Saklig grund för uppsägning och diskrimineringsgrunderna

FRÅGA
Hej, Jag hade en provanställning,där arbetsgivaren sade upp mig , inom laglig tid, 1,5 månader innan . Arbetsgivaren har kollektivavtal, är ett av de större försäkringsbolagen. Jag fick gå på dagen med lön tiden ut.Kan skälet vara vad som helst? Det var prestigeskäl från ledaren, som inte tyckte om att jag anmärkt på hennes ledarskap och att jag haft förslag på förändringar inom organisationen ? Vad kan jag göra om detta anses diskriminerande ? Jag har även samtalet inspelat! Nämnas kan att jag tyvärr inte gått med i facket !
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras vad avser uppsägningen av lagen om anställningsskydd (LAS) och vad avser diskriminering av diskrimineringslagen (DiskrL).

Uppsägning
Uppsägningar måste vara sakligt grundade. För att så ska vara fallet måste grunden vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl (7 § 1 st LAS).

Typiska fall av personliga skäl är misskötsamhet, brottslighet, samarbetssvårigheter och att arbetsgivaren bedriver konkurrerande verksamhet. För att säga upp någon på grund av samarbetssvårigheter måste dessa enligt lagkommentaren till LAS vara av allvarlig karaktär, och uppsägning kan ske först sedan arbetsgivaren har undersökt alla möjligheter till omplacering av arbetstagaren. Bedömningen ska baseras på arbetstagarens allmänna lämplighet att utföra arbetet, och inte på enstaka incidenter.

En uppsägning kan inte vara sakligt grundad om det "är skäligt" att begära att arbetstagaren bereds ett annat arbete hos arbetsgivaren. Omständigheterna måste därutöver grunda sig på omständigheter under de senaste två månaderna innan uppsägningen, eller under de två månaderna föregåendes att arbetsgivaren underrättar arbetstagaren om att den avser att säga upp hen (7 § 4 st och 30 § LAS).

Notera även att det inte krävs sakliga skäl för att inte förlänga en provanställning efter att den löper ut (15 § LAS).

Diskriminering
Diskriminering kan bestå i direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, trakasserier, sexuella trakasserier och av att instruera någon annan att diskriminera en person. Utifrån din fråga framstår det inte som att någon typ av trakasserier är för handen, utan endast att du upplever att du blivit särbehandlad på felaktig grund.

Direkt och indirekt diskriminering är två varianter av att på grund av någon av de så kallade diskrimineringsgrunderna behandlats sämre än någon annan i en i övrigt jämförbar situation. DiskrL omfattar endast diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap 4 § DiskrL).

Det finns ingenting i din fråga som antyder att din chef baserat uppsägningen på någon av dessa grunder. Skulle så trots allt vara fallet är behandlingen förbjuden, och du skulle vara berättigad diskrimineringsersättning som står i proportion till diskrimineringens allvar och som täcker de förluster som uppkommit för dig på grund av uppsägningen (2 kap 1 § och 5 kap 1 § DiskrL).

Vänligen

Fick du svar på din fråga?