Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?

FRÅGA
Min syster avled i början av juni och hennes make i april. Dom hade ett inbördes testamente där min syster ärver makens tillgångar förutom hans särkullbarns laglott. Min syster har testamenterat all sin kvarlåtenskap till tre olika organisationer. Vi är tre efterlevande syskon som alltså inte ärver någonting. Är vi skyldiga att ta tag i alla praktiska saker som att ordna med bouppteckning, eftersända post, tömma och städa lägenheten etc? Makens bouppteckning kommer att ske 10 augusti. Särkullbarnen var på plats dagen efter att min syster hittades död. Dom tog alla nycklar, laptops, mobiler och min systers smycken. Detta framkom när vi träffades i lägenheten för att jag skulle få se var hon dog och då frågade var hennes laptop fanns. Jag har fått tillträde till lägenheten en gång till för att titta i pärmar med verifikationer men dom har nekat mig att få nycklar.Är inte detta ett brottsligt förfarande? Jag är kallad till bouppteckning efter maken och är således dödsbodelägare efter honom.Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: ärvdabalk och brottsbalken

Jag tolkar det som att du har två frågor. Den första är vem som är skyldig att ta hand om dödsbon och om detta agerande som särkullbarnen är skyldig till är brottsligt och vad man kan göra åt detta.

Vem ska ta hand om dödsboet?
Utgångspunkten är att dödsbodelägarna gemensamt ska ta hand om kvarlåtenskapen och företräder den dödes egendom gentemot tredje män, se 18 kap 1§ ärvdabalk. Det innebär att ni ska komma överens och bestämma sinsemellan hur allting ska gå till. Under tiden då egendomen kan tas hand om av dödsbodelägarna så ska den personen som sammanlevde med den döde eller de som enligt lag "annars kan ta hand om egendomen" vårda egendomen, se 18 kap 2§ ärvdabalk.

Vad detta innebär är att de som har förutsättningar för att förvalta egendomen ska vårda denna tills dödsbodelägarna gemensamt kan bestämma vad som ska göras med det.

Om särkullbarnens agerande
Ett dödsbo är en egen juridisk person, det innebär att den äger egendom precis som t.ex ett företag, till dess att ett arvskifte görs och dödsboet kan upplösas. Att ta saker från ett dödsbo är att jämställas med att ta saker från en fysisk eller annan juridisk person - detta är brottsligt i flera hänseenden. När en bouppteckning ska göras så ska dödsboets egendom och skulder registreras hos skatteverket, alla dödsbodelägare ska på anmaning av en avsedd bouppgivare lämna uppgifter om de egendom som dödsboet har. Här behöver bouppgivaren svära på heder och samvete om att bouppteckningen är korrekt och att ingenting har utelämnats, se 20 kap 6§ 2 st ärvdabalk. Att utelämna egendom från bouppteckning kan därför betecknas som bedrägeri. Ytterligare, att ta saker från dödsboet (som är en juridisk person) är brottsbelagt med stöld och i vissa fall grov stöld beroende på summan. Ytterligare kan brott mot borgenärer blir aktuellt om stölden gör så att dödsboet inte kommer kunna betala sina skulder, se 11 kap brottsbalken. Ytterligare så har en dödsbodelägare skyldighet att ersätta den skada som den har gjort dödsboet om denne har tagit saker från dödsboet, se 18 kap 6§ ärvdabalken.


Sammanfattning och råd
Det är dödsbodelägarna som har ansvaret för dödsboet och de ska förvalta dödsboet tillsammans. Om ni inte kan komma överens så kan du begära av rätten att en särskild boutredningsman tillsätts, se 19 kap 1§ ärvdabalken. Denne kan i sin tur lösa tvister mellan dig och andra dödsbodelägare.

Jag rekommenderar att du gör det väldigt tydligt för dem att de ska lämna tillbaka all egendom till dödsboet så att ni kan göra en bouppteckning. Jag tycker även att du ska påminna om att detta är brottsligt och att du kan komma att polisanmäla händelserna om egendomen inte ges tillbaka. Om det är så att det eventuellt är svårt att samarbeta med de andra dödsbodelägarna så bör du be rätten att tillsätta en boutredningsman som kan hjälpa till tills arvskiftet görs.

Har du några följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1029)
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning
2020-12-23 Dödsboanmälan eller en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (88107)