Rätt till uppsägning på grund av arbetsbrist

FRÅGA
Hej Jag arbetar på ett företag utan kollektivavtal och blev igår uppsagd på grund av arbetsbrist. Företaget är inte anslutet till TRR vart kan jag vända mig för att få hjälp. Jag har bokat in möte på AF och startat ett ärende hos mitt fack.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis, för att svara på din fråga, ska nämnas att du har du gjort helt rätt i att vända dig till din fackliga organisation för hjälp att driva ditt ärende.

Regler om uppsägning återfinns i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Jag kommer nedan ta dig igenom reglerna kring arbetsgivarens rätt att säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist, vad som ska iakttas vid en uppsägning och vilka regler som gäller kring vem som ska sägas upp.

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt

Enligt svensk arbetsrätt har arbetsgivaren så kallad arbetsledningsrätt. Det innebär i korta drag att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Det innebär också att det är arbetsgivaren som bedömer huruvida det föreligger arbetsbrist eller inte. Notera att begreppet "arbetsbrist" inte nödvändigt innebär att arbetstagarna "sitter och rullar tummarna", utan kan föreligga även i fall där arbetsgivaren till exempel gör en omstrukturering i bolaget eller gör bedömningen att vissa tjänster i bolaget inte längre är nödvändiga.

Uppsägningen

Uppsägningen ska vara sakligt grundad. Arbetsbrist är saklig grund för uppsägning, men om du kan beredas annat arbete på arbetsplatsen är uppsägningen inte att ses som sakligt grundad. Istället har du då rätt till omplacering (7 § LAS).

Vidare ska uppsägningen vara skriftlig och i uppsägningsbeskedet skall arbetsgivaren ange vad du skall iaktta för det fall att du vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet ska också anges om du har företrädesrätt till återanställning eller ej. Om du har rätt till företrädesrätt, men det krävs anmälan för att företrädesrätten ska kunna göras gällande, ska det också anges i uppsägningsbeskedet (8 § LAS). Uppsägningsbeskedet ska även lämnas till dig personligen (10 § LAS).

Om du begär det är arbetsgivaren skyldig att uppge de omständigheter som ligger till grund för uppsägningen (9 § LAS). I ditt fall är grunden arbetsbrist.

Turordningsreglerna

Arbetsgivaren är skyldig att iaktta turordningsreglerna in 22 § LAS vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Reglerna säger i princip att det är arbetstiden som är avgörande och att det är "först in, först ut" som gäller. Det finns några undantag från turordningsreglerna. Bland annat har en arbetsgivare med mindre än 10 anställda rätt att undanta två arbetstagare från turordningslistan (22 § 2 st LAS). Även arbetstagare som beretts "särskild sysselsättning" på grund av nedsatt arbetsförmåga ska undantas om det kan ske utan allvarliga olägenheter. Även fackliga förtroendemän har rätt att undantas om de är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på företaget (8 § FML).

Avslutningsvis ska sägas att om du varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under de senaste tre åren har du företrädesrätt vid nyanställning hos arbetsgivaren som sker inom nio månader från det att du sades upp (25 § LAS).

Sammanfattning

För att sammanfatta det hela kan konstateras att du har gjort helt rätt i att vända dig till facket för rådgivning i frågan, förhoppningsvis kan de hjälpa dig om du har några frågor eller känner dig felaktigt behandlad. Vidare kan konstateras att arbetsgivaren har arbetsledningsrätt och har därför rätt att säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist och att turordningsreglerna i så fall ska iakttas.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Clara Görrel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?