Regleringen av rättegångskostnader i småmål

FRÅGA
HejJag har fått avslag hos patientskadenämnden och måste nu stämma tandläkares försäkringsbolag Länsförsäkringar för sveda och värk. Är det jag som måste betala rättegångskostnaderna för tandläkaren eller hans försäkringsbolag om jag skulle förlora? Småmål finns det ju något som heter ? är mitt fall ett sådant?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du hur rättegångskostnader regleras i s.k. småmål och om ditt fall är ett småmål.

Disposition

Mitt svar är disponerat på så vis att jag behandlar följande saker i följande ordning:

1. Vad är småmål och är ditt fall ett sådant?

2. Hur skiljer sig regleringen av rättegångskostnaderna i småmål?

3. Hur fördelas rättegångskostnaderna i den del regleringen av rättegångskostnader i småmål är densamma som i vanliga mål?

4. En rekommendation om vad du kan göra

5. En kort sammanfattning

Vad är småmål?

Det som brukar kallas småmål är tvistemål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken (1942:740) (förkortad RB) är tillämplig. Det innebär att värdet av det som yrkas i målet inte uppenbart ska överstiga halva prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kr. Det innebär att ett småmål under 2016 i princip är varje tvistemål där det inte yrkas mer i betalning än 22 150 kr.

Hur mycket ett yrkande är värt beräknas utifrån det värde som kan antas gälla den dag då stämningsansökan kom in till domstolen, se 1 kap. 3 d § tredje stycket RB. Det innebär att om du också yrkar betalning av ränta måste du också se till den ränta som hänför sig till dagen före stämningsansökan kom in till domstolen (vill du läsa mer kan du jämföra med rättsfallet NJA 1984 s. 290).

Vissa undantag finns dock från det jag nu har sagt, men som jag förstår det är de inte relevanta i ditt fall.

I ditt fall skulle det alltså röra sig om ett småmål om du vid domstolen inte yrkar mer än 22 150 kr i ersättning för sveda och värk – inklusive upplupen ränta från före dagen då din stämningsansökan kommer in till domstolen.

På vilket sätt skiljer sig regleringen av rättegångskostnaderna i småmål?

I vanliga tvistemål ersätts de kostnader som faller in under 18 kap. 8 § RB. I småmål ersätts nämnda paragraf med 18 kap. 8 a § RB. Det innebär att vad som kan ersättas som rättegångskostnader i småmål är mycket mindre än i vanliga tvistemål, eftersom det enda som i princip kan ersättas är det som räknas upp i 18 kap. 8 a § andra stycket RB. I lagrummet ges följande lista på ersättningsgilla kostnader:

”1. rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle för varje instans och med ett belopp som motsvarar högst den ersättning som betalas för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) under en timme,

2. ansökningsavgift eller tilläggsavgift,

3. resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde eller, om personlig inställelse inte föreskrivits, resa och uppehälle för ombud,

4. vittnesbevisning,

5. översättning av handlingar.”

Det innebär särskilt att varken du eller din motpart kan begära ersättning för ombudsarvoden, med undantag för en timmes rådgivning. Ombudsarvoden brukar vara den största kostnaden i tvistemål.

Vem som ska betala de ersättningsgilla rättegångskostnaderna är dock en annan sak. I den delen skiljer sig inte småmål från vanliga tvistemål.

Hur fördelas rättegångskostnader?

Huvudregeln för hur rättegångskostnader ska fördelas återfinns i 18 kap. 1 § RB. Där stadgas att den som förlorar målet ska ersätta sin motparts rättegångskostnader – alltså, förloraren betalar allt.

Det finns dock flera undantagsfall. Ett undantagsfall är då ingen part vinner helt, utan bara delvis – ett fall som regleras i 18 kap. 4 § RB. Det kan innebära att du t.ex. bara behöver betala en del av din motparts kostnader om du förlorar, eller vice versa.

Rekommendation

Undersök vad du kommer att yrka i domstol. Är det max 22 150 kr är ditt mål ett småmål – annars är det ett vanligt tvistemål. Om du också vill kräva ränta måste du vara noga med att beakta den när du beräknar vad du kommer att yrka.

Sammanfattning

Småmål är tvistemål som gäller ett yrkande på max ett halvt prisbasbelopp. Småmål skiljer sig från vanliga tvistemål genom att bara vissa mindre kostnader kan ersättas som rättegångskostnader. Vem som ska betala de ersättningsgilla kostnaderna regleras dock på samma sätt som i vanliga mål.

Vill du läsa vidare finns bl.a. följande tidigare svar på Lawline: Vad är kostnaden för att ta en tvist till domstol?

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med rättegångskostnader i tvistemål, är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?