Ringa misshandel eller misshandel av normalgraden och villkorlig dom vid senare brottslighet

FRÅGA
Hej. Jag har lite ångest. För ett tag bra tag sedan dömdes jag för narkotikabrott av normalgraden (1 gram kokain) och fick villkorlig dom.Efter det har jag gjort bort mig/blivit tagen två ggr. Vid det första tillfället gav jag en kille två st slag med öppen hand i ansiktet på krogen. Kan det bli något annat än ringa misshandel?Vid det andra tillfället slog jag runt tre slag med knuten näve i ansiktet på en kille, han började blöda och fick sår. Är detta misshandel av normalgraden?Vad har jag att vänta mig? Vad är det värsta scenariot?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan slagen med öppen hand bli något annat än ringa misshandel?

För att misshandel ska vara aktuellt så måste kroppsskada, sjukdom, smärta eller en känsla av vanmakt varit en konsekvens av ditt handlande (se 3 kap. 5 § Brottsbalken). I det här fallet rör det sig troligtvis åtminstone om smärta, vilket innebär att det kan röra sig om en misshandel. Att avgöra vilken grad av misshandel en viss gärning avser är inte alltid särskilt lätt. Men om man ser till Högsta domstolens praxis i fallen NJA 1967 s 237 och NJA 1996 s 782 kan det konstateras att omständigheterna kring gärningen i fråga är centrala. I båda fallen rörde det sig om ett slag med knuten näve som resulterade i sår som var tvungna att sys. I det äldre fallet fälldes gärningsmannen för misshandel av normalgraden då slaget utdelats oprovocerat, medans gärningsmannen endast blev fälld för ringa misshandel i det senare fallet, då domstolen menade att gärningen provocerats fram. Omständigheterna i övrigt är därför relevanta för bedömningen om detta kan bli något annat än ringa misshandel i ditt fall. Om det inte uppkom någon påtaglig skada och det inte varit helt oprovocerat talar det mesta för att en domstol inte skulle döma grövre än ringa misshandel.

Om gärningen inte ens är att ses som ringa misshandel kan ofredande bli aktuellt (se 4 kap. 7 § Brottsbalken).


Är knytnävsslagen att räknas som misshandel av normalgraden?

Då det enligt din redogörelse uppkommit skada, och det rör sig om flera slag med sluten hand så finns det ett flertal omständigheter som talar emot att gärningen skulle utgöra en ringa misshandel. Även här måste man alltså se till omständigheterna kring händelsen. Hur omfattande var skadan och smärtan slagen resulterat i? Var gärningen provocerad eller oprovocerad? Utifrån den information du lämnat fått låter det dock som att det rör sig om en misshandel av normalgraden, då sår uppstått och det har rört sig om upprepade slag.


Vad dessa händelser kan få för konsekvenser:

Om någon som begått ett brott och blivit dömd till villkorlig dom begår nya brott efter domen, men innan den villkorliga domens prövotid löpt ut, kan rätten agera på följande tre sätt (se 34 kap 1 § Brottsbalken):

De kan besluta att den tidigare påföljden ska gälla även för det nya brottet, det vill säga att det inte blir någon skillnad i straffet. Denna påföljd förordnas dock endast när det gäller nya brott som inte alls eller obetydligt hade påverkat påföljden om brottet bedömts i den tidigare domen, det vill säga väldigt lindriga brott. Den andra möjligheten rätten har är att döma en helt ny påföljd för de nya brotten. Det kan röra sig om böter, fängelse, villkorlig dom och så vidare. Den sista möjligheten domstolen har är att undanröja den tidigare påföljden och istället utdöma ett nytt straff för brotten.

I ditt fall torde det främst röra sig om de två senare punkterna, då åtminstone en av de nya gärningarna kan komma att ses som misshandel av normalgraden, och således knappast ett brott som obetydligt hade påverkat valet av påföljd i den nuvarande domen.

Vad du har att förvänta dig är väldigt svårt att säga. Det beror på hur rätten bedömer de olika misshandlarna. Det mest sannolika är dock i min mening att det rör sig om en ringa misshandel och en misshandel av normalgraden. Det är då möjligt att rätten beslutar sig att gå efter någon av de två sista punkterna som nämnts ovan. Av dessa är den andra punkten, det vill säga att du får en ny dom emot dig avseende endast misshandlarna (eller kanske bara en av dem) troligtvis det lindrigare för dig. En misshandelsdom kan förvisso resultera i fängelsestraff, men påföljdsvalet kan även komma att bli så lindrigt som endast en varning eller förlängd prövotid.

Det värsta scenariot skulle vara att domstolen väljer att undanröja domen enligt den tredje punkten och istället döma ut en ny påföljd för narkotikabrottet tillsammans med de båda nya gärningarna. Om båda händelserna är att räkna som misshandlar av normalgraden så skulle detta kunna innebära ett fängelsestraff på några år, då det även kombineras med narkotikadomen. Dock så får en villkorlig dom endast undanröjas på så sätt som sker i tredje punkten om du fått del av ett åtal för de nya brotten inom ett år från prövotidens slut (prövotiden avser sannolikt två år efter det att domen för narkotikabrottet vunnit laga kraft).

Att ett sådant värsta scenario skulle inträffa tror jag dock är osannolikt.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Brottsbalken hittar du (här)

Vänliga hälsningar,

Erik Claeson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1058)
2020-11-25 Får polisen begå hemfridsbrott?
2020-11-23 Vad krävs för att ofredande skall bli aktuellt?
2020-11-21 Aggressivt uppträdande och störande kontakter – brott?
2020-11-18 Olovlig avlyssning?

Alla besvarade frågor (86476)