Saklig grund för uppsägning

FRÅGA
Kan man avsluta en tillsvidare tjänst, där personen i fråga inte gjort ett arbetspass sedan 3 år tillbaks. Hen var tjänstlediga mellan april 2019-maj2020. Därefter ej hört av sig, inte deltagit på utbildningar som erbjudit. Senaste webbutbildning han gjort var mars 2019, innan tjänstledigheten. ??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har förstått din fråga som att du (arbetsgivare) undrar om du kan säga upp en tillsvidareanställning på grund av att personen inte hört av sig och inte deltagit på utbildningar som erbjudits. För att svara på din fråga kommer jag att använda lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

En uppsägning från en arbetsgivares sida kan antingen ske på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Av 7 § LAS framgår det att en uppsägning från en arbetsgivares sida ska vara sakligt grundad. Vad som avses med saklig grund framgår inte uttryckligen av lagtexten, utan härledning får hämtas från praxis. För att veta om det föreligger saklig grund så måste man göra en helhetsbedömning och ta hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet. Vidare måste någon form av avtalsbrott skett från arbetstagarens sida för att det ska röra sig om saklig grund.

Avtalsbrott:

Som ovan nämnts krävs det, för att det ska föreligga saklig grund, att något avtalsbrott skett från arbetstagarens sida. Arbetstagaren måste begått ett avtalsbrott t.ex genom att inte följa sina åtaganden i anställningsavtalet, genom att inte samarbeta eller genom att inte vara lojal gentemot sin arbetsgivare.

Saklig grund:

För att avgöra om det föreligger saklig grund måste man vidare pröva om arbetstagaren misskött sig. En arbetstagare anses ha misskött sig om han eller hon brutit mot anställningsavtalet. Misskötseln kan ha skett avsiktligt eller oavsiktligt. Har det skett oavsiktligt så är det mycket svårare att säga upp arbetstagaren. Vidare måste man pröva om arbetstagaren varit medveten om sin misskötsel. Slutligen måste man pröva om misskötseln inneburit någon skada för arbetsgivaren. Skadan behöver inte vara av ekonomisk natur, utan det kan röra sig om en skada som resulterat till att arbetsmoralen på arbetsplatsen försämrats. Samtliga rekvisit måste vara uppfyllda för att det ska föreligga saklig grund.

Omplaceringsskyldighet:

Innan en uppsägning görs på saklig grund måste arbetsgivaren i enlighet med 7 § 2 st. LAS uppfylla sin omplaceringsskyldighet. Den innebär att arbetsgivaren måste kolla efter möjligheter till att erbjuda annat arbete hos sig.

Tvåmånadersregeln:

Vidare måste du som arbetsgivare iaktta tvåmånadersregeln enligt 7 § LAS. Regeln innebär att arbetsgivare endast får göra en uppsägning på grund av personliga skäl, såvida arbetsgivaren inte känt till beteendet i mer än två månader.

Bevisbörda:

Det är du som arbetsgivare som har bevisbördan för misskötsel. Denna bevisbörda är inte alltid lätt att visa.

Intresseavvägning:

Slutligen måste man alltid göra en intresseavvägning mellan arbetstagarens intresse av att få behålla arbetet, och arbetsgivarens intresse av att göra en uppsägning. Även om arbetstagaren skulle har misskött sig, så kan det just på grund av denna intresseavvägning vara så att arbetstagaren behåller arbetet.

Slutsats:

Sammanfattningsvis verkar det som att din arbetstagare begått ett avtalsbrott i anställningsavtalet genom att inte samarbeta, inte finnas tillgänglig, inte svara på telefonsamtal. Detta har resulterat till skada för dig som arbetsgivare. Vidare verkar det troligt att arbetstagaren varit medveten om sitt handlande. Av det som framgår i din fråga verkar det finnas saklig grund för uppsägning, varför du som arbetsgivare har rätt att säga upp din arbetstagare.

Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen,

Sonja Najim
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96356)