FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt09/06/2021

Råttor i källaren- vad kan jag kräva av min hyresvärd?

Hej! Vi har haft problem i råttor i källaren. En rätta har gnagat sönder och lagt avföring och urin på våra saker. Mycket är förstört. Vad kan jag kräva av min hyresvärd?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresvärdens ansvar: Din fråga aktualiserar bestämmelser i Jordabalken (JB). Enligt 12 kap. 9§ och 12 kap. 15§ JB har hyresvärden ett ansvar att vid tillträdesdagen och under hyrestiden, tillhandahålla lägenheten och tillhörande utrymmen i ett sådant skick att de enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbara för sina avsedda ändamål. Till dessa regler hör även en vårdsplikt för hyresvärden att förhindra att ohyra förekommer och åtgärda de problem som uppstår, 12 kap. 17§ JB.

Ersättning: I egenskap av hyresgäst har du rätt till ersättning för de skador som beror på hyresvärdens försummelse, 12 kap. 11§ och 16§ JB. Med skador avses person- och sakskador, men även förmögenhetsskador såsom flyttkostnader. Förekomsten av råttor i källaren är att betrakta som en skada, men kan inte ensamt anses innebära att hyresvärden varit vårdslös på ett sådant sätt som riskerar ersättningsskyldighet. Har hyresvärden känt till detta eller borde ha känt till detta och ej vidtagit åtgärder i god tid för att avhjälpa felet, kan det bli aktuellt att diskutera vårdslöshet. Av din bakgrundsinformation framgår inte något om hur länge detta hållit på eller liknande, varför det blir svårt för mig att ge ett mer konkret svar. Att ta med sig är dock att hyresvärden kan bli ersättningsskyldig för de skador som uppkommit till följd av råttorna.

Ifall hyresvärden varit försumlig på så sätt att avvaktan att åtgärda detta lett till större problem- att era föremål förstörts, kan detta medföra att hyresvärden blir skyldig att ersätta för dessa skador. Som beskrivits ovan innebär enbart förekomsten av ohyra inte att hyresvärden kan bli ersättningsskyldig, utan det krävs att hyresvärden varit vårdslös eller försumlig. Att du t.ex. tvingas köpa nya saker kan absolut ses som en merkostnad, men det är inte lika självklart att det beror på hyresvärdens försummelse.

Hyresnedsättning: Det finns en eventuell möjlighet utöver skadestånd få rätt till nedsättning av hyran med stöd av samma bestämmelser som ovan. Här tänker jag särskilt om det är så att källaren och lägenheten varit/är under bristfälligt skick. Det har funnits en tendens att sätta ner hyran med 25% vid förekomsten av råttor, oberoende av om hyresvärden varit försumlig eller inte. Det brukar då ofta ha krävt att hyresgästerna upplyst bristen för hyresvärden och inte haft tidigare problem med inbetalning av hyran.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Hittade du inte det du sökte?