Rättigheter efter uppsägning

FRÅGA
Hej ! Jag sitter här o fundera vet ej vilka regler som gäller vid uppsägning . Har jobbat i 2 år hos min arbetsgivare första året som timma ställd sen maj 2016 blev jag fast anställd m månadslön . Nu e det så att min arbetsgivare tänker lägga ner min tjänst och har sagt upp mig han säger jag har två månaders uppsägning o jag tänker jobba den tiden ut .undrar bara vilka rättigheter jag har efter det ??
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller vid uppsägning av arbetstagare hittar du i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Uppsägningen
En uppsägning kan bero antingen på arbetsbrist (verksamhetsskäl) eller personliga skäl. Oavsett vilket, måste arbetsgivaren ha saklig grund för att kunna säga upp en arbetstagare, se LAS 7§ 1st. En uppsägning är aldrig sakligt grundad om arbetsgivaren inte har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet, vilken innebär att arbetsgivaren måste försöka bereda annat arbete hos sig innan han/hon kan säga upp arbetstagaren, se LAS 7§ 2st. Eftersom din arbetsgivare avser att lägga ner din tjänst, beror din uppsägning på arbetsbrist. Detta eftersom grunden för din uppsägning har att göra med arbetsgivarens verksamhet och inte dig personligen. En uppsägningsgrund som hänför sig till just arbetsgivarens verksamhet brukar i normalfallet godtas, och uppsägningen av dig bör därför ha varit sakligt grundad så länge arbetsgivaren också fullgjorde sin omplaceringsskyldighet.

Efter uppsägningen
Eftersom du har sagts upp på grund av arbetsbrist, kan du under vissa förutsättningar ha företrädesrätt till återanställning hos din arbetsgivare. Detta innebär att du kan ha företrädesrätt till en tjänst som blir ledig hos den arbetsgivare som du nu blivit uppsagd hos.

Både personer som har haft anställning i form av tillsvidareanställning och personer som haft anställning i form av en tidsbegränsad anställning kan ges företrädesrätt till återanställning. De övriga förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska ha sådan företrädesrätt till återanställning finns i LAS 25§ och jag kommer nu gå igenom dem en i taget.

Arbetsbrist:
Den första förutsättningen är att anställningen ska ha upphört eller inte förlängts pga arbetsbrist. Detta innebär att företrädesrätt inte föreligger om anledningen till att anställningen har upphört eller inte förlängs är arbetstagarens personliga förhållanden. I ditt fall, när du blivit uppsagd för att din tjänst ska läggas ner, är det fråga om en uppsägning pga arbetsbrist eftersom anledningen har att göra med arbetsgivarens verksamhet och inte dig som person. Om det skulle uppkomma en tvist kring denna fråga är det arbetsgivaren som måste visa att det har funnits andra skäl än arbetsbrist till att arbetstagarens anställning upphörde.

Kvalifikationstid:
Den andra förutsättningen för att företrädesrätt till återanställning ska kunna ges är att arbetstagaren har arbetat hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Här krävs det inte att arbetstagaren har arbetat under en enda sammanhängande anställningstid, utan man kan lägga samman anställningstid för olika anställningar och olika anställningsformer hos arbetsgivaren. Om du, när du lägger samman den arbetstid du arbetade som timanställd och den arbetstid du arbetade som fast anställd, har arbetat mer än tolv månader kommer du ha uppfyllt kravet på kvalifikationstid.

Tillräckliga kvalifikationer:
En tredje förutsättning för att företrädesrätt till återanställning ska föreligga är att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den lediga tjänst till vilken återanställning eventuellt ska ske. Vid bedömningen av om en arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer för en tjänst är det inte fråga om att jämföra arbetstagaren med andra och då bestämma vem av flera arbetstagare som har bäst kvalifikationer, utan det räcker att den enskilda arbetstagaren kan klara av den nya tjänsten. En bedömning av om en person har tillräckliga kvalifikationer för en tjänst måste därför göras i det enskilda fallet. Det man kan säga är att en arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer för en tjänst om han/hon som högst behöver en normal inskolning till den lediga tjänsten. Arbetsgivaren får alltså acceptera att arbetstagaren behöver en viss upplärningstid. Skulle arbetstagaren däremot behöva mer än så, t.ex. en omskolning, för att klara av den lediga tjänsten har arbetstagaren inte tillräckliga kvalifikationer och inte heller företrädesrätt till den lediga tjänsten.

Företrädesrättens begränsning i tiden:
Företrädesrätt till återanställning gäller från den tidpunkt uppsägning skedde, eller från den tidpunkt besked lämnas om att en anställning ska upphöra, och sedan nio månader räknat från den tidpunkt anställningen upphörde. Företrädesrätten gäller alltså under eventuell uppsägningstid samt därefter i nio månader. En ny tjänst måste därmed utannonseras efter att du blev uppsagd och inom nio månader från tidpunkt då anställningen upphör (när uppsägningstiden är slut) för att du ska kunna ha företrädesrätt till tjänsten.

Övriga förutsättningar:
Företrädesrätten gäller endast inom den driftsenhet, dvs. arbetsplats, där du tidigare arbetade, och inom det kollektivavtalsområde du var sysselsatt när anställningen upphörde.

Reglerna om företrädesrätt är semidispositiva, vilket innebär att arbetsgivaren kan ha avtalat om något annat i kollektivavtal och i sådana fall ska avtalets innehåll gälla före reglerna i LAS. Om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal, kan det avtalets innehåll tillämpas även på den arbetstagare som inte är medlem i det fackförbund som kollektivavtalet ingåtts med (se LAS 2§ 3st). Det är därför viktigt att se efter som det finns ett tillämpligt kollektivavtal som innehåller andra regler än LAS.

Om ovanstående förutsättningar är uppfyllda i ditt fall, kan du ges företrädesrätt till återanställning om en tjänst blir ledig hos din arbetsgivare. Arbetsgivaren ska i ditt uppsägningsbesked ha angett om du har företrädesrätt till återanställning eller inte. Arbetsgivaren ska där även ha angett om det krävs en anmälan för att företrädesrätten ska kunna göras gällande. Detta framgår av LAS 8§ 2st. Om arbetsgivaren har gjort detta, kan du göra gällande företrädesrätt efter att du anmält ditt anspråk på en ledig tjänst, LAS 27§ 1st.

Hoppas att detta besvarar din fråga. Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?