Risker med att gå utanför en samfällighetsförenings ändamål?

Vi är en samfällighet där man valt att ta bort varje enskild soptunna och ställa ut större kärl där flera medlemmar delar på ett kärl vid föreningens olika garagelängor. Nu vill vi bygga in dom med tak och vindskydd på sidorna. Får samfälligheten ta den kostnaden eller ska den fördelas ut på respektive medlem.

Det finns ingenting i föreningens anläggningsbeslut som säger att vi har hantering av sopor i förvaltningen.

Vad händer om vi väljer att låta föreningen ta kostnaden utan att ändra i anläggningsbeslutet?

Tacksam för återkoppling.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör en samfällighet så är lagen om förvaltning av samfälligheter (härefter förkortad som SamfällighetsL).

Att gå utanför föreningens ändamål

En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den har bildats. Föreningen får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose, och föreningen ska vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa (18 § och 19 § första stycket första meningen SamfällighetsL).

Lagreglerna ger således uttryck för att det ska finnas en direkt koppling mellan samfällighetsföreningens verksamhet och det ändamål som utgör syftet med samfälligheten. Även lagmotiven uttrycker en restriktiv syn på en verksamhet som går utöver ändamålet. Det har med andra ord ansetts betydelsefullt att föreningens verksamhet inte får en större omfattning än vad som var avsikten när den bildades. Reglerna bildar sålunda ett skydd och säkerställer att en majoritet inte ska kunna tvinga övriga medlemmar att ta del i någon verksamhet som inte utgör ett naturligt led i förvaltningen (prop. 1973:160 s. 347 f. och 386). Reglerna är alltså tänkta som ett skydd för en minoritet av medlemmarna, och medför att det är möjligt för föreningens ledning och för medlemmarna att med rimlig grad av säkerhet kunna bedöma och förutse vilka förvaltningsåtgärder som föreningen kan vidta med bindande verkningar.

När en samfällighetsförening förvaltar en anläggning, är uppgiften att utföra och driva anläggningen. I detta kan ligga att förnya en teknisk utrustning som ingår i anläggningen, så länge det inte blir fråga om en anläggning av principiellt annan art (jfr NJA 1989 s. 291). En standardhöjning, exempelvis ny teknisk utrustning som saknar motsvarighet i den anläggning som redan finns, faller dock typiskt sett utanför den verksamhet som föreningen kan bedriva enligt 18 § SamfällighetsL. I första hand ska det med andra ord vara fråga om förvaltning i egentlig mening, snarare än om vidareutveckling av verksamheten.

Huruvida det är möjligt att innefatta en åtgärd inom samfällighetens ändamål blir ytterst en tolkningsfråga. Utan att närmare veta vad just er samfällighets ändamål är så kan jag dessvärre inte svara på om hantering av sopor kan tänkas falla inom ramen för förvaltningen. Risken om åtgärden anses falla utanför ändamålet är att beslutet om att föreningen ska bära kostnaden klandras av någon medlem och därför måste upphävas (53 § SamfällighetsL). Detta är dock skyddsregler som innebär att en åtgärd inte ska kunna tvingas fram av majoriteten. Med andra ord är det möjligt att frångå om alla medlemmar är överens. För att ha möjlighet att klandra beslutet måste talan väckas av en medlem inom fyra veckor från den dag då beslutet fattades (53 § SamfällighetsL). Om ni väljer att fatta ett sådant beslut är det därför en god idé att vänta ut denna tid innan åtgärden i praktiken vidtas.

Sammanfattning

Som huvudregel får man inte gå utöver samfällighetens ändamål. Huruvida den åtgärd som du nämner innefattas i er samfällighetsförenings ändamål måste tolkas mot bakgrund av anläggningsbeslutet. Risken med att fatta ett beslut som inte ligger inom ändamålet är att det kan klandras och därmed behöver upphävas.

Om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000