Rättigheter enligt Konsumentköplagen då bil köpt av bilhandlare är defekt

2019-11-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Har köpt en begagnad bil hos en bil handlare igår och upptäckte fel på bilen. Motorlampan började lysa efter ca. 10km på vägg hem.Bilen vibrera när man brossar. Slarvig köptavtal då vi upptäckte fel där också. Mätarställning stämmer inte heller. Motorn låter inte heller riktigt som den ska. Ska åka ditt imorgon och prata med dom kan jag hävda köpet av bilen. Då jag anser att detta är allvarliga fel med tanke på att med trafiksäkerhet
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då bilen är köpt hos en bilhandlare utgår mitt svar från att du som konsument köpt bilen av en näringsidkare, varför konsumentköplagen (KKöpL) är tillämplig, 1 § KKöpL. När man, som konsument, köper en bil av en bilhandlare är man alltså skyddad av konsumentköplagen, vilken är tvingande till konsumentens fördel. Detta innebär att du inte kan ges sämre villkor enligt avtal än vad lagen anger.

Fel i vara enligt konsumentköplagen

Huruvida bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till bilens skick när den köptes. Säljaren ansvarar för fel som funnits där vid köptillfället, även om felen visar sig först senare, 20 § KKöpL. Enligt konsumentköplagen svarar alltså bilhandlaren för ursprungliga fel. Ett fel som visar sig inom sex månader från det att man som köpare tagit emot varan ska anses ha funnits där redan vid köpet, om inte säljaren kan motbevisa det, 20 a § KKöpL.

Vid bedömningen av vad som utgör ett fel, enligt konsumentköplagen, är det som avtalades då bilen köptes av betydelse. Fel föreligger om bilen inte stämmer överens med det som följer av avtalet mellan dig och säljaren, 16 § 1 st KKöpL.

Bilen är också att anse som felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa om ett förhållande om bilens egenskaper eller användning som säljaren kände till, eller borde ha känt till, och som du som köpare med fog kunnat räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att denna underlåtenhet då inverkat på köpet, 16 § 3 st p. 2 KKöpL.

Vilka uppgifter som man rimligen kan räkna med att bli upplyst om får avgöras efter omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn bör då främst tas till vilken vara det rör sig om, försäljningsformen och i vilken omfattning varans egenskaper eller användning har omtalats vid själva köpet. Det är av särskild betydelse att bli upplyst om eventuella begränsningar i varans användbarhet, speciellt i förhållande till vad som kan anses normalt för liknande varor. Det är självklart också viktigt att bli upplyst om särskilda risker som kan vara förenade med varans användning. En förutsättning för att varan ska kunna anses vara felaktig på grund av utebliven information från säljaren är, som sagt, att den uteblivna informationen kan antas ha inverkat på köpet. Att det kan antas att man som köpare, om man hade fått tagit del av sådan information, då inte skulle ha köpt den ifrågavarande varan eller i vart fall inte köpt varan enligt de villkor som skett. (Prop 1989/90:89 s. 100).

Vidare är bilen också att anse som felaktig om den i något annat avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta, 16 § 3 st p. 3 KKöpL. När det gäller bedömningen av vad man som köpare har haft fog att förvänta sig av en viss vara kan priset vara en indikator. När det rör sig om begagnade bilar kan omständigheter såsom ålder, pris och körsträcka vara sådant som påverkar det man kan förvänta sig av bilen. En bil ska dock vara trafiksäker när man köper den och är den inte det så räknas det som fel i vara.

Fel föreligger även om bilen inte stämmer överens med sådana uppgifter om dess egenskaper som säljaren lämnat vid marknadsföringen av bilen eller annars före köpet, 19 § KKöpL.

Möjliga påföljder vid fel i vara

För att kunna göra felet gällande krävs att du reklamerar felet, inom skälig tid från det att du upptäckt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäckts ska alltid anses vara inom rätt tid, 23 § KKöpL. Enligt konsumentköplagen har köparen en yttersta gräns om tre år att åberopa ett fel, efter det förlorar denne rätten att reklamera.

De påföljder som kan aktualiseras då fel föreligger är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet, eller hävning av köpet. Vidare kan också skadestånd krävas, 22 § KKöpL.

I första hand har du som köpare rätt att kräva avhjälpande eller omleverans, alltså att bilfirman reparerar felen eller levererar en annan likvärdig bil, 26 § KKöpL. Om du kräver annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren ändå rätt att i första hand erbjuda avhjälpande eller omleverans istället för att godta hävning eller prisavdrag, under förutsättning att avhjälpandet eller omleveransen då kan ske utan dröjsmål och utan väsentlig olägenhet för dig som köpare, 27 § KKöpL. Först om avhjälpande eller omleverans inte kommer ifråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, eller utan väsentlig olägenhet för dig som köpare, kan du kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet, 28 § KKöpL. Rätt att häva köpet föreligger om felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare, 29 § KKöpL.

Sammanfattning

Då du som konsument har köpt bilen av en bilhandlare är konsumentköplagen tillämplig, vilken är tvingande till konsumentens fördel. Detta innebär att du inte kan ges sämre villkor enligt avtal än vad som gäller enligt lagen. Enligt konsumentköplagen har du som konsument olika möjligheter att kunna göra fel i vara gällande och utifrån det kräva olika påföljder. Vid bedömningen av om fel föreligger kan omständigheter kring köpet vara av betydelse, exempelvis om bilhandlaren har gett eventuella utfästelser eller förtroendegivande svar på frågor om bilens kvalitet eller om bilhandlaren i övrigt gett upplysningar om bilens avvikelser. Då jag inte har någon information om omständigheter såsom vad du och bilhandlaren har avtalat, vilka möjliga upplysningar om bilen som bilhandlaren har gett eller vad bilen kostade så kan jag inte uttala mig närmre om det. I detta fall framgår det i vart fall att bilen är i ett betydligt sämre skick än vad du förväntat dig och säljaren svarar för om bilen är i ett sämre skick än vad du med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Vidare ska fel också anses föreligga om bilhandlaren underlåtit att upplysa om ett sådant förhållande som bilhandlaren känt till eller borde ha känt till och som du med fog kunnat räkna med att bli upplyst om.

Om fel föreligger ska du reklamera felet till bilhandlaren, vilket med fördel kan göras skriftligt, där du beskriver felen på bilen. Be om ett skriftligt svar tillbaka. Ange även vilken påföljd du vill göra gällande. Värt att uppmärksamma är att bilhandlaren då har rätt att i första hand reparera felen på egen bekostnad eller erbjuda omleverans. Om du och bilfirman inte skulle komma fram till en lösning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som då kan avge en bedömning i frågan.

Hoppas att detta svar har gett klarhet i frågan och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1042)
2020-08-07 Avhjälpande vid fel på vara
2020-08-03 Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?
2020-07-31 Ersättning till följd av fel i vara?
2020-07-30 En REA vara har nu sänkts i standardpris

Alla besvarade frågor (82647)