Rättsliga konsekvenser av olovlig körning

Hej polisen stoppade mig idag och jag har ingen körkort men jag har körkordstillstånd de säger

Olovlig körning vad kan det blir ska jag ha böter och hur många månader ska jag inte köra bil polisanmälan har tagit min körkordstillstånd

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När det gäller körkortstillstånd är körkortslagen (KörkL) tillämplig enligt dess 1 kap 1 § 3 p.För att få övningsköra personbil måste man ha körkortstillstånd, vara minst 15 år och 9 månader gammal, och göra det i sällskap av en vuxen som uppfyller något av de krav som föreskrivs i 4 kap 5 § KörkL. Dessa är följande:

’’1. är utbildningsledare eller trafiklärare, om övningskörningen sker i trafikskola för annan körkortsbehörighet än AM,

2. är behörig utbildare enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, om övningskörningen sker med något av dessa fordonsslag,

3. uppfyller kraven i 6 §, om övningskörningen sker inom Polismyndigheten eller Försvarsmakten, eller

4. har godkänts som handledare enligt 7 §, om övningskörningen sker i andra fall än som avses i 1 och 3 för annan körkortsbehörighet än AM.’’

Du får alltså inte övningsköra på egen hand. Detta utgör olovlig körning och straffet följer av lag om straff för vissa trafikbrott (1951:649) (TBL) 3 § och utgörs av böter som generellt sett brukar ligga på 1500 kr.I ditt fall har körkortet omhändertagits av polisen. Omhändertagande aktualiseras enligt 5 kap 7 § KörkL i följande situationer:

’’Ett körkort skall omhändertas

1. om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har visat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller annat ämne,

2. om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas enligt 3 § 1 eller 4,

3. om körkortshavaren till följd av sjukdom, skada eller dylikt saknar förutsättningar att köra ett körkortspliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt, eller

4. om körkortet är ogiltigt enligt 3 kap. 13 § eller 6 kap. 2 §.’’

Baserat på den information som framkommer i frågeställningen torde p. 2 ovan vara den mest sannolika grunden för omhändertagande i ditt fall. Denna hänvisar till 5 kap 3 § p.4 i körkortslagen då denne även omfattar körkortstillstånd enligt 5 kap 2 § KörkL. Av 5 kap 3 § p.4 framgår följande:

’’Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa’’

Behörighet att köra det fordon som man för fram torde vara väsentligt ur trafiksäkerhetssynpunkt, dock är bedömningen även beroende av om överträdelsen är ringa. I det här fallet torde det kunna röra sig om en ringa överträdelse såvida den olovliga körningen inte föranlett någon olycka och du inte begått detta brott tidigare. Då kan istället en varning vara aktuell enligt 5 kap 9 § KörkL, om detta kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Om körkortet återkallas utfärdas en spärrtid mellan en och 36 månader inom vilket nytt körkort/körkortstillstånd inte får utfärdas enligt 5 kap 6 §. En kraftigare överträdelse medför en längre spärrtid. Minimitiden en månad tillämpas restriktivt. I praxis är det i allmänhet sådana faktorer som ett utpräglat behov av körkort och att lång tid har förflutit mellan brottet och Transportstyrelsens beslut som brukar påverka spärrtidens längd i sänkande riktning. I skärpande riktning verkar upprepade förseelser efter tidigare körkortsingripande.

Det finns ingen information i frågeställningen som talar för att någon av de ovanstående omständigheterna föreligger. Vidare verkar det röra sig om en engångsföreteelse vilket påverkar spärrtiden i sänkande riktning. Det är dock svårt att säga exakt vad din eventuella spärrtid kommer att bli.

Efter omhändertagandet skickar polisen beslutet om omhändertagande och körkortet till Tranportstyrelsen inom 48 timmar. Transportstyrelsen utreder om körkortet ska återkallas enligt 5 kap 1 § KörkL. Detta ska ske utan dröjsmål enligt 7 kap 5 § KörkL. Det finns ingen uttrycklig bestämmelse om hur lång tid det ska ta, bortsett från att det ska prövas omedelbart och ske ’’utan dröjsmål.’’ Innan beslut fattas i frågan kommer du få tillfälle att utforma ett yttrande om händelsen till transportstyrelsen. Yttrandet kommer utgöra en del av deras bedömning i frågan om körkortstillståndet ska återkallas eller ej. Av detta skäl är det viktigt att du formulerar ett bra yttrande.

Sammanfattningsvis kommer alltså din olovliga körning att resultera i ett bötesstraff. Troligen kommer boten ligga på 1500 kr. Det finns viss risk för att någon form av körkortsingripande sker på grund av omhändertagandet. Denna fråga prövas utan dröjsmål av transportstyrelsen. Vid återkallelse utfärdas en spärrtid. Rimligtvis bör denna vara relativt kort med ledning av vad som framkommit i frågan. Om överträdelsen är ringa torde istället en varning vara aktuell. Detta medför att du får tillbaka körkortet efter Transporstyrelsens beslut i frågan.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning