FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt11/11/2015

Rätt till efterlevandepension

Hej!

En av partnern i ett samboförhållande avlider och kvar bir sambon och deras gemensamma barn. Vilket ekonomiskt stöd kan den kvarvarande sambon få då denne blir ensamstående med deras gemensamma barn? Skulle detta ev . ekonomiska stödet försvinna om denna skulle gifta sig med en ny partner?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Först och främst vill jag beklaga förlusten av din sambo.

Det finns tre olika ekonomiska ersättningar som gemensamt kallas för efterlevandepension: änkepension, omställningspension och barnpension.

Eftersom ni var sambor och därmed inte gifta så kan inte änkepension aktualiseras, vilket framgår av Socialförsäkringsbalk (2010:110) 83:3-5.

Eftersom ni dock var sambor med ett gemensamt barn så anses du som likställd med efterlevande make (Socialförsäkringsbalk 80:4 punkt 2). Som sådan har du rätt till allmän omställningspension, under förutsättning att din sambo var försäkrad för sådan förmån och att du stadigvarande bodde ihop med din sambo vid dennes död. Utöver detta krävs också antingen att du vid din sambos död stadigvarande bodde ihop med ert barn under 18 år som också stod under er gemensamma vårdnad eller under vårdnad av en av er, eller att du oavbrutet har sammanbott med din sambo under minst 5 år fram till dödsfallet (Socialförsäkringsbalk 80:3 punkt 1-2). Om din sambo arbetade i Sverige så var han försäkrad för allmän omställningspension (Socialförsäkringsbalk 6:6 andra stycket, punkt 9). Kravet på stadigvarande sammanboende och oavbrutet sammanboende är dock inte alltför hårda. Om du och din sambo exempelvis vid dödsfallet tillfälligt inte bodde ihop så kommer ett beaktande göras av orsaken till detta. Om sammanboendet tillfälligt har avbrutits på grund av arbetsförhållanden så anses ni ändå stadigvarande bo samman. Som berättigad till allmän omställningspension så har du som utgångspunkt rätt till sådan ersättning under 12 månader från tidpunkten för dödsfallet (Socialförsäkringsbalk 80:5). Om du har vårdnaden om och stadigvarande sammanbor med ert gemensamma barn under 18 år som vid sambons dödsfall stadigvarande vistades i ert hem så har du dock rätt till förlängd omställningspension efter 12-månadersperioden (Socialförsäkringsbalk 80:6). Om du däremot gifter dig så förlorar du rätten till förlängd omställningspension (Socialförsäkringsbalk 80:7 punkt 1). Det är här värt att notera att du inte går miste om allmän omställningspension för den ordinarie 12-månadersperioden om du gifter dig.

Eftersom din och din sambos gemensamma barn har förlorat sin ena förälder så har han eller hon rätt till barnpension, under förutsättning att din sambo var försäkrad för sådan (Socialförsäkringsbalk 78:2 första och andra styckena). På samma sätt som för allmän omställningspension så var din sambo försäkrad för barnpension under förutsättning att denne arbetade i Sverige (Socialförsäkringsbalk 6:6 andra stycket, punkt 9). Rätten till barnpension upphör när ert barn fyller 18 år, såvida inte han eller hon studerar på grundskola, gymnasieskola eller motsvarande så länge studierna ger rätt till förlängt barnbidrag eller studiehjälp från CSN. Barnpension kan dock lämnas som längst till och med juni månad det år han eller hon fyller 20 år (Socialförsäkringsbalk 78:4-5). Eftersom ert barn är bosatt i Sverige och har rätt till barnpension så har han eller hon också rätt till efterlevandestöd i den utsträckning barnpensionen inte uppgår till 40 % av prisbasbeloppet. Skulle ingen barnpension utgå på grund av att din sambo inte arbetade i Sverige och därmed inte var försäkrad, så utgår fullt efterlevandestöd till ert barn motsvarande 40 % av prisbasbeloppet per år, vilket för år 2015 motsvarar 0.4 * 44 500 = 17 800 kronor (Socialförsäkringsbalk 79:2-4).

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo