Rättigheter vid uppsägning

FRÅGA
Min sambo har blivit anklagad för att ha "gått över gränsen för vad som är ok på en julfest". Men han får inte veta vad han gjort. Med detta så kräver arbetsgivaren att han skall säga upp sig eller så blir han anmäld för något. Har han någon rätt att få veta vad han gjort och är det rätt att pressa honom till uppsägning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten vid uppsägning är att det ska finna saklig grund, för att uppsägningen ska kunna ske, 7 § 1 st Lagen om anställningsskydd (LAS). För att saklig grund ska komma på tal måste det föreligga ett avtalsbrott, arbetstagaren måste således ha begått ett avtalsbrott för att kunna bli uppsagt med saklig grund. Någon annan klarare definition av saklig grund finns inte, eftersom det krävs en helhetsbedömning för varje enskild fall, för att avgöra vad saklig grund är för just det fallet.

Dock är aldrig en uppsägning sakligt grundad om det är skäligt att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Det vill säga att arbetstagaren blir omplacerad. Detta innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att utreda om denne kan omplacera sin arbetstagare till en annan ledig tjänst inom företaget, eller till och med skapa en ny tjänst för arbetstagaren, om möjligheten för detta finns. Dock kräver detta också att arbetstagaren har de kvalifikationer som krävs för att kunna omplaceras till den möjliga tjänsten. Således kan endast uppsägning på saklig grund ske, om arbetsgivaren har vidtagit alla åtgärder för att utreda arbetstagarens omplaceringsmöjlighet och det inte finns någon sådan möjlighet, 7 § 2 st LAS.

Vid omplaceringsutredningen och även gällande sakliggrund, ska även en intresseavvägning göras. Denna intresseavvägning innebär en analys av arbetsgivarens intresse av att säga upp arbetstagaren med bakgrund av det avtalsbrott som denne har begått, mot arbetstagarens intresse av att behålla tjänsten. Vad som är att väga tyngst beror på det enskilda fallets omständigheter och således kan ingen slutsats gällande intresseavvägningen göras för ert fall.

I ert fall innebär detta att din sambos arbetsgivare måste ha utrett om denne kan bli omplacerad, innan uppsägning på saklig grund får ske. Dock krävs mer information för att dra slutsatsen om din sambos arbetsgivare har uppfyllt omplaceringsskyldigheten, eller om det till och med kan vara så att din sambos arbetsgivare anser att det din sambo har agerat grovt vårdslöst eller grovt åsidosatt sina åtagande mot arbetsgivaren, vilket enligt 18 § LAS, ger arbetsgivaren rätt att avskeda din sambo.

Dock har din sambo, precis som du frågar efter i din fråga, rätt att få veta vad som ligger till grund för hans eventuella uppsägning. Din sambo har även rätt att få information om hans uppsägningen två veckor innan och en vecka innan avsked, 30 § LAS. Vidare ska uppsägningen göras i skrift där det ska finnas med en fullföljdshänvisning, som berättar hur din sambo ska gå vidare med uppsägningen och eventuellt få detta ogiltighetsförklarat i domstol, 8 & 9 § § LAS.

Sammanfattningsvis innebär detta i ert fall att din sambo bör kräva en förklaring till hans uppsägning, eftersom en uppsägning aldrig får ske utan saklig grund. Vidare bör även din sambo fråga sin arbetsgivare om denne verkligen har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet och om han istället för att bli uppsagt kan omplaceras till någon annan tjänst inom bolaget. Och om uppsägningen inte har gått till så som jag har redovisat i mitt svar, kan din sambo vända sig till domstolen för att utreda om uppsägningen har gått rätt till eller inte.

Hoppas ni fick svar på min fråga och lycka till!

Med vänlig hälning,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1540)
2020-05-31 Vad gäller vid uppsägning under pågående sjukskrivning?
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?

Alla besvarade frågor (80588)