innan barnet föddes, som är av känsligt slag för henne.

Den nuvarande mannen är pappa till barnet och har en rätt att ta del av allt material som tillförs det pågående ärendet (10 § förvaltningslagen samt 10 kap. 3 § första styckets första mening OSL). Denna rätt är dock inte oinskränkt. En uppgift, en handling eller annat material får inte lämnas ut om det med hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagt material inte röjs (10 kap. 3 § första styckets andra mening OSL). För modern är det naturligtvis av synnerlig vikt att uppgifterna om hennes tidigare relation inte kommer ut till hennes nuvarande man, då våld i nära relationer är något väldig känsligt och personligt. I vart fall har socialtjänsten en skyldighet att på annat sätt lämna pappan upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att han ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda (10 kap. 3 § första styckets tredje mening OSL).

Huvudregeln är att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (26 kap. 1 § första stycket SoL). Denna bestämmelse innehåller ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär att man utgår ifrån att sekretess föreligger. I detta fall görs sekretessprövningen utifrån modern i förhållande till hennes nuvarande man. Som du nämnt så är uppgifterna som modern delat med sig till läkaren av känsligt slag och det pekar på att hon antagligen kommer att lida men ifall hennes nuvarande man får ta del av dessa uppgifter. Redan här kan man konstatera att uppgifterna kommer att sekretessbeläggas i förhållande till hennes nuvarande man.

En annan huvudregel är att sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde är underårig, även i förhållande till dennes vårdnadshavare (12 kap. 3 § första stycket OSL). Denna bestämmelse tar sikte på att sekretessbelägga uppgifter som rör barnet gentemot barnets vårdnadshavare, och inte en av barnets vårdnadshavare (mamman) gentemot den andra vårdnadshavaren (pappan). Vad detta innebär är att sekretessprövningen görs med utgångspunkt ifrån barnet och moderns nuvarande man. Den nuvarande mannens rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har dock företräde framför sekretessen. Uppgifterna i detta fall har, som tidigare nämnts, ingen direkt anknytning till barnets angelägenheter, då dessa omständigheter förelåg innan barnet ens var fött. Jag ser det alltså svårt att moderns nuvarande man kommer kunna ta del av uppgifterna med hänvisning till den nyss nämnda bestämmelsen i föräldrabalken.

Sammanfattning

Chanserna för att moderns känsliga uppgifter sekretessbeläggs i förhållande till hennes nuvarande man ser ljusa ut. Uppgifterna är, som du nämnt i din fråga, av sådant känsligt slag att modern kommer att lida men ifall hennes nuvarande man får ta del av dem, vilket socialtjänsten ska ta hänsyn till i sin sekretessbedömning.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (225)
2020-09-30 Är socialtjänstens journaler offentliga handlingar?
2020-09-30 Vem får och kan begära ut ett utdrag från belastningsregistret?
2020-09-28 Råder det sekretess kring dödsorsak?
2020-09-19 Sekretess hos uppgifter om en själv?

Alla besvarade frågor (85347)