Regler om fotografering av personer på allmän plats

FRÅGA
Är det fortfarande tillåtet att fota andra människor på allmän plats ?Igår kom en lösspringande hund i full fart jagandes ett rådjur in på våra trädgårdar.Den vände sen tillbaka varifrån den kom. Jag gick efter den i samma riktning men hittade varken hunden eller ägarna.Idag gick jag vid ungefär samma tid förbi en äng i närheten. På ca 20 meters håll såg jag vad jag tror är samma hund, återigen okopplad, samt två "hundägare". Tog upp mobilen och tog ett foto av dem. Dom såg detta o ropade, o frågade vad jag höll på med. Ropade tillbaks att hunden liknade den som jagat rådjur föregående dag.Jag fortsatte att gå till affären. Dom kom då efter mig o krävde att jag skulle ta bort fotot, och hävdade att det nyligen blev otillåtet att fota andra människor. Samtidigt tog dom ett foto av mig.Vad är rätt ?Var kan jag läsa om detta ?
SVAR

Hej!

Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss

Jag förutsätter i mitt svar att fotograferingen har skett på allmän plats. Du skrev att du ville veta vad lagen säger i frågan. Jag kommer gå igenom det i första delen av mitt svar.

Jag kommer i andra delen att lista de centrala förarbetena till lagen i mitt svar ifall du är intresserad av detaljerna, eftersom du undrade om var du kan läsa mer om ämnet. Inom svensk rätt är lagars förarbeten (oftast propositioner och utredningar) den viktigaste tolkningsgrunden när det råder oklarheter. Efter det följer praxis från de högsta juridiska instanserna. Inom straffrätt är högsta instans Högsta domstolen. De andra, mindre centrala förarbetena i frågan finner du i propositionerna, oftast under "Ärendet och dess beredning"

Lagars förarbeten kan innehålla väldigt mycket information. Jag rekommenderar att du läser propositionen för den senaste lagändringen om du är intresserad. Sök efter brottsrubriceringen för att hitta det du söker i dokumenten. Jag rekommenderar det dels för att i moderna förarbeten går det lätt att hitta just den del man är intresserad av genom att söka i dokumentet, dels för att det troligen är det du söker. Praxis svarar ofta på "vad räknas som...?"- frågor.

Jag inkluderar även gamla dokument som kuriosa ifall du är intresserad.

Kriminalisering av fotografering av andra

Det finns omständigheter under vilka det är förbjudet att ta fotografier på andra människor. Regler finns om detta i Brottsbalken. Där finns paragrafen som kriminaliserar Kränkande Fotografering (4 kap. 6a § Brottsbalken) Paragrafen ställer upp tre rekvisit för att aktualiseras.

-Fotograferingen ska med tekniska hjälpmedel-Fotograferingen ska ske utan att den som fotas inte vet om det-Det ska ske inomhus i en bostad, toalett, omklädningsrum eller annat liknande utrymme

Du uppfyller endast en eller två av dessa, beroende på hur frågan om deras vetskap ses av rätten. Oavsett har du inte fotat de på ett av de ställen som ställs upp som tredje rekvisit, vilket innebär att du inte gjort dig skyldig till detta brott.

Vidare finns i andra stycket ett undantag för att det ska gå att göra ändå om syftet och omständigheterna gör det försvarligt. Det går att argumentera för att du agerade i försvarligt syfte.

Det kan dock tänkas att du har gjort dig skyldig till Ofredande (4 kap 7 § Brottsbalken). Där krävs att du har

-Fysiskt antastat, störande kontaktat, eller annars betett dig hänsynslöst mot någon annan-Avsett att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt.

Frågan om hänsynslöshet är den viktiga här, eftersom det kan var så att du har varit det i rättens mening genom att göra det du gjort.

Förarbeten och praxis

Dokument som är relaterade till lagstiftning finns offentligt tillgängliga och är sökbara på Riksdagens hemsida, https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/

Praxis finns tillgängligt lättast genom https://lagen.nu/

-Kränkande Fotografering (4 kap 6a § Brottsbalken)oUtredningar som lagts till grund för lagsstiftningen§SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten, Kartläggning och Analys§SOU 2008:3 Skyddet för den personliga integriteten, Bedömningar och förslagoPropositionen: Det färdiga lagförslaget som röstades igenom av Riksdagen§Prop. 2012/13:69 Kränkande FotograferingoPraxis: Regelförtydliganden från Högsta domstolen§NJA 2018 s. 844 Bildupptagning har ansetts ske i hemlighet när, vid kontakt via webbkamera, den andra personen spelat in utan att informera om det.-Ofredande (4 kap 7 § Brottsbalken)oUtredningar som lagts till grund för lagsstiftningen§Senaste lagändringens utredning: SOU 2016:7 Integritet och straffskydd§Ursprungliga lagens utredning: SOU 1953:14 Förslag till BrottsbalkoPropositionen: Det färdiga lagförslaget som röstades igenom av Riksdagen: §Proposition för senaste ändringen: prop. 2016/17:222§Ursprunglig proposition för lagen: prop. 1962:10oPraxis: Regelförtydliganden från Högsta domstolen§NJA 1990 s. 361 Åtal för misshandel ledde till fällning för ofredande§NJA 2000 s. 661 Att tala illa om hyresgäster inom hörhåll för deras dörrar är inte "hänsynslöst"§NJA 2005 s. 712 Lagen om ofredande är inte tillämplig när barn bevittnar våld i hemmet§NJA 2013 s. 397 Frågor om samtycke§NJA 2018 s. 443 Skillnad på sexuellt ofredande och ofredande§NJA 2018 s. 1091 Del två av NJA 2018 s. 443oDenna bestämmelse har i olika formulering funnits med i Brottsbalken sedan dess skapelse, vilket betyder att mycket gamla dokument kan aktualiseras om man är intresserad av dess ursprung. Dessa finns inte alltid tillgängliga, men kan begäras ut från det Kungliga biblioteket. Deras webbsida har ofta dessa tillgängliga också.Brottsbalkens företrädare, Strafflagen, hade funnits sedan 1864 när den avskaffades i och med Brottsbalkens införande. Strafflagens företrädare, Straffbalken och Missgärningsbalken hade funnits sedan 1734, då Sverige fick sin första enhetliga lag.

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (986)
2020-08-10 Smygfilmad under samlag - Brott?
2020-08-04 Vad ska jag göra om jag utsätts för olaga hot?
2020-08-04 När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?
2020-08-04 Är det olagligt att ta kort på barn?

Alla besvarade frågor (82723)