FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal31/01/2017

Sambors rätt till hyresrätt och barnets umgänge med båda föräldrarna

Ett sambopar gör slut. De bor i en hyresrätt och båda står på kontraktet. Mannen har ett barn sedan tidigare och paret har ett gemensamt barn. Nu hävdar kvinnan att mannen har förlorat din besittningsrätt eftersom 1. Han var den som ville separera 2. Han har haft ett tillfälligt boende i tre månader. Båda är skrivna i lägenheten. De har bott tillsammans i tio år i denna stora lägenhet i Stockholms innerstad. Bytte varsin mindre lägenhet mot den för tio år sedan. Nu hindrar kvinnan mannen från att träffa sitt barn med diverse ursäkter. Han är utan bostad och kan därför inte heller ha sitt äldre barn hos sig. Barnen går i skolan i närområdet. Hur kan han göra och hur ser hans juridiska situation ut? Båda barnen har väl rätt att även leva med sin pappa? F d sambon säger att han måste stämma henne för att få del i lägenheten!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att dela upp din fråga där jag börjar med att diskutera vad som gäller angående sambornas gemensamma hyresrätt och därefter hur det ligger till med barns rätt till kontakt med båda sina föräldrar.

I sambolagen (SamboL) (https://lagen.nu/2003:376) finns bestämmelser som aktualiseras när ett samboförhållande tar slut. När förhållandet upphör ska en bodelning ske ifall någon av samborna begär det, en sådan begäran ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet tagit slut, 8 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P8S1). En bodelning innebär att den egendom som räknas som samboegendom ska delas mellan samborna. Som samboegendom räknas bland annat sambornas gemensamma bostad under förutsättning att bostaden införskaffats för gemensam räkning, 3 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P3S1). En hyresrätt som samborna innehar tillsammans är att räkna som en gemensam bostad enligt 5 § 3 st. SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P5S1) och därigenom som samboegendom. När egendomen fördelas är det den sambo som bäst behöver bostaden som har rätt att tillgodoräkna sig den, 16 § 2 st. SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P16S2). När kontraktet står på båda samborna har de alltså lika rätt till lägenheten och vem som får behålla bostaden bestäms vid bodelning genom en intresseavvägning. Ifall den ena sambon hindrar den andra från att tillträda den hyresrätt som båda har samma rätt till kan detta utgöra ett brott, egenmäktigt förfarande 8 kap. 8 § 2 st. brottsbalken (BrB) (https://lagen.nu/1962:700#K8P8S1). Brottet består av att en person hindrar den andra att disponera över lägenheten på så vis att det utgör en olovlig besittningsrubbning.

Vem som ville avsluta samboförhållandet har ingen betydelse i juridisk mening. Att den ena sambon haft ett annat tillfälligt boende efter det att samboförhållandet upphörande berövar inte heller denna sambo på sin kontraktuella rätt till hyresrätten.

När det gäller barnen finns aktuella bestämmelser i föräldrabalken (FB) (https://lagen.nu/1949:381#K1). Jag utgår från att föräldrarna har gemensam vårdnad över sambornas gemensamma barn, härmed avses det juridiska ansvaret över barnet. Barnets vårdnadshavare har tillsammans både en rätt och skyldighet att besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 13 § FB (https://lagen.nu/1949:381#K6P13S1). Ifall barnet står under gemensam vårdnad och föräldrarna inte kan komma överens om var barnet ska bo får frågan avgöras av rätten, 6 kap. 14 a § FB (https://lagen.nu/1949:381#K6P14aS1). Domstolen kan då till exempel besluta om växelvist boende eller utse endast den ena föräldern som boendeförälder. Även om ett barn bor med endast den ena föräldern har barnet fortfarande rätt till umgänge med den andra föräldern och barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar att denna umgängesrätt tillgodoses så långt som möjligt, 6 kap. 15 § FB (https://lagen.nu/1949:381#K6P15S1). En förälder har härigenom inte rätt att undanhålla barnet från den andra föräldern som också är barnets vårdnadshavare utan godtagbar anledning och i vissa fall kan det även utgöra ett brott om barnet är under 15 år, egenmäktighet med barn, 7 kap. 4 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K7P4S1).

I situationen du beskriver har kvinnan inte rätt att hindra mannen från att disponera över lägenheten och detta kan som sagt utgöra ett brott. Vem som ska få ta över lägenheten avgörs i en bodelning utefter en intresseavvägning mellan samborna. När det gäller det gemensamma barnet får en vårdnadshavare inte undanhålla ett barn från den andra vårdnadshavaren utan godtagbar anledning och även detta kan i vissa fall utgöra ett brott. Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Vad gäller det barn som inte är sambornas gemensamma gäller samma regler men gentemot det här barnets andra förälder. Ifall det inte går att komma fram till en lösning angående lägenheten och barnet är mitt råd att ta kontakt med en jurist som kan ge fortsatt vägledning om hur man ska fortgå i denna situation.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jenny VilanderRådgivare