Rättigheter vid uppsägning pga arbetsbrist

FRÅGA
Hej!Vi har pga arbestbrist tyvärr varit tvunga att säga upp en anställd. Den anställde har 3 månaders uppsägningstid enligt anställningsavtal, och vi vill att den arbetar anställningstiden ut. Vad händer om den anställde vill avsluta i förtid? Alltså inte arbeta uppsägningstiden ut och att vi accepterar det. Kan den anställde då säga att den har slutat på egen begäran istället för att ha blivit varslad? Har den anställde rätt till samma villkor som vid varsel, t ex att man inte får räkna av förskottssemester? Tack så mycket!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En arbetstagares rättigheter och en arbetsgivares skyldigheter regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) eller i kollektivavtal. Enligt 7 § LAS så ska en uppsägning vara sakligt grundad för att uppsägningen ska vara giltigt. Saklig grund kan föreligga på grund av antingen arbetsbrist eller omständigheter som är hänförliga till en arbetstagare personligen. Gränsdragningen mellan dessa två grunder är av betydelse och knyter delvis an till olika regler i LAS eller villkor i ett kollektivavtal. Har du som arbetsgivare gjort en noggrann och seriös bedömning av det företagsekonomiska läget, förhandlat med facket, försökt att omplacera arbetstagaren och det inte har gått, så kan du säga upp arbetstagare pga. arbetsbrist. I praxis har man sagt att en uppsägning pga. arbetsbrist nästan alltid har saklig grund och är giltig.

Enligt 11 § LAS så är minsta uppsägningstid både för arbetstagare och arbetsgivare minst 1 månad. Tiden för uppsägning kan skifta beroende på hur länge arbetstagaren har varit anställd eller om det framgår något annat av kollektivavtal eller anställningsavtal.

Vad händer om den anställde vill avsluta i förtid? Alltså inte arbeta uppsägningstiden ut och att vi accepterar det?

Huvudregeln är att båda parter ska hålla sitt avtal. Det innebär i detta fall att arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid på 3 månader och har under hela uppsägningstiden rätt till lön, semesterersättning och andra förmåner på samma sätt som under anställningstiden, och du som arbetsgivare har rätt att begära att arbetstagaren ska arbeta under hela uppsägningstiden. Bryter någon av parterna mot uppsägningstiden så gör denne sig skyldig till kontraktsbrott. Dyker inte arbetstagaren upp på jobbet under uppsägningstiden så kan du som arbetsgivare hålla inne dennes lön i och med kontraktsbrottet. Håller du som arbetsgivare inte uppsägningstiden, alltså inte låter den anställde jobba om denne vill det, kan arbetstagaren yrka på skadestånd.

Är det så att ni accepterar att arbetstagaren inte behöver iaktta en uppsägningstid på 3 månader så gäller det som ett nytt avtal och arbetstagaren har rätt att gå och gör sig då inte skyldig till kontraktsbrott. Dock går arbetstagaren miste om den lön och de förmåner som denne kunnat erhålla under hela uppsägningstiden.

Kan den anställde då säga att den har slutat på egen begäran istället för att ha blivit varslad?

Har den anställde blivit uppsagd på grund av arbetsbrist så har denna rätt att få ta del av alla de rättigheter som följder därav. Dock efter beskedet om uppsägning är det helt upp till arbetstagaren själv att bestämma om denna vill ta del av rättigheterna eller inte. Vill arbetstagaren ta del av sina rättigheter måste du som arbetsgivare följa detta. Men det är helt klart möjligt för arbetstagare att sluta på egen begäran och avstå från sina rättigheter.

Har den anställde rätt till samma villkor som vid varsel, t ex att man inte får räkna av förskottssemester?

Har arbetstagaren blivit uppsagd på grund av arbetsbrist så ska reglerna följas. Avstår arbetstagaren sin rätt, exempelvis genom att säga upp sig själv så har denne kvar sina rättigheter till lön, förmåner etc, men går miste om de rättigheter som gäller vid uppsägning pga arbetsbrist. Arbetstagaren förlorar då exempelvis sin företrädesrätt (25 § LAS) och rättigheten att arbetsgivaren inte får räkna av förskottssemestern. Har arbetstagaren sagt upp sig själv har arbetsgivaren rätt att dra av förskottssemestern. Förskottet ska dock då dras mot den intjänade semesterersättning och inte mot den intjänade lönen.

När det kommer till förskottssemester vid uppsägning pga arbetsbrist så gäller följande: Enligt 29 a § semesterlagen om arbetstagare har mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön (dvs inte lönen, viktigt!). Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av;

1. arbetstagarens sjukdom,

2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller

3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs.

Dvs blir arbetstagaren uppsagd pga arbetsbrist, men uppsägningen inte sker i samband med en konkurs. Behöver arbetstagaren inte betala tillbaka förskottet.

Sammanfattningsvis: Om arbetstagaren har blivit uppsagd pga arbetsbrist så har denne sina rättigheter på sin sida. Enda möjligheten för arbetsgivaren att inte följa de regler som är reglerade i kollektivavtal eller i lagen om anställningsskydd när det gäller uppsägning pga arbetsbrist är om arbetstagaren själv väljer att avstå från sina rättigheter.

Hoppas det gav dig svar på frågan.

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1820)
2021-07-24 När har jag företrädesrätt till återanställning?
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?
2021-07-23 Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

Alla besvarade frågor (94270)