Rättigheter vid uppsägning pga. arbetsbrist

FRÅGA
Hej. Jag hade fram till 2juli 2016 en särskildanställning med bidrag från AF blev uppsagd pga arbetsbrist, ekonomisk ej möjligt. Nu har man anställt en annan person som i sin tur fått fastanställning och med högre lön än vad jag hade/fick.(Jag fick endast 85% av lönen) inte nog med det, man har anställt personen innan det gått ett år från min avslutade anställning. Jag har inte blivit tillfrågad om tjänsten. När jag påpekar att jag känner mig felbehandlad. De rycker på axlarna och tycker det är okej. Så flera frågor. Får man göra så? Får man låta bli att ge lika lön? ( jag fick aldrig ob eller annan ersättning trots att jag jobbat mer. Borde inte jag ha rätt till tjänsten? (Värt att veta är att jag jobbat flera år i olika former åt denna arbetsgivaren) Hur får jag upprättelse? Mvh/ Jeanette
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det första vi kan konstatera är att det krävs saklig grund för uppsägning från arbetsgivarens sida enligt 7 § lagen om anställningsskydd(LAS).

Uppsägning pga. arbetsbrist är saklig grund, då arbetsdomstolen väldigt sällan prövar arbetsgivarens ekonomiska bedömningar. Detta har sin grund i arbetsgivarens så kallade ”§ 32-befogenheter”, rätt att fritt leda och fördela arbete. Men för att saklig grund ska föreligga måste arbetsgivaren först uppfylla sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § 2 st LAS. Alltså efter bästa förmåga försöka omplacera arbetstagaren inom organisationen innan en uppsägning får ske. Arbetsgivaren behöver dock inte inrätta nya tjänster för att göra omplaceringen möjlig.

Om vi utgår från att uppsägning hade saklig grund, så har du som arbetstagare fortfarande rättigheter.

Först och främst gäller att arbetsgivaren ska iaktta turordningsreglerna enligt 22 § LAS vid uppsägning pga. arbetsbrist. Utgångspunkten är här ”sist in-först ut-principen”. Där tar man hänsyn till sammanlagd arbetstid hos arbetsgivaren och inte bara för just den nuvarande tjänsten. Har två arbetstagare lika lång anställningstid gäller senioritetsprincipen, alltså att högre ålder ger företräde. Du nämner att du arbetat flera år hos din arbetsgivare, så kanske är det andra arbetstagare inom din enhet som borde blivit uppsagda före dig?

Sedan har du även företrädesrätt enligt 25 § LAS. Arbetstagare som blivit uppsagda pga. arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare varit anställda. En förutsättning är att du varit anställd sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Företrädesrätten gäller inom den enhet och avtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt när den tidigare anställningen upphörde. Arbetsgivaren skall enligt 8 § andra stycket LAS i uppsägningsbeskedet informera om företrädesrätten. Därefter skall arbetstagaren enligt 27 § första stycket LAS anmäla anspråk på sin företrädesrätt. Företrädesrätten gäller under nio månader från det att uppsägningen skedde, se 25 § LAS. Om du således blev uppsagd 2 juli 2016, och den nya arbetstagaren blev anställd nu när du skrev frågan, så har tyvärr din företrädes rätt löpt ut…

Båda ovanstående paragrafer är emellertid semidispositiva, vilket betyder att det i kollektivavtal kan avtalas om andra villkor som ska gälla istället.

Gällande frågan om arbetsgivaren får ge olika lön kan svaret bli väldigt långt och se olika ut beroende på flera omständigheter. Som utgångspunkt har arbetsgivaren fri anställningsrätt. Men det finns flera inskränkningar, som t.ex. företrädesrätten som jag förklarade ovan. Arbetsgivaren får inte heller anställa eller låta bli att anställa i strid med diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. Dessutom leder eventuella kollektivavtal till inskränkningar. Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal? Är du bunden av kollektivavtal? osv…

Är t.ex. din arbetsgivare bunden av kollektivavtal med en arbetstagarorganisation får arbetsgivaren inte träffa överenskommelser som strider mot kollektivavtalet enligt 27 § medbestämmandelagen(MBL). Ett brott mot kollektivavtal kan t.ex. vara om en arbetsgivare förhandlar med en enskild arbetstagare om en lägre lön än vad som är ”lägsta lön” enligt kollektivavtalet som arbetsgivaren är bunden av.

Jag är medveten om att svaret blev väldigt långt då du hade flera frågor. Ställ gärna följdfrågor om du har mer information som kan specificera svaret eller om du undrar över något mer. Hoppas det gav någorlunda svar på din fråga och lycka till!

Gustaf Åleskog
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?