FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt08/06/2017

Rättegångskostnader neka strafföreläggande

Kan jag bli skyldig att betala rättegångskostnader om jag inte godkänner ett strafföreläggande om SEK 1500 för hastighetsöverträdelse vid fartkamera och åklagaren väljer att ta upp det i tingsrätten?

Lawline svarar

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Strafföreläggande kan ges för mindre brott, t.ex. hastighetsöverträdelse eller snatteri just av den anledningen att slippa rättegång. Det innebär att du då "erkänner" genom att godkänna strafföreläggandet och ifall du inte gör det så kommer åklagaren att i varje enskilt fall besluta ifall denne ska väcka åtal eller inte. Antingen kommer åklagaren välja att väcka åtal mot dig eller så meddelar åklagaren åtalsunderlåtelse. Du kan läsa mer här om hur du gör ifall du inte vill godkänna strafföreläggandet och hur du går till väga.

Går målet till rättegång kommer rättegångskostnaderna att behandlas i enlighet med rättegångsbalken (RB) 31 kap. 1§ stadgar att ifall du döms för brottet kommer du att få betala en del av rättegångskostnaderna. Du får då betala främst dina egna kostnader ifall du dömes och diverse utredningskostnader till staten. Oftast i mål där böter står på spel kommer du inte att tilldelas en offentlig försvarare vilket innebär att du troligtvis inte kommer att stöta på några större kostnader att betala ifall du dömes. Ifall du istället frias så säger RB 31 kap 2 § kan staten besluta att du får ersättning tillochmed för dina representationskostnader. Jag rekommenderar dig att läsa igenom paragraferna nedan för svar på din fråga.

Jag hoppas att jag har svarat på din fråga vilket kan sammanfattas med att ja, ifall du döms för brottet kommer du att få betala en del av rättegångskostnaderna (främst dina egna) och ifall du frias kan du slippa även dina egna kostnader.

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra duktiga jurister.

Mvh,

Utdrag ur rättegångsbalken 31 kapitlet om rättegångskostnader.

" - Om den tilltalade döms för brottet i ett mål där åklagaren för talan, ska den tilltalade ersätta staten för det som betalats av allmänna medel i ersättning till försvarare. Den tilltalade ska också ersätta staten för kostnaden att hämta honom eller henne till rätten och för kostnaden för blodprovstagning, blodundersökning, urinprovstagning och urinundersökning som avser honom eller henne och som har gjorts för utredning om brottet.

Ersättningsskyldigheten omfattar dock inte kostnader som inte skäligen varit motiverade för utredningen, eller kostnader som vållats genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än den tilltalade, hans eller hennes ombud eller försvarare som utsetts av honom eller henne. Ersättningsskyldigheten omfattar inte heller det som betalats i ersättning till en försvarare för utlägg för tolkning av överläggning med den tilltalade.

Den tilltalade är inte i annat fall än som avses i 4 § första stycket skyldig att betala mera av kostnaden för försvararen än vad han eller hon skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift vid rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619). Det som sägs i den lagen om kostnad för rättshjälpsbiträde gäller i stället kostnad för offentlig försvarare.

Det belopp som den tilltalade ska betala får sättas ned eller efterges, om det finns skäl till det med hänsyn till den tilltalades brottslighet eller hans eller hennes personliga och ekonomiska förhållanden.

Om det belopp som den tilltalade skulle vara skyldig att ersätta understiger en viss gräns som regeringen fastställt, ska han eller hon inte vara ersättningsskyldig.

2§ - Om den tilltalade frikänns i ett mål, där åklagaren för talan eller om ett åtal som väckts av åklagaren avvisas eller avskrivs, kan rätten besluta att den tilltalade ska få ersättning av allmänna medel för sina kostnader för försvarare, för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) och för bevisning under förundersökningen eller i rättegången, under förutsättning att kostnaderna skäligen varit motiverade för att den tilltalade skulle kunna ta tillvara sin rätt.

Den tilltalade kan också få ersättning för inställelse inför rätten. Sådan ersättning betalas enligt föreskrifter som meddelas av regeringen.

Om den tilltalade döms för brottet, kan han eller hon få ersättning av allmänna medel för kostnader för tolkning av överläggning med försvararen som skäligen varit motiverade för att den tilltalade skulle kunna ta tillvara sin rätt och för andra kostnader som avses i första eller andra stycket och som vållats honom eller henne genom fel eller försummelse av åklagaren."

Oskar Paladini SöderbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo