Retroaktivt underhållsbidrag

2017-04-01 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Skild sedan 2014, 3 gemensamma barn. 19,18,14år. 19åring går åk2 gymn. på annan ort som pappan o hon bestämt mot min vilja (o då har jag förstått att jag inte är skyldig att försörja henne då motsv. utb finns på hemorten.) Pappan betalar hennes kost o logi o studiebidrag förfogar hon själv över. 18åring går åk2 gymn. heltid boende hos mig sedan aug 2015, 14-åring heltid boende hos mig sen jan 2017 (tidigare växelvis). De 2 yngsta är aldrig hos pappan. Han betalar inget i övrigt till de 2yngre barnen. Har inget underhållsstöd från FK. Jag är sjukskriven sen 2015. Sjukpenning ca 14900 netto/mån, bostadbidrag 3000, (1400 tub fr skattefri privat sjukförsäkring) Han får ut drygt 32000 netto. Ingen av oss har några särkullebarn. Jag betalar allt till de 2yngsta, får deras barnbidrag som täcker fasta kostnader, barnförsäkring, mobiler o månadspeng. Detta är ohållbart. Kan jag begära retroaktivt underhållsbidrag för 18-åringen sedan aug 2015? Hur beräknar man underhållsbidrag o vilken levnadsstandard som är skälig? Behov av hjälp/info
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En förälders underhållsskyldighet upphör normalt sätt när barnet fyller arton år. Dock om barnet går i skolan, exempelvis grundskolan eller gymnasiet som dina barn gör, så är föräldrar underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår och upp till 21 års ålder vilket framgår av 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB).

En förälder är alltid skyldig att svara för sina barns underhåll. Enligt 7 kap 2 § FB framgår det att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att antingen betala underhållsbidrag till barnet eller genom att ha barnet varaktigt boende hos sig. Genom att ha barnet boende hos sig så uppfyller man sin underhållsskyldighet. Den förälder som inte har barnet boende hos sig ska alltså då betala ett underhållsbidrag för barnet. När det gäller föräldrar med gemensam vårdnad som bor skilda håll kan frågan uppstå vem barnet varaktigt bor hos. När det kommer till växelvis boende framgår det av rättsfall NJA 1998 s. 267 att om barnet bor 1/3 hos den ena föräldern och 2/3 hos den andra föräldern anses det inte det vara växelvis boende. Det krävs alltså att barnet bor 50/50 hos vardera föräldern. Den föräldern som har barnet boende 1/3 hos sig blir då alltså skyldig att betala underhållsbidrag. I ditt fall verkar det stå klart vart barnen bor.

Du uppfyller din underhållsskyldighet för barnen som är 18 år och 14 år eftersom du har dem boende hos dig. Du uppfyller således inte din underhållsskyldighet för barnet som är 19 år och det stämmer inte att du inte är skyldig att försörja henne. (såvida ni inte har avtalat om annat). Vice versa uppfyller pappan sin underhållsskyldighet för barnet som är 19 år, men inte för de andra två barnen.

Det du vill göra är att få hjälp att driva in underhållsbidrag från pappan. Underhållsbidrag kan fastställas antingen genom dom eller genom avtal. Om ni har ett skriftligt och bevittnat avtal om underhållsbidrag är det i sig en så kallad exekutionstitel enligt 3 kap 1 § 5 p Utsökningsbalken (UB). Det innebär att du direkt kan gå till Kronofogdemyndigheten med det skriftliga avtalet så att de kan hjälpa dig att driva in pengarna. Men det verkar inte som att ni har ett sådant avtal. Det du måste göra då är att få till stånd en exekutionstitel, alltså underhållsbidraget måste istället fastställas genom dom hos tingsrätten. Det du gör är att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten vilket du kan hitta här. Det som händer då om din ansökan blir bifallen är att du får ut just en sådan här exekutionstitel genom domen 3 kap 1 § 1 p UB. Att då ha denna exekutionstitel innebär att Kronofogdemyndigheten kan hjälpa dig med att driva in de pengar som du är berättigad till. Så detta är vad du först behöver göra. Kom ihåg att en domstol inte får fastställa ett retroaktivt underhållsbidrag som avser en period längre än 3 år innan talan om underhållsbidrag väcktes, alltså dagen domstolen tagit emot stämningsansökan. I ditt fall verkar det vara lugnt eftersom du begär underhållsbidrag från 2015.

Hur beräknar man underhållsbidrag?

Det finns vissa faktorer som man får ta hänsyn till när man räknar ut underhållsbidrag. Det är barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (din + pappans ekonomiska förmåga) som är utgångspunkten för beräkningen av underhållsbidraget.

Föräldrarnas ekonomiska förmåga är inkomsten efter skatt, dvs nettobeloppet. Men innan underhållet bestäms har ni båda rätt att tillgodoräkna er ett s.k förbehållsbelopp. Det belopp den underhållsskyldige föräldern får förbehålla sig framgår av 7 kap 3 § 2 st FB. Det inkluderar alla vanliga levnadskostnader och bostadskostnad som beräknas för sig efter vad som är skäligt. När man räknar ut bostadskostnaden utgår man ifrån bruttokostnaden minskad med eventuellt bostadsbidrag. Man tar även hänsyn till om man bor ihop med någon annan vilket medför att man minskar bostadskostnaden till hälften i uträkningen.

Levnadskostnaderna beräknas med ledning av ett normalbelopp (ett fastställt schablonbelopp) som för år räknat utgör 120 procent av gällande basbelopp enligt 2 kap 6 och 7 §§ SFB. Detta belopp ligger för tillfället på 44 300 kr om året. Vilket innebär cirka 3700 kr i månaden. Detta belopp har man tänkt sig ska omfatta tex kostnader för mat, kläder, hygien, telefon, fackföreningar, försäkringspremier etc. (detta kan i vissa fall sättas högre om det föreligger särskilda fall)

När man har räknat ut föräldrarnas förmåga så ska man titta på barnets behov. Barnets behov har också sin utgångspunkt i schabloner. Dessa schablonerna är hänförliga till ålder och är fastställda för ett år.

0-6 år: 65 % av basbeloppet per år. 7-12 år: 80 % av basbeloppet per år och 13 år och uppåt: 95 % av basbeloppet per år.

Enligt 7 kap 1 § FB ska man även beakta de sociala förmåner som barnet får. Sociala förmåner är barnbidrag och studiestöd. Enligt NJA 1996 s. 134 när det gäller barnets behov kan man i vissa fall beakta barnens egna inkomster och tillgångar.

Exempel på uträkning av underhållsbidrag

Jag kommer att hitta på en del kostnader eftersom att jag inte har alla uppgifter som behövs för en fullständig uträkning. Men för att illustrera ett exempel kan det se ut såhär:

Du (mamma)

Inkomst: 14900

Bostadsbidrag: 3000

Boende: - 5500

Basbelopp: - 3700

= din ekonomiska förmåga är då: 8700 kr

Pappa

Inkomst: 32.000

Boende: - 4700

Basbelopp: - 3700

= pappans ekonomisk förmåga är 23600 kr.

Barnets behov på 14 år:

Basbelopp: 95 % av basbeloppet = 3507 kr

Barnbidrag: - 1050

Barnets behov = 2457

Det man behöver göra nu är att räkna ut hur stor andel av barnets behovs som vardera föräldern ska betala. Det gör man gör är att ta barnets behov multiplicerat med den ekonomiska förmågan hos en av föräldrarna, dividerat med den samlade ekonomiska förmågan hos båda föräldrarna. I ditt hypotetiska exempel för underhållsbidrag till 14 åringen blir det då:

Underhållsbidrag för pappan:

2457 x 23600 /(23600 + 8700) = 1795 kr

1795 + 1795 = 3590 kr

Han ska således betala 3590 kr i månaden för de två barnen.

När du har räknat ut hur mycket pappan ska betala per månad multiplicerar du det med antal uteblivna månader som du vill ha ersättning för. Då får du fram det totala beloppet av hur mycket pengar du ska yrka på.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig att du först kommer överens med pappan och skriver ett avtal om underhållsbidraget. Har du fortfarande problem att driva in pengar av pappan kan du vända dig till försäkringskassan och få ett så kallat underhållsstöd. Underhållsstödets belopp kommer antagligen bli mindre än underhållsbidraget eftersom pappan tjänar ganska mycket. Därför är det bättre om du försöker driva in pengarna ifrån honom genom att gå till domstol. Men lyckas du inte med det har du i alla fall ett garanterat ekonomiskt bidrag från försäkringskassan.

Hoppas det hjälpte dig en bit på vägen!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1075)
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?
2021-07-15 Hur länge har föräldrar försörjningsplikt till sina barn?
2021-07-12 Underhåll till barn som är 20 år?
2021-07-08 underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (94235)