FrågaÖVRIGTÖvrigt22/09/2022

Riskerar tillverkning och försäljning av modellbilar utgöra upphovs- eller varumärkesrättsligt intrång i det ursprungliga verket/varumärket?

Får man tillverka och sälja replikor i annat format? ex: tillverka och sälja modellbil som är identisk med en chevrolett silverado, då i en annan skala såklart.

Lawline svarar

Din fråga gäller huruvida det är rättsligt tillåtet att genom egen tillverkning skapa och sälja kopior av en fullskalig bilmodell men i betydligt mindre storlek. Denna fråga aktualiserar ett rättsområde som kallas för immaterialrätt. Immaterialrätt reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom. Immateriell egendom är sådan egendom som människan inte kan ta på. I ditt fall aktualiseras huvudsakligen skyddet för personers verk och varukännetecken enligt upphov- och varumärkesrätten.

Chevrolet är ett amerikanskt bilmärke. Jag utgår därför ifrån att bilmodellen Chevrolet Silverado även tillverkas i USA. Av denna anledning måste jag därför inledningsvis reda ut om det är svensk eller internationell immaterialrätt som ska tillämpas på ditt fall (steg 1). Sedan ska jag redogöra för den gällande rätten på de aktuella rättsområdena (steg 2). Till sist ska jag tillämpa den gällande rätten på ditt enskilda fall (steg 3).

Steg 1. Vilket lands lagstiftning om immaterialrätt är tillämplig på ditt fall?

Svensk upphovsrättslig lagstiftning är tillämplig på ditt fall

USA tillträdde år 1989 den så kallade Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk. Sedan denna tidpunkt är USA därför med i Bernunionen. Reglerna i den svenska lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) ska tillämpas på verk som tillverkats av icke svenska medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land än Sverige i de länder som är med i Bernunionen (2 § första stycket första punkten internationella upphovsrättsförordningen (IURF)). URL ska även tillämpas på dessa typer av verk trots att de tillverkats före den dag då landet blev medlem i Bernunionen (31 § första stycket IURF).

Bedömningen i ditt fall

Jag kommer att senare gå närmare in på vad som klassas som ett verk i upphovsrättslig mening. Förutsatt att Chevrolet Silverado klassas som ett verk går det att utifrån gällande rätt konstatera följande. Oberoende av när en Chevrolet Silverado har tillverkats i USA ska URL tillämpas på samtliga exemplar av denna bilmodell.  

Svensk varumärkesskyddslagstiftning är tillämplig på ditt fall

En enskild person kan skydda sitt varumärke för en vara genom att registrera det i varumärkesregistret hos Patent- och registreringsverket (se 1 kap. 1 och 6 § och 2 kap. 1 § varumärkeslagen (VML)). Ordföljden ”Chevrolet” är skyddat i Sverige som ett varumärke. Detta beror på att varumärket är registrerat i Sverige hos Patent och Registeringsverket. Ordet ”Chevrolet” som varumärke har därmed skydd enligt svenska VML. 

Steg 2. Utgör din tillverkning och försäljning av en kopia av Chevrolet Silverado ett intrång i det ursprungliga verkets upphovsrätt? 

Den som skapat ett konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett hur verket kommit till uttryck (1 kap. 1 § URL). Med konstverk avses bland annat brukskonst (1 kap. 1 § första stycket punkt sex URL). Med brukskonst avses sådant konstnärligt verk som inte endast fyller ett estetiskt syfte. Det är med andra ord konst som är avsedd att användas. Brukskonst kan utgöras av till exempel hushållsapparater, möbler eller verktyg. Även andra verk som kommit till uttryck på något annat sätt än de som anges i bestämmelsen kan utgöra verk i upphovsrättslig mening (1 kap. 1 § första stycket punkt sju URL).

För att ett verk ska skyddas av URL förutsätts det att verket är skapat genom en självständig och originell arbetsinsats. Detta innebär att ett verk blir skyddat av upphovsrätten om följande omständigheter uppfylls. Verket ska vara 

(1) ett eget skapande av en eller flera människor (upphovsperson/-er) och

(2) vara ett resultat av upphovspersonens/-ernas individuella och intellektuella prestation.

Vad dessa förutsättningar i praktiken innebär är att ett upphovsrättsligt verk behöver inneha förmågan att kunna särskiljas från andra liknande verk som skapats. Det talas om att verket ska vara särpräglat. 

Den som har upphovsrätt till ett verk har den uteslutande rätten att på ett omfattande sätt bland annat hantera vad, när och hur verket ska göras tillgängligt för allmänheten. Detta kallas för att upphovspersonen har ensamrätt till verket. Ensamrätten till verket gäller både i ursprungligt och ändrat skick som i annan teknik (1 kap. 2 § första stycket URL). Med ensamrätten följer att upphovspersonen har rätt att bestämma hur verket ska framställas i flera exemplar. Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis (1 kap. 2 § andra stycket URL). Att göra verket tillgängligt för allmänheten omfattar bland annat de fall då verket bjuds ut till försäljning (1 kap. 2 § tredje stycket fjärde punkten URL). 

Den som bearbetat ett verk eller överfört det till annan konstart har upphovsrätt till verket i denna utformning. Denna upphovsperson får däremot inte använda verket i strid mot upphovsrätten till originalverket. Detta kallas för beroende bearbetning (1 kap. 4 § första stycket URL). Har någon däremot i fri anslutning till ett verk åstadkommit ett nytt och självständigt verk är denna upphovsperson inte beroende av rätten till originalverket (1 kap. 4 § andra stycket URL). Detta kallas för fri bearbetning. 

Steg 3. Vad som gäller i din situation

En Chevrolet Silverado utgör ett konstnärligt verk enligt den rättsliga betydelsen som följer av URL. Fordonet i sig utgör så kallad brukskonst då verket är avsett att användas som fortskaffningsmedel. Logotypen för märket Chevrolet kan också räknas som ett konstnärligt verk då det kommit till uttryck på annat sätt än vad som anges i lagbestämmelsen. 

Utan att närmare studera fordonet och logotypen anser jag att båda konstverken är produkter av självständiga och originella insatser. Det är naturligt att tänka att bilmodellen Chevrolet Silverado i stora drag skapats självständigt av många olika mänskliga och personliga insatser inom företaget. Även om inte alla delar på fordonet är originella i upphovsrättslig mening bör i vart fall karossen som formgivning vara det. Karossen och logotypen är tillräckligt originella för att kunna anses vara särpräglade och därmed originella jämfört med andra liknande fordon. Eftersom i vart fall delar av fordonet samt logotypen är konstnärliga verk som är resultatet av en självständig och originell insats innehar upphovspersonerna ensamrätt till dessa verk. 

Ensamrätten till ett verk är omfattande. Ensamrätten till att framställa exemplar av verket innefattar även som regel att verket överförs till anda former än den ursprungliga. Att du vill kopiera Chevrolet Silverados utformning rakt av men i mindre skala bör omfattas av sådan överföring till annan form. Eftersom det utöver storleken rör sig om en direkt kopiering av originalverket kan ditt verk inte utgöra en så kallad fri bearbetning. Din rätt till modellbilen är därför beroende av den ensamrätt som följer av originalverket. Du tänker framställa exemplar av originalverket och göra det tillgängligt för allmänheten genom försäljning. Detta skulle strida mot ensamrätten till detta verk och därmed innebära att du gör intrång i upphovsrätten till verket. Du riskerar att drabbas av rättsliga påföljder för detta intrång i upphovsrätten. 

Steg 2. Utgör din tillverkning och försäljning av en kopia av Chevrolet Silverado ett intrång i dess varumärkesskydd? 

Varumärkeslagen tillämpas på varumärken och andra varukännetecken för varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet och som var och en kan förvärva ensamrätt till (1 kap. 1 § VML). Ett varumärke omfattas av det vidare begreppet varukännetecken. Varukännetecken avser bland annat ord, figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud och formen eller utstyrselns på en vara eller dess förpackning (jämför 1 kap. 1 § och 1 kap. 4 § andra stycket VML). Den som fått ett varukännetecken registrerat hos svenska Patent och registreringsverket förvärvar ensamrätt till detta varumärke (1 kap. 6 § första stycket VML). 

Ensamrätten till ett varukännetecken innebär bland annat att

(1)  ingen annan än innehavaren av varukännetecknet, 

(2) i näringsverksamhet, 

(3) får använda ett tecken för varor eller tjänster, 

(4) om tecknet är identiskt med varukännetecknet och 

(5) används för varor av samma slag (1 kap. 10 § första stycket punkt ett VML). 

Ensamrätten till ett varukännetecken sträcker sig även till att under vissa omständigheter även avse användningen av liknande tecken och varor (1 kap. 10 § första stycket punkt två och tre VML). Ensamrätten till ett varukännetecken gäller inte om innehavaren själv gett sitt tillstånd till att en annan person använder tecknet och varan på önskat sätt (jämför 1 kap. 10 § första stycket VML).

Steg 3 Vad som gäller i din situation

Eftersom att du önskar göra en exakt kopia av fordonet Chevrolet Silverado utgår jag ifrån att du även kommer att använda dig av ordföljden och varumärket ”Chevrolet”. Varumärket kommer att förekomma på fordonet eller åtminstone på dess förpackning. Ordet ”Chevrolet” är varumärkesskyddat eftersom det är registrerat som varukännetecken hos Patent- och registreringsverket. Innehavaren till varukännetecknet har ensamrätt till detta tecken. Detta innebär att du genom tillverkning och försäljning av modellbilen kommer att göra intrång i denna ensamrätt. Det förutsätter förstås att du inte fått tillstånd av innehavaren av varukännetecknet att använda tecknet på önskat sätt. 

Eftersom du önskar sälja modellbilarna utgår jag ifrån att du kommer att använda varukännetecknet i din egna näringsverksamhet,. Du kommer att använda ett tecken som är identiskt med varukännetecknet ”Chevrolet”. Däremot ska du tillverka fordonet (varan) i  betydligt mindre skala än den ursprungliga varan. Det går därför att ifrågasätta om du därmed använder ett identiskt tecken för varor av samma slag som omfattas av den varumärkesrättsliga ensamrätten. Det bör däremot i praktiken inte göra någon skillnad eftersom varan du kommer att sälja i vart fall liknar den vara som Chevrolet säljer. Att varan är liknande är under vissa särskilda omständigheter en tillräcklig förutsättning för att du genom försäljning ska riskera intrång i innehavarens ensamrätt till varukännetecknet. Utan att gå närmare in på dessa omständigheter (se särskilt 10 kap. 10 § första stycket punkt två och tre VML) så anser jag det vara tillräckligt stor risk att dessa förutsättningar uppfylls för att din försäljning av modellbilarna ska utgöra intrång i ensamrätten till varukännetecknet ”Chevrolet”. Ett intrång av detta slag innebär att du riskerar rättsliga påföljder. 

Sammanfattningen av din situation

Jag avråder dig från att tillverka och sälja fordonet på det sätt som du önskar. Det beror på att en sådan försäljning av modellbilar med största sannolikhet skulle innebära intrång i den ensamrätt som följer av att bilen Chevrolet Silverado i originalstorlek är skyddad av upphovsrätten och varumärkesrätten. Ett intrång i dessa ensamrätter skulle leda till rättsliga påföljder för dig. Din bästa chans att fullfölja din önskan är att kontakta upphovspersonerna till konstverket eller innehavarna av varukännetecknet (General Motors) för att be om tillstånd att få tillverka och sälja modellbilarna. Ett tillstånd skulle kunna fås genom att till exempel ingå ett för båda parter förmånligt ekonomisk samarbete.

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”