Regressrätt vid borgensåtagande

FRÅGA
Om två personer går i borgen för ett huslån, den ena borgenären betalar hela borgensumman. Låntagaren avlider efter 22 år. Kan man då kräva den andra borgenären på halva beloppet eller är det preskriberat efter 10 år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om borgensåtagande finner du i handelsbalkens 10 kapitel.

När antalet borgensmän är två eller flera har dessa ett solidariskt ansvar, om inte delad ansvarighet har bestämts. Detta framgår av bestämmelsen i 10 kap. 11 § handelsbalken. Solidariskt ansvar medför att borgenären kan kräva betalning av vem som helst av borgensmännen. Om en borgensman betalar hela summan, som i ditt fall, kan denne vända sig till den andra borgensmannen och kräva betalning. Denna rätt kallas för regressrätt.

Reglerna om preskription finner du i preskriptionslagen (1981:130).

Ett ekonomiskt anspråk uppkommer när du har betalat den andre borgensmannens andel och löper 10 år från dess. Om du inte har försökt kräva in betalning under dessa 10 år preskriberas anspråket, se närmare 2 § preskriptionslagen.

I de fall att solidariskt ansvar föreligger kan, sammanfattningsvis, borgensmannen som betalade hela summan med stöd av regressrätten kräva den andre borgensmannen på betalning, i de fall att anspråket inte har preskriberats.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (394)
2020-11-25 Ingår en persons kvarlämnade smycken i en annan persons dödsbo?
2020-11-19 Vad händer om jag har överfört pengar till fel konto och mottagaren vägrar att betala tillbaka?
2020-11-09 Vad gör jag om konkursförvaltaren agerat oaktsamt?
2020-09-15 Vad innebär ''din betalning är upphävd'' ?

Alla besvarade frågor (86654)