Riskerar jag att bli utvisad om jag har begått ett brott?

Hej!

Vi har bott i Sverige i 4,5 år där jag och min fru har flyktingstatus. Vi har haft tillfälligt uppehållstillstånd för tre år som slutar om två månader. Jag jobbar som läkare, har fast anställning och även köpte bostad för två år sedan. Min fru har även fast anställning som läkare och vi har två små barn. Jag fick 30 dagsböter med villkorlig dom för en stöld förra månaden och vi undrar om hur den påverkar vår permanenta uppehållstillstånd ansökan för både min, min frus och barnens del.

Påverkar detta övrigas permanent uppehållstillstånd ansökan? Riskerar jag/vi utvisas?

Jätte tacksam er hjälp och rådgivning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du och din hustru har flyktingstatus. Ni är båda läkare, har fasta anställningar och besitter en egen bostad. Härutöver finns två små barn. Du har nyligen blivit dömd för stöld och påföljden blev en villkorlig dom förenad med dagsböter. Era tillfälliga uppehållstillstånd löper ut inom kort och ni har därför valt att ansöka om permanenta uppehållstillstånd. Du undrar vad som gäller och huruvida du riskerar att bli utvisad mot bakgrund av det inträffade. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.

Utlänningslagen (UtlL).

Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (begränsningslagen, BegrL).

Förordningen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (begränsningsförordningen, BegrF).

Som huvudregel skulle flyktingar tidigare få permanent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 § 3 st. UtlL. Men numera ska uppehållstillstånden istället vara tidsbegränsade och för flyktingar gäller en löptid på tre år, vilket är förklaringen till att era uppehållstillstånd snart kommer att gå ut, se 5 kap. 1 § 4 st. UtlL i vilket det hänvisas till 5 § BegrL. När det gäller ansökan om permanent uppehållstillstånd för dina familjemedlemmar görs en individuell prövning varför dessa inte bör påverkas av den bedömning som Migrationsverket kommer att göra i ditt fall. Därför kommer fokus nedan enbart att ligga på dig och din ansökan samt huruvida du riskerar att bli utvisad till följd av din brottsliga gärning.

Ett permanent uppehållstillstånd som arbetstagare, vad gäller?

Inledningsvis kan konstateras att möjligheten att kunna få ett permanent uppehållstillstånd fordrar att du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (vilket du har), en tillräckligt stor inkomst för att försörja dig (vilket du också torde ha) och att din lön liksom ditt försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor är marknadsmässiga, det vill säga att detta inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom branschen, det vill säga för läkaryrket. Härutöver får din anställning inte vara subventionerad med något statligt bidrag och anställningen måste också vara varaktig, vilket innebär att det ska röra sig om en fast anställning om två år alternativt ett nyligen ingånget anställningsavtal som avser minst en tvåårig tjänstgöringstid. Vidare krävs att du har påbörjat din anställning vid tidpunkten för Migrationsverkets prövning samt du har en erforderlig läkarlegitimation. Utifrån din ärendebeskrivning framstår de två sistnämnda sakerna som tämligen oproblematiska. Slutligen ska tilläggas att din arbetsgivare även måste ha underrättat Skatteverket om din anställning. Det ovan anförda framgår bland annat av 17 § BegrL och 2 § BegrF.

Sammanfattningsvis torde du uppfylla kriterierna för att kunna få ett permanent uppehållstillstånd. Men notera följande. Enligt 17 a § BegrL får ett sådant uppehållstillstånd vägras om sökanden utgör ett hot mot allmän ordning eller har gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet. Vilken typ av brottslighet som kan påverka möjligheten att bli beviljad ett permanent uppehållstillstånd anges dock inte i lagtexten. Men principerna torde vara desamma som i utvisningsfallen varför dessa kommer att behandlas nedan och i samband med besvarandet av din andra fråga.

Riskerar du att bli utvisad?

I 8 a kap. 1 § 1 st. UtlL sägs att en utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare får utvisas ur Sverige om han eller hon döms för ett brott som kan leda till fängelse. En sådan utlänning får utvisas också om en domstol undanröjer en villkorlig dom eller skyddstillsyn som utlänningen har dömts till och dömer till en annan påföljd. I lagparagrafens andra stycke uttalas sedan att utvisning dock endast får ske om utlänningen döms till svårare påföljd än böter och om 1. gärningen är av sådant slag och övriga omständigheter är sådana att det kan antas att han eller hon kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet eller 2. brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att han eller hon inte bör få stanna kvar. När en domstol överväger om du bör utvisas ska den ta hänsyn till din anknytning till det svenska samhället. Domstolen ska särskilt beakta 1. Dina levnadsomständigheter, 2. Om du har barn i Sverige och deras behov av kontakt med dig, hur kontakten har varit och hur den skulle påverkas av att du utvisas, 3. Dina övriga familjeförhållanden och 4. Hur länge du har vistats i Sverige. Se 8 a kap. 2 § 1 st. UtlL.

Mot bakgrund av ovanstående är min bedömning att du inte torde riskera att bli utvisad. Utvisning ska i normalfallet inte ske vid mindre allvarlig brottslighet, men märk väl att om denna skulle vara upprepad eller systematisk kan dock utvisning ändå komma att aktualiseras, trots att det endast handlat om ett bagatellartat brott som exempelvis snatteri (numera kallat ringa stöld), se Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2006 s. 375. Dessutom gäller att utvisning av en flykting endast får äga rum om denne har begått ett synnerligen grovt brott och det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta utlänningen stanna i Sverige, 8 a kap. 2 § 2 st. UtlL. En stöld av normalgraden är inte att betrakta som ett synnerligen grovt brott och det kan knappast argumenteras för att det begångna brottet och din fortsatta vistelse i landet skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet. Vidare räcker inte den utdömda påföljden för en utvisning. Det finns således mycket som talar för att du inte kommer att bli utvisad. Brottet torde inte heller påverka din möjlighet att erhålla ett permanent uppehållstillstånd. Några garantier kan jag av förklarliga skäl inte lämna, men enligt min mening och utifrån den information som finns tillgänglig i nuläget har jag svårt att se några flagranta hinder för den kommande prövningen hos Migrationsverket.

Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”