Rättsenlighet av KFM:s agerande vid utmätning av motorcykel

2015-05-29 i Utmätning
FRÅGA
Hej! Kronofogden har gått in i mitt garage. Min sambo släppte in dem utan mitt vetande och medgivande. Där har de utmätt en motorcykel, som står skriven på mig. Kan kronofogden gå in i mitt garage. Utan medgivande och vetskap från mig? Vad krävs för att bevisa att motorcykeln är min?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Utmätning får ske under förutsättning att verkställighet har ägt rum (4 kap 1 § utsökningsbalken) enligt någon av de förutsättningar som anges i 3 kap 1 § utsökningsbalken. En dom får verkställas när den vunnit laga kraft, dvs. när överklagandetiden gått ut. I vissa fall får dock verkställighet ske genast enligt 3 kap 4 § som hänvisar till 5-9 §§ i samma kapitel.

Enligt 2 kap 17 § utsökningsbalken får hus genomsökas vid en så kallad förrättning om detta behövs för att verkställighet ska kunna ske. Enligt andra stycket får förrättningsmannen bereda sig tillträde till bostad i innehavarens frånvaro endast om underrättelse sänts till innehavaren och det kan antas at personen håller sig undan. En förrättningsman får använda tvång i den mån det kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna enligt 3 st. Om förrättningsmannens agerande var tillåtet eller inte i ditt fall är beroende av vem som är innehavare till bostaden som besöktes. Om din sambo är innehavare och släppte in dem är KFM:s agerande tillåtet. Om du är innehavare till bostaden krävs det att du tidigare blivit underrättad om att förrättningsmannen kommer att besöka dig och det skall finnas skäl för KFM att tro att du håller dig undan för att de ska kunna bereda sig tillträde till din bostad.

Beträffande tagandet av motorcykeln utgör den lös egendom, och denna får enligt huvudregeln i 4 kap 17 § utmätas om det framgår att motorcykeln tillhör dig eller om du enligt 4 kap 18 eller 19 ska anses vara ägare. Huvudregeln är enligt 4 kap 18 § att man anses vara ägare till lös egendom som man har i sin besittning. Att ha något i besittning innebär kort sagt att man innehar har rådighet över och kan kontrollera den egendom det är fråga om. 4 kap 19 § handlar om när sambos har gemensam besittning. I detta fall måste det göras sannolikt att de är samägare för att egendomen inte skall utmätas.

I din situation gäller troligen huvudregeln i 4 kap 17 § eftersom motorcykeln står skriven på dig och det framgår därmed att den tillhör dig. Det finns viss egendom som undantas från utmätning med hänsyn till gäldenärens (den som utmätningen sker hos) behov enligt beneficiereglerna i 5 kap utsökningsbalken. Din motorcykel kan dock endast omfattas av dessa skyddsregler om du använder den för att ta dig till ditt arbete och inte äger annat transportmedel för detta. För att regeln ska kunna tillämpas krävs även att det inte är möjligt för dig att med hjälp av kollektiv transport ta dig till ditt arbete.

Sammanfattningsvis ser detta ut att ha varit ett korrekt agerande från KFM:s sida under förutsättning att din sambo är innehavare av bostaden. Om du är innehavare så krävs det särskilda skäl enligt ovan för att en förrättningsman ska kunna ta sig rätt att gå in i din bostad och mäta ut egendom.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (539)
2021-06-18 Vad kan man göra för att undanta en gåva från utmätning?
2021-06-10 Skydda egendom från utmätning i ett gåvobrev
2021-06-08 Har folkbokföringsadress betydelse vid utmätning?
2021-06-08 Utmätning av lös egendom i samboförhållande

Alla besvarade frågor (93198)