Sakhäleri?

FRÅGA
Om en person som stulit gods sedan säljer detta, är det då häleri?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns flera typer av häleribrott, t.ex. vinnings-, fordrings och sakhäleri. Dessa återfinns i 9 kap. 6 § Brottsbalken (BrB) här . I lagrummets första punkt regleras sakhäleri. Där står det att den som på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott, döms för häleri till fängelse i högst två år. Vid denna typ av häleri kan objektet exempelvis vara ett föremål eller pengar.

Sakhäleri är ett s.k. abstrakt farebrott, vilket innebär att istället för att en viss effekt ska inträda, krävs enbart att det finns risk för att en sådan effekt typiskt sett ska inträda. Om t.ex. en person köper ett föremål som denne vet är stulet spelar det således ingen roll om återställandet till den rättmätige ägaren rent faktiskt försvåras p.g.a. köpet. Det som ska bedömas är den typiska effekten av att köpa ett stulet föremål. Regelmässigt anses köp av stöldgods alltid vara ägnat att försvåra ett återställande.

För att kunna bli ansvarig för sakhäleri krävs för det första att de objektiva rekvisiten är uppfyllda, dvs. att någon på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande har tagit befattning med något som är frånhänt annan genom brott. Om detta har skett krävs för ansvar dessutom att de objektiva rekvisiten är subjektivt täckta. För brottet sakhäleri krävs uppsåt, det räcker alltså inte med oaktsamhet. Uppsåtet ska omfatta att ett förbrott föreligger, dvs. att föremålet är frånhänd annan genom brott. Vid medvetet köp av stöldgods uppfylls t.ex. uppsåt till sakhäleri redan vid köpet. Detta eftersom sådan befattning alltid är ägnad att försvåra sakens återställande. Personen som köper föremålet behöver inte alls tycka att det blir svårare att återställa stöldgodset, utan det som krävs är uppsåt till verklighetsunderlaget. Om uppsåt till förbrottet brister kan istället ansvar för häleriförseelse enligt 9 kap. 7 § BrB här bli aktuellt, då brottet endast kräver oaktsamhet.

Svaret på din fråga blir alltså att en person som stulit gods och som därefter säljer detta, inte kan blir ansvarig för häleri. Det är istället den person som t.ex. köper detta stulna gods som kan bli straffad för detta brott.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?