Säljares ansvar och utomobligatoriskt skadestånd

FRÅGA
Jag har köpt en ny soffa i en butik i Nyköping. Soffan kostade 9.500 kr. Affären har lovat att köra hem soffan till Norrköping dagen därpå. När chauffören ringer mig för att meddela leverans är inte jag hemma. Chauffören ställer soffan utanför dörren hos mig och täcker för den med ett tunt plastskynke. Strax efter kommer min grannes son och sliter bort plastskynket. Soffan blir totalt förstörd av ett skyfall. Möbelaffären kräver dock full betalning av mig medans jag vill ha en ny soffa. Vem är ansvarig för att soffan gick sönder? Jag antar att det är grannens son som är det men stämmer det?Kan jag kräva en ny soffa?skadestånd? och från vem? säljare eller grannen?kan jag ta hjälp av lagen för att lösa detta problem för det tar väldigt långt tid?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Affärens ansvar

Jag antar att du köpt soffan som privatperson av en näringsidkare. Då gäller reglerna i konsumentköplagen (KKöpL) angående fel i varan och ersättning. Enligt 20 § ska frågan om varan är felaktig bedömas utifrån varans skick när den avlämnas. Enligt 6 § anses varan vara avlämnad när den kommer i köparens besittning. Om den t.ex lämnats i köparens brevlåda eller ställts på hans tomt är den i köparens besittning, alltså får soffan anses ha avlämnats när den ställdes utanför din dörr. Enligt 8 § stadgas dessutom att risken för varan övergår på köparen när varan avlämnas. Affären har därför inget ansvar för vad som hände med soffan efter att den levererades. Det är istället grannens son som har orsakat skadan och som du har möjlighet att kräva skadestånd av.

Grannens ansvar

Enligt skadeståndslagen (SkL) 2 kap 1 § ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. När ett barn under 18 år har vållat skadan är de ersättningsskyldiga i den mån det är skäligt. Vad som är skäligt bedöms med hänsyn till ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (SkL 2 kap 4 §). Föräldrar har dessutom ett särskilt ansvar att ersätta sakskador som barnet vållar enligt SkL 3 kap 5. Detta gäller dock endast om skadan uppkommit genom brott. Att ta bort skynket är eventuellt vårdslöst, men är svårt att se som ett brott. Därför är det främst skadestånd enligt SkL 2 kap 1 § och 2 kap 4 § som aktualiseras i detta fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?