Särskilt om olaga hot mellan föräldrar och barn

FRÅGA
Hej, Räknas det som olaga hot om man säger till sin 13 årig dotter "om det är någon annan pappa, skulle han slagit dig på din mun och krossat dina tänder, och hamnar i fängelse, men jag gör inte sådant"eller att säga "var det någon annan pappa, skulle han slagit sin dotter på munnen och krossat hennes tänder, och hamnar i fängelse, men jag gör inte sådant"
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag förstår din fråga som att du undrar vad som aktualiserar brottet olaga hot utifrån de fraserna du presenterar i frågan.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för olaga hot samt barns rätt till en trygg uppväxt.

Din fråga regleras i brottsbalken (brb), föräldrabalken (FB), socialtjänstlagen (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och FN:s barnkonvention.

Barns rätt till en trygg uppväxt

Alla personer under 18 år är barn. Barnkonventionen antogs såsom svensk lag från och med 1 januari 2020. Det innebär att den kan åberopas inför en domstol i alla frågor som gäller personer under 18 år. Konventionen säkerställa att myndigheter alltid fattar beslut utefter barnets bästa samt en oinskränkt rätt till en uppväxt som gynnar barnets sociala- och fysiska utveckling samt värnar om deras integritet.

Ett barn är särskilt skyddsvärt. De fraser du beskriver kan jämställas med psykisk misshandel genom att man aktivt försöker beröva barnets dess trygghet för att få denne att bli mer efterföljsam och försätta denne i "tacksamhetsskuld". Sådana uppfostringsmetoder kan hämma barnets utveckling och leda till sociala och psykiska avvikelser. Det framkommer även av föräldrabalken att barn har rätt till trygghet och omsorg (6 kap. 1 § FB).

Om ett barn uppvisar symptom eller beteende som antyder på att barnet far illa är vissa myndigheter (skola, hälso- och tandvård eller polis etc) skyldiga att upprätta en orosanmälan till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). Även andra som misstänker att barn far illa bör anmäla till socialnämnden. Skulle socialnämnden komma fram till att det ligger i barnets bästa att växa upp i en annan miljö kan barnet tvångsomhändertas (2 § LVU).

Är det olaga hot eller kan något annat brott aktualiseras?

Olaga hot kräver att man hotar någon med brottslig gärning (4 kap. 5 § Brb). Jag uppfattar frasen som att "om det vore någon annans pappa (dvs inte du) så hade denne misshandlat dig, men jag misshandlar inte". Således är det inte tal om något hot om brottsligt angrepp då du snarare avstår från handlingen, men antyder på att andra inte gör det.

Om du har kunskap om att någon misshandlar sina barn bör du lämpligen upprätta en polisanmälan. Det kan du göra här: https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/

Situationen kan däremot aktualisera ofredande (4 kap. 7 § Brb). I detta fall tar jag sikte på rekvisitet hänsynslöst agerande. Om agerandet är ägnat att kränka den utsatts frid på ett kännbart sätt aktualiseras ofredande. Gärningen måste även begås med uppsåt (1 kap. 2 § Brb).

Att uttrycka sig på detta viset kan inte annat än att uppfattas att man vill framkalla rädsla hos barnet om att denne hade riskerat att utsättas för misshandel, men hade bara "turen" att ha just dessa föräldrarna som inte misshandlar. Att inkludera sådana detaljer så som att "slå ut tänder" är något som troligen kommer framkalla stort obehag för barnet. Vid bedömningen huruvida ofredande ska aktualiseras tillmäts barnets uppfattning relativt stor betydelse i förhållande till ålder och mognad.

Slutsats

För att besvara din fråga så är det alltså inte olaga hot att lämna ett sådant meddelande du beskriver till sin 13-åriga dotter. Däremot kan det aktualisera ofredande.

Slutligen vill jag väl understryka att uppfostringsmetoder som underminerar barns rätt enligt FN:s barnkonvention eller som kan falla inom ramen för psykisk misshandel kan leda till orosanmälan hos socialnämnden och eventuellt tvångsomhändertagande. En bra tumregel är att om behovet av att rådgöra med en jurist uppstår vid val av uppfostringsmetod bör man tillgripa en annan åtgärd.

Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig på tisdag (30/03 - 2021) klockan 15:00. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1228)
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?

Alla besvarade frågor (96356)