Rättsföljd och rekvisit

2016-11-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag undrar vad rättsföljd betyder?Jag undrar även vad det finns för rekvisit i jordabalken och i nödvärnsrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!

Begreppet rättsföljd är nära besläktat med rättsfaktum och rättsregel, varför det är svårt att inte ta upp dessa begrepp då begreppet rättsföljd ska försöka förklaras.

En rättsregel är en lag, regel eller rättslig norm som gäller i ett visst rättssystem. Ett rättsfaktum är ett faktum som har en rättslig betydelse. Rättsreglerna är knutna till vissa händelser eller fakta som förutsättningar. Rättsregelns börjar alltså verka först i och med sådana händelser eller fakta. Det är alltså fakta som påverkar det konkreta rättstillståndet. Rättsföljden är då till sist den rättsliga konsekvensen av ett visst förhållande.

För att ta ett exempel:

X slår Y i ansiktet. Den rättsregel som blir aktuell i detta fall är brottbalkens (BrB) 3 kapitel 5 §, nämligen: ”den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, dömd för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader”. Det rättsfaktum som förekommer i detta fall är då att X slår Y. Detta gör att rättsregeln 3 kap 5 § BrB börjar verka. Rättsföljden enligt samma paragraf är alltså att X kan dömas till ”fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader”.

Det finns många olika rättsföljder och ovan nämns böter och fängelse. En rättsföljd kan också vara andra straff som kan dömas ut när ett brott begåtts, som exempelvis villkorlig dom eller skyddstillsyn. En rättsföljd kan också vara civilrättslig, till exempel skyldighet att betala dröjsmålsränta. Kort och gått är rättsföljd den juridiska konsekvensen för ett visst handlande.

Rekvisit är de villkor som varje lag ställer upp. För att lagen ska vara tillämplig krävs att något eller alla av dessa villkor är uppfyllda. Man skiljer på objektiva och subjektiva rekvisit. De objektiva rekvisiten gäller det faktiska handlande som någon kan se och de följder handlandet får. De subjektiva rekvisiten gäller avsikt, exempelvis om man handlat med uppsåt eller ej.

Jordabalken är en lag med 23 kapitel, alltså en väldigt omfattande lag. Det finns alltså hur många rekvisit i den lagen som helst.

Vad gäller nödvärnsrätten regleras den i 24 kap 1 § BrB. Där stadgas att:

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot
1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,
3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller
4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse

Rekvisiten i första stycket är:
- Någon måste bli angripen
- När denne blir angripen utför denna en (brottslig) handling
- Handlingen får inte vara uppenbart oförsvarlig

I andra stycket anges när rätten till nödvärn föreligger,

Rekvisiten här är:

1. i) påbörjat eller överhängande, ii) brottsligt angrepp, iii) person eller egendom
2. i) den (måste vara en person som utför), ii) våld eller hot om våld, iii) hindrar att egendom återtas, iv) på bar gärning
3. i) den, ii) olovligen, iii) trängt in eller försökt tränga in, iv) i rum, hus gård eller fartyg
4. i) den, ii) vägrar, iii) lämna en bostad, iv) efter tillsägelse

Hoppas detta var dig behjälpligt!

Sofia Nygren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2572)
2021-03-07 När bortfaller ett fängelsestraff?
2021-03-05 När gallras en uppgift om ett fängelsestraff från belastningsregistret?
2021-03-05 Får polisen beslagta föremål som husrannsakan inte avser?
2021-03-04 När gallras en villkorlig dom och samhällstjänst från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (89960)