FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt21/04/2015

Samfällighetsförening och röstetal

Jag och min sambo har förvärvat grannfastigheten och båda fastigheterna har en del var i samma samfällighetsförening.

Ordförande i föreningen vägrar ge oss var sin röst trots att vi båda är på stämman. Vi äger 50% var av båda fastigheterna. Stadgarna är identiska med §49 i lagen om förvaltning av samfälligheter.

Vi vill även ge denna röst till hyresgästerna i huset, Kan vi göra dem till ombud?

Tack för en bra hemsida!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom du och din sambo samäger de två fastigheterna så är ni att avse som delägare i samfälligheten, vilket framgår av Lag (1973:1150) 1 § andra stycket. I egenskap av delägare i samfälligheten så är ni också medlemmar i samfällighetsföreningen (Lag om förvaltning av samfälligheter 17 §). En medlem är röstberättigad om han är närvarande på stämman och före den har betalat uttaxeringen. Om medlemmen inte har betalat uttaxeringen så får han ändå närvara, yttra sig och komma med förslag samt klandra beslut hos domstol (Lag om förvaltning av samfälligheter 48 § andra stycket). Det är dock vanligt att stadgarna i samfällighetsföreningen också fordrar att medlemmarna har betalat årsavgiften till förvaltningen av samfälligheten för att de ska vara röstberättigade.

Eftersom du och din sambo är samägare så kan ni bara få en röst att dela på enligt huvudtalsmetoden (Lag om förvaltning av samfälligheter 49 § första stycket). Även om ni samäger två fastigheter i samfälligheten så har ni alltjämt bara en röst att dela på, vilket framgår av praxis.

Skulle däremot ett ärende som behandlas på stämman ha ekonomisk betydelse så kan ni begära att andelstalsmetoden ska användas för denna istället för huvudtalsmetoden. De flesta frågor som avser förvaltningen brukar ha ekonomisk betydelse, exempelvis storleken på medlemmarnas bidrag till föreningen, överlåtelser, överskott, ansvarsfrihet för styrelsen och försäljning. Andelstalsmetoden innebär att medlemmarnas röstetal beräknas efter delägarfastigheternas andelstal i samfälligheten. Det innebär att om era två samägda fastigheter exempelvis har varsin andel à 5 % i samfälligheten så får ni 5 * 2 = 10 röster. Skulle ert sammanlagda röstetal överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar så begränsas dock röstetalet till en femtedel. Om era två fastigheter exempelvis har varsin andel à 30 % i samfälligheten, så innebär det att ni får (30 * 2) – 40 = 20 röster (Lag om förvaltning av samfälligheter 49 § första stycket).

Oavsett om huvudtalsmetoden eller andelstalsmetoden tillämpas så måste ni båda i egenskap av samägare vara överens om hur ni ska utnyttja er röst eller era röster. Om ni inte kan komma överens om hur ni ska rösta i en viss votering så innebär det att ni inte kan rösta i den. Det innebär också i praktiken att om bara en av er kommer på stämman så måste denne visa en fullmakt från den andra samägaren för att kunna rösta. Om föreningen skulle godta att endast en av er kommer men inte har en fullmakt från den frånvarande sambon så löper den risken att den frånvarande samägaren klandrar föreningsstämmans beslut, vilket kan leda till att man måste göra om stämman och riva upp beslut.

I fråga om ombud så finns inget krav på att ombudet måste vara medlem i samfällighetsföreningen eller ha rösträtt. Ni kan alltså utse en hyresgäst i en av era fastigheter till ert ombud. Ombudet ska dock ha fullmakt av er och den bör vara skriftlig, innehålla uppgifter om vem som är ombud och vilket sammanträde fullmakten avser och vara undertecknad. Notera dock att vissa föreningar har bestämmelser om ombud, exempelvis att ett sådant får lov att företräda mer än en medlem eller att denne måste vara medlem (Lag om förvaltning av samfälligheter 49 § tredje stycket). Det är dock ovanligt att en samfällighetsförenings stadgar har bestämmelser om ombud.

Skulle rösträtt förvägras er i strid med lag eller stadgarna så kan ni i egenskap av medlemmar klandra föreningsstämmans beslut genom att väcka talan mot föreningen vid mark- och miljödomstolen (Lag om förvaltning av samfälligheter 53 § första stycket).

Jag hoppas att detta svar i någon mån har klargjort situationen. Om något skulle vara fortsatt oklart så är du självklart välkommen att återkomma till mig.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000