Riksnormen för ekonomiskt bistånd

2016-11-15 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Vad är miniminormen för en person räknat i kronor per månad enligt SoL 4:1?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Enligt Socialtjänstlagen 4:1 så har den som inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till b l a ekonomiskt bistånd för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. För att nå denna levnadsnivå så ska försörjningsstöd lämnas. Vad som ska ingå i försörjningsstödet regleras i SoL 4:3 och delas där upp på två punkter.


Enligt den första punkten ingår skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och tv-avgift.


Vad som är skäliga kostnader enligt denna punkt regleras i Socialtjänstförordningen 2:1 och kallas för riksnormen. För en ensamstående uppgår för närvarande de personliga kostnaderna till 2 950 kr / mån. För sambor så uppgår beloppet till totalt 5 370 kr / mån. Utöver detta så tillkommer gemensamma hushållskostnader på 950 kr / mån om det är 1 person i hushållet och 1 060 kr /mån om det är 2 personer i hushållet. Alla ovanstående belopp kommer att höjas något från och med årsskiftet.


Det ska tilläggas att om det finns särskilda skäl så kan beloppen som ska utgå enligt riksnormen både räknas upp och räknas ner. Exempel på när beloppet kan räknas upp är om personen ifråga behöver specialkost eller mediciner. Exempel på när sänkning kan ske är om biståndstagaren har hamnat i ett akut nödläge och inte är i behov av fullt bistånd under denna period.


Enligt den andra punkten så ska försörjningsstöd också lämnas för skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa, till skillnad från första punkten så utgår man inte från någon norm när skäliga kostnader ska beräknas enligt denna punkt. Utgångspunkten för skälig kostnad för boende brukar vara "vad en låginkomsttagare på orten normalt kan kosta på sig".


Jag bifogar här en länk till socialstyrelsens hemsida där du kan hitta ytterligare information om riksnormen:

http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/riksnormen


Vänligen,

Christian Sörqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom (15)
2020-05-25 Hur anmäler man misstänkt vanvård av djur?
2020-05-02 Hur får jag grundlagsskydd för min webbsända TV-kanal?
2019-12-06 Betygsvarning med kort varsel i grundskolan
2019-09-30 Alkolås och körkort

Alla besvarade frågor (85408)