Saklig grund för uppsägning

FRÅGA
Hej,Jag som kollega till en person som jag anser missköter sig gravt genom att sova på jobbet, rapa och pruta högt och ljudligt i andras närvaro samt öppet skratta samt tala illa om andras olycka undrar om detta kan vara skäl till uppsägning?Det har minst pågått i 8 månaders tid men förmodligen i flera år på det projekt jag är (jobbar inom byggbranschen).Tack på förhand!/Sofia
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din kollegas beteende på arbetsplatsen kan vara skäl nog för en uppsägning.

Tillämpligt lagrum på området är Lagen om anställningsskydd, LAS.

Vad är saklig grund?

Saklig grund innebär att när en arbetsgivare säger upp en anställd måste uppsägningen vara sakligt grundad, dvs det måste finnas en konkret anledning för en arbetsgivare att kunna säga upp en arbetstagare, 7 § LAS. Arbetsgivaren kan inte säga upp en arbetstagare godtyckligt utan anledning, skälet till uppsägningen måste, i enlighet med den sakliga grunden, vara pga arbetsbrist eller personliga skäl.

Arbetsbrist

Arbetsbrist är det vanligaste skälet till uppsägningar och ett samlingsnamn för olika situationer där personliga omständigheter inte ligger till grund för uppsägningen. Det behöver inte handla om brist på arbete utan kan handla om att arbetsgivaren vill bedriva verksamheten på annat sätt och inte kan erbjuda samma arbete som tidigare. Arbetsgivaren måste visa att det finns saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist och behöver till exempel utreda möjligheterna till omplacering innan uppsägning kan ske.

Personliga skäl

Med uppsägning av personliga skäl menas att arbetstagaren inte fullgjort de förpliktelser som står i anställningsavtalet. Arbetstagaren kan ha misskött sitt arbete eller på annat sätt uppträtt olämpligt för tjänsten. Exempel på saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan vara misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro med mera.

Sammanfattning

Det är svårt att svara på huruvida situationen med din kollega kan berättiga en sakligt grundad uppsägning pga personliga skäl, förmodligen inte. Beteendet må i viss mån vara olämpligt men så länge arbetstagaren inte missköter sina arbetsuppgifter i högre utsträckning blir en uppsägning på sakliga grunder svårt att genomföra.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?