Ringa narkotikadoms påverkan på körkort

Jag fick ett ringa narkotikabrott och jag lämnar urinprover till transport styrelsen. Kommer det påverka mitt körkort

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att börja med att beskriva det avgörande lämplighetskravet för körkortstillstånd/körkort. Därefter beskrivs relevanta bestämmelser för återkallelse av körkort och sedan förklaras kort Transportstyrelsens förfarandesätt vid utredningen. Slutligen tillämpar jag det som förklarats till din situation.

Frågan kommer att besvaras framförallt med hjälp av körkortslagen (KörkL) och körkortsförordningen.

Lämplighetskravet
Ett körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. De medicinska förhållandena är exempelvis att man ska ha en bra syn, med hänsyn till trafiksäkerheten. Att vara lämplig med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden bland annat inte är opålitlig i nykterhetshänseende (3 kap. 2 § KörkL). Den som söker eller har körkortstillstånd eller körkort är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för prövningen som avses enligt meningarna ovan (3 kap. 3 § KörkL). Ett narkotikabrott kan vara ett sådant berusningsmedel som omfattas av bedömningen (proposition 1975/76:155 s. 77 f).

Reglering av återkallelse av körkort
Bestämmelserna om återkallelse av körkort finns reglerade i körkortslagen. Reglerna som finns i det aktuella kapitlet gäller även för körkortstillstånd (5 kap. 2 § KörkL). En relevant återkallelsepunkt för dig är punkten där det framgår att ett körkort ska återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap. 3 § femte punkten KörkL). Spärrtiden för denna återkallelsepunkt är lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § KörkL).

Förfarandesätt vid utredningen
Om det finns anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda personens lämplighet. Transportstyrelsen får höra andra myndigheter vid sin utredning, till exempel socialnämnd, Polismyndigheten, Kriminalvården eller någon annan myndighet, om nämndens eller myndighetens yttrande har betydelse för ärendet (5 kap. 2 § körkortsförordningen). Det ska göras en helhetsbedömning av personen och omständigheter som är relevanta för återkallelsen. För att avgöra om du är pålitlig i nykterhetshänseende har du bland annat en skyldighet att lämna urinprover, som beskrevs inledningsvis i svaret. Om det vid utredningen är klarlagt att personen är opålitlig i nykterhetshänseende kommer körkortet att återkallas.

Svar på din fråga
För att avgöra om du är pålitlig i nykterhetshänseende, med tanke på det ringa narkotikabrottet, har du en skyldighet att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning om Transportstyrelsen begär det. Detta gäller för den som söker eller har körkortstillstånd eller körkort. Ett ringa narkotikabrott kan efter en helhetsbedömning resultera i att körkortet återkallas om det bedöms som att du inte uppfyller lämplighetskravet, men bara för att du lämnar urinprover på grund av en tidigare ringa narkotikadom behöver det inte innebära att körkortet automatiskt påverkas.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon KalludraRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”