Rätten att få veta på vilka grunder man blivit uppsagd

FRÅGA
Anklagad på vilka grunder?Jag har blivit uppsagd (med tre månaders uppsägningstid) från en gymnasieskola, men jag anser mig ha rätten att veta på vilka grunder jag har blivit avskedad från skolan. För att försvara min heder och min lärarlegitimation är det av stor vikt för mig att jag får veta hur anklagelsen lyder i detalj. Har jag rätt till att få ta del av denna information?Då det har framkommit, i meddelande som målsäganden har skickat till min syster, att saker inte är rätt återgivna och i några fall helt uppdiktade, hyser jag en stor oro över att det målsäganden har angett samma information till skolan. Att jag kan ha blivit avskedad på dessa delvis felaktiga grunder och att jag också riskerar att förlora min lärarlegitimation på grund av detta känns inte rätt.Det har även framkommit, i samtal med mina kollegor, att rektorn har angivit argument för mitt avsked som endast bygger på målsägandens berättelse utan hänsynstagande till mitt vittnesmål. Oavsett vilken sanningen är, så får man inte gå före i ett ärende innan saken har prövats rättsligt. Får han göra så?Med vänliga hälsningar,Det här hittade jag i Förvaltningslagen (2017:900)https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Din fråga regleras till största del i Lagen om anställningsskydd (LAS). Där stadgas att ett anställningsförhållande kan upphöra antingen genom uppsägning (7§ LAS) eller avsked (18§ LAS). En uppsägning innebär kortfattat att anställningsavtalet upphör efter en uppsägningstid (11§ LAS), under vilken arbetstagaren har rätt till lön samt andra anställningsförmåner under (12§ LAS). Ett avskedande innebär att arbetstagaren omedelbart får lämna sina arbetsuppgifter utan uppsägningstid. Avsked istället för uppsägning är endast aktuellt när arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

Reglering av uppsägning

Du skriver att du blivit uppsagd och har tre månaders uppsägningstid.
En uppsägning ska enligt 7§ LAS vara sakligt grundad och enligt 8§ LAS ska uppsägningen vara skriftlig. Du har rätt att få angivet vilka omständigheter som ligger till grund för uppsägningen enligt 9§ LAS och begär du att få denna uppgift skriftligt har du rätt att få det enligt samma paragraf.


Vid en uppsägning ska arbetsgivaren alltid förhandla med den lokala fackliga organisationen arbetstagaren är medlem i, exempelvis Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund.


Bryter en arbetsgivare mot LAS kan denne bli skadeståndsskyldig enligt 38§ LAS, vilket exemplifieras i AD 2005 nr 124 där en arbetstagare fick skadestånd när arbetsgivaren inte lämnat avskedandebesked i enlighet med LAS.

Frågor utöver uppsägningen

Du skriver om kontakter mellan en målsägande och olika personer och nämner även ditt vittnesmål. Jag kan utifrån din text inte bedöma om du med dessa termer menar på att något brott har begåtts och att det blivit, eller är på väg att bli, en rättslig process kring detta. Om du har frågor kring brottmål och processrätt är du välkommen att skriva till oss igen så vi kan besvara eventuella frågor kring detta.

Sammanfattningsvis

Du har enligt Lagen om anställningsskydd rätt att skriftligen få reda på varför du har blivit uppsagd, din arbetsgivare är skyldig att uppge grunderna till dig. Arbetsgivaren ska även kontakta den lokala fackliga organisationen arbetstagaren är medlem i, kontakta dem om du inte redan gjort det.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Lundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1233)
2019-04-24 Uppsägningstid visstidsanställning
2019-04-24 Uppsägningstid enligt LAS
2019-04-23 Sammanlagd arbetstid hos en arbetsgivare - vad inkluderas?
2019-04-23 Kan jag häva ett sommarjob för anställning hos annan?

Alla besvarade frågor (68195)