FrågaOFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt30/06/2022

Regler om jäv när ledamot både är kommunfullmäktig och handlägger ärenden i nämnd

Hej! Jag arbetar som en slags motsvarighet till kommunsekreterare i en sydsvensk kommun. Det har väckts en undran utifrån en diskussion som jag hade med mina nämndsekreterarkollegor häromdagen. Ett av de stora partierna har på sin kommunfullmäktigelista inkluderat en chefstjänsteman som är chef över en viktig verksamhet i kommunen. Vi bedömer det som sannolikt att partiet uppnår ett väljarstöd som innebär att hen antingen blir ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, eller första eller andra ersättare. Kort sagt kan man säga att vi kommer att ha med hen att göra på politiska möten, det är inte någon de har lagt på plats 60 för att fylla ut en lista. Då är min fråga: i vilka situationer kan personen tänkas vara jävig? Personen är chef för en viktig kommunal verksamhet, och brukar handlägga ärenden till den nämnd som verksamheten faller under. Är det en policy, motion eller medborgarförslag kopplat till hens verksamhet, brukar tjänstemannen i egenskap av chef, vara författaren bakom tjänsteskrivelser. Det är bra att jag och mina kollegor är rustade inför nästa mandatperiod, för att kunna ge ordförande i kommunfullmäktige rätt juridiskt stöd. Jag vet att man brukar tillämpa försiktighetsprincipen när jävsfrågan inte är alldeles klar, men frågan är om jävsfrågan till en början ens är aktuell, och i sådana fall, i vilka typer av KF-ärenden den är aktuell.

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

När det kommer till jävsfrågor beträffande ledamöter i kommunfullmäktige regleras det främst i 5 kap. 47 § Kommunallagen. Av paragrafen framgår det att en ledamot i kommunfullmäktige kan vara jäv under två olika förutsättningar. Det kan antingen handla om att ärendet tar upp något som rör ledamoten personligen, där det finns ett ekonomiskt eller starkt personligt intresse (sakägar-jäv) eller ärenden som rör någon närstående till ledamoten (närstående jäv). När sedan personen i fråga handlägger ärenden för nämnderna omfattas hen av de mer omfattande jävsreglerna i 6 kap. 28 – 32 § Kommunallagen, dessa regler ska dock inte användas när personen handlägger ärenden i egenskap av kommunfullmäktige. 

I de situationer där någon både bereder ärendet i nämnden och också är kommunfullmäktige har högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2014 ref. 59 kommit fram till att det inte utgör en jävssituation. I det här fallet hade även personen i fråga varit gift med en av personerna som omfattades av ärendet. Dock hade inte personen varit med och beslutat i ärendet som kommunfullmäktig. Även har högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 1989 ref. 9 kommit framtill att en ordförande i kommunfullmäktige och tillika VD för ett företaget kunde vara med och besluta i ett ärende rörande företaget utan att det uppstod en jävsituation. Domarna indikerar på att jävsreglerna i 5 kap. 47 § kommunallagen inte är särskilt omfattande och torde inte innebära några problem för personen att både bereda ärenden i nämnden och handlägga ärenden som kommunfullmäktige.  

Även viktigt att tillägga att jävsreglerna i förvaltningslagen är subsidiära till kommunallagens bestämmelser och ska med det sagt inte tillämpas i det här fallet! 

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Vänligen,  

Alexander MogrenRådgivare