Saklig grund för uppsägning

Hej!

Jag har blivit uppsagd av min chef inom kommunen pga ”att det funkar inte”. Jag arbetar som sjuksköterska på ett korttidsboende och har bara varit där sedan den 31 oktober 2016, fick en förfärlig introduktion på 2 veckor och nu blir jag anklagad för att jag har dåligt minne och kommer inte ihåg vad mina kolleger sk visat mig flera gånger.

Till saken hör att jag har arbetat 20 år som anestesisjuksköterska och har ingen erfarenhet av kommunalt arbete men pga olika anledningar valde jag att söka arbete på detta boende och sa klart och tydligt att jag inte har någon vana vare sig av arbetet eller deras dokumentationssätt.

Nu har tydligen chefen fått in av kolleger att de får göra ”mycket extra” för att jag inte hinner med.

Min fråga är:

Är detta en orsak till att bli uppsagd?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 7 § LAS (lag om anställningsskydd), https://lagen.nu/1982:80#P7S1, så krävs att uppsägningen ska vara sakligt grundad. Det svåra är dock att utröna vad som innebär med ”saklig grund” och detta har varit föremål för en mängd rättsfall. Det förtydligas i 2 st att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Om arbetsgivaren hade kunnat omplacera dig så föreligger således inte saklig grund.

Saklig grund kan vara att det råder platsbrist på arbetsplatsen, dvs att det behövs göras nedskärningar. En uppsägning kan också vara sakligt grundad om den gjorts på grund av omständigheter som är hänförliga till arbetstagaren personligen (personliga skäl). Arbetsgivaren ska vid uppsägning på grund av personliga skäl uppge godtagbara skäl för uppsägningen, det ska också göras en intresseavvägning mellan arbetsgivarens intressen och arbetstagarens. Vid intresseavvägningen tas t.ex. hänsyn till hur lång tjänsten har varit, vilken typ av företroendegrad som anställningen innebär och om några stödjande åtgärder förekommit. Några exempel på vanliga grunder till uppsägning när det rör personliga skäl är misskötsamhet, inkompetens eller samarbetssvårigheter men även brottslighet eller illojalt beteende. Som exempel på uppsägning grundat på dåliga arbetsprestationer finns ett rättsfall från arbetsdomstolen, AD 1980 nr. 122. I detta fall var det en optiker som presterade sämre än de andra på arbetsplatsen i det att mängden slipade glasögon per dag enbart var 5 st när de andra iordningställde ungefär 15- 20 st per dag. Arbetstagaren hade svårt att rätta sig efter instruktioner och detta ledde tillslut till samarbetssvårigheter med de andra kollegorna. Detta ansågs vara en saklig grund för uppsägning. Det finns även rättsfall där arbetsgivaren inte kunnat underbygga sina påståenden om dåliga prestationer eller samarbetssvårigheter varav saklig grund inte ansetts föreligga.

Som du säkert förstår så är det mycket svårt att ge dig ett konkret svar på om din uppsägning har varit sakligt grundad eller ej då det inte är möjligt att tillgå all information som behövs för en sådan utredning. Din chef anser, vad jag förstår det som, att din prestation inte är tillräcklig och detta kan alltså vara en saklig grund för uppsägning. Huruvida detta är korrekt och att din prestation varit tillräckligt bristfällig för en uppsägning kan jag av ovannämnda skäl inte svara på. Om din arbetsgivare t.ex. har försökt ge dig extra inlärningstillfällen men upplevt att det inte hjälper kan det föreligga starkare skäl för uppsägning än om några stödjande åtgärder inte alls har vidtagits. Som arbetstagare har du rätt att begära att arbetsgivaren uppger de omständigheter som åberopas för uppsägningen i skrift, 9 § LAS https://lagen.nu/1982:80#P9S1 och detta anser jag att du bör överväga att göra.

Vad du kan göra om du tycker att uppsägningen är felaktig:

Enligt 34 § LAS, https://lagen.nu/1982:80#P34S1, så kan arbetstagaren, du, yrka att uppsägningen ska förklaras ogiltig på grund av att det inte föreligger saklig grund. Uppkommer det en tvist om uppsägningens giltighet så fortsätter anställningen gälla framtill tvisten har avgjorts, 2 st. Du har då rätt till lön och andra förmåner under den tid som anställningen fortlöper. Om du känner att du har blivit uppsagd på felaktiga grunder så kan du, om du är medlem i facket, vända dig till ditt fack för att få hjälp med nästa steg.

Arbetsgivaren kan också bli skadeståndsskyldig enligt 38 § och 39 § LAS, https://lagen.nu/1982:80#P38S1, om denne inte rättar sig efter domen eller annars bryter mot vad som stadgas i LAS.

Sammanfattningsvis, vilka omständigheter som anses vara saklig grund varierar från fall till fall och gör det svårt att besvara din fråga med ett konkret svar. Om det funnits en möjlighet att omplacera dig föreligger inte saklig grund, annars så avgörs frågan genom en intresseavvägning mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Vid denna så tas hänsyn till t.ex. vilka åtgärder som vidtagits, hur länge anställningen pågått och arbetsplatsens storlek. En vanlig grund för uppsägningen av personliga skäl är t.ex. samarbetssvårigheter eller inkompetens. Du har rätt att få veta varför du blivit uppsagd och om du då anser att du blivit felaktigt uppsagd kan du yrka att uppsägningen är ogiltig. Detta görs hos domstol eller direkt vid uppsägningstillfället, det kan vara bra att först kontakta facket om du är facklig medlem eller din arbetsgivare för en dialog.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till,

Med vänliga hälsningar

Sara ElleforsRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000